Lagar och regler

Alla titlar

bostadsrattslagen_6068206

Bostadsrättslagen. En kommentar. Utg 6

I denna sjätte upplaga av ”Bostadsrättslagen. En kommentar” beaktas ändringar och nya rättsfall fram till den 1 april 2019. Författarna kommenterar bostadsrättslagen, ombildningslagen och omregistreringslagen...

Pris: 1 254 kr + moms

vasentliga_regler_kring_markanvandning_6080008

Väsentliga regler kring markanvändning. Utg 3

Boken ger en översikt över de regler i miljöbalken, lagen om allmänna vattentjänster, anläggningslagen, väglagen och kulturmiljölagen som kan bli aktuella vid exploatering. Boken är kurslitteratur till grundkurser i bygg- och miljörätt.

Pris: 168 kr + moms

boverkets_konstruktionsregler_eks_11_6123045

Boverkets konstruktionsregler, EKS 11

Skriften är en konsoliderad version av Boverkets konstruktionsregler, EKS. Den konsoliderade versionen är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattningen BFS 2011:10, till den senaste ändringsförfattningen BFS 2019:1, EKS 11 som träd...

Pris: 200 kr + moms

juridik_for_inspektorer_6144054

Juridik för inspektörer

Som vägledning till inspektörsrollens många utmaningar behandlar boken förvaltningskunskap och tillsynsmetodik utifrån generella tillsynsproblem som kan uppstå för inspektörer inom flera sakområden...

Pris: 317 kr + moms

elinstallationsreglerna_6159038

SEK hb 444 Elinstallationsreglerna. Utg 2.1 2019

Handboken består av innehållet i standarden SS 436 40 00, utgåva 3, 2017 med förtydligande kommentarer i syfte att förenkla tillämpningen av standarden i Sverige. I denna utgåva 2...

Pris: 1 098 kr + moms

lagen_om_offentlig_upphandling_fickfakta_6020476

Lagen om offentlig upphandling. Fickfakta

I Fickfakta ingår förutom LOU ett urval av lagar och förordningar som är relevanta för offentlig upphandling. Fickfakta innehåller även en ordlista med viktiga upphandlingsbegrepp samt en engelsk ordlista.

Pris: 185 kr + moms

arbetsmiljolagen_med_kommentar_6108229

Arbetsmiljölagen med kommentar. Utg 15

Boken går metodiskt igenom lagens innehåll, paragraf för paragraf. Författaren hänvisar också till ett stort antal rättsfall från Arbetsdomstolen, sammanställda i ett fylligt och användbart rättsfallsregister.

Pris: 327 kr + moms

skogsbranderna_sommaren_2018_6068201

Skogsbränderna sommaren 2018

Skogsbränderna i Sverige sommaren 2018 blev de mest omfattande i modern tid. Även om räddningsinsatserna i stort sett gick bra framkom många brister. Regeringen beslutade i augusti 2018 att utvärdera de operativa räddningsinsatserna i sambande med de...

Pris: 285 kr + moms

miljoregler_for_byggsektorn_2019_6495021

Miljöregler för byggsektorn 2019

Miljöregler för byggsektorn är en årlig sammanställning av författningar. Urvalet av lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter och allmänna råd följer de nationella miljömålen – God bebyggd miljö och de miljömål kring energieffektivisering, h...

Pris: 995 kr + moms

vattenverksamhet_6068200

Vattenverksamhet. Den rättsliga regleringen

Vattenrätten har sedan gammalt ansetts vara en tekniskt komplicerad lagstiftning. Sedan miljöbalkens tillkomst 1998 har det saknats en samlad redogörelse för vattenrätten...

Pris: 629 kr + moms

ss_en_60204_1_maskinsakerhet_6159035

SS-EN 60204-1 Maskinsäkerhet Del 1. Utg 4:2018

Nytt i standarden är bland annat nya fordringar för tillämpningar där motorer drivs av utrustning för varvsreglering eller annan kraftelektronik, särskilt vad gäller olika typer av stopp...

Pris: 1 268 kr + moms

ss_en_11476_2_2017_lekredskap_ytbelaggning_gungor_6053605

SS-EN 1176-2:2017 Lekredskap och ytbeläggning. Del 2

I denna Europastandard anges kompletterande säkerhetskrav för fast monterade gungor avsedda att användas av barn. Där den huvudsakliga lekfunktionen inte är att gunga, kan de relevanta kraven i denna del av SS-EN 1176 användas där så är lämpligt...

Pris: 895 kr + moms

ss_en_1176_1_2017_lekredskap-och-ytbelaggning_6053604

SS-EN 1176-1:2017 Lekredskap och ytbeläggning. Del 1

Denna del av SS-EN 1176 specificerar allmänna säkerhetskrav för permanent installerade publika lekredskap och underlag. Ytterligare säkerhetskrav för specifika lekredskap specificeras i efterföljande delar i denna standard...

Pris: 1 365 kr + moms

lagtextens_byggregler_6011030_juni

Lagtextens byggregler 2019

Lagtextens byggregler, även kallad "Ugglan", innehåller en sammanställning av alla lagar, förordningar och föreskrifter som ingår i kunskapskravet för en kontrollansvarig enligt 8 § BFS 2015:2 Nytt i utgåvan är ändringar: EKS 11 PBF PBL

Pris: 450 kr + moms

arbetarskyddsregler_2019_6449028

Arbetarskyddsregler för byggsektorn 2019

Denna årliga bok återger föreskrifter från Arbetsmiljöverket och lagar om arbetsmiljön som måste finnas tillgängliga på byggarbetsplatsen. Arkitekter och projektörer behöver också ta del av bokens innehåll...

Pris: 1 090 kr + moms

arbetsmiljoregler_6119949

Arbetsmiljöregler, Dec 2018

De regler som finns är lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Hur dessa hänger samman och vem som beslutar om reglerna beskrivs i boken. Boken innehåller en anpassad sammanställning av de arbetsmiljöregler som gäller för bygg- och anlägg...

Pris: 325 kr + moms

vaghallningens_juridik_6020475

Väghållningens juridik

Kommunen har ett betydande ansvar för väghållningen och kostnaderna för den är betydande. Kommunens pengar räcker inte till allt. Väghållningen kan därför ge upphov till en mängd frågor av juridisk karaktär...

Pris: 245 kr + moms

elinstallationer_for_lagspanning_6053603

SS 437 01 02 Elinstallationer för lågspänning. Utg 2

Standarden anger fordringar för anslutning av servis för el och telekommunikation samt mätsystem och belastningsobjekt i installationer som är anslutna till eller avsedda att anslutas till  elnät för lågspänning...

Pris: 889 kr + moms

arbetsmiljolagen_6068199

Arbetsmiljölagen 2018, 18:e upplagan

Arbetsmiljölagen. Kommentarer och författningar är en klassiker inom arbetsmiljöområdet och ett standardverk inom en viktig del av arbetsrätten. Denna utgåva fångar in den rättsutveckling som skett sedan föregående upplaga som kom ut 2014...

Pris: 811 kr + moms

25 av 143