Lagar och regler

Alla titlar

arbetsmiljolagen_6068199

Arbetsmiljölagen 2018, 18:e upplagan

Arbetsmiljölagen. Kommentarer och författningar är en klassiker inom arbetsmiljöområdet och ett standardverk inom en viktig del av arbetsrätten. Denna utgåva fångar in den rättsutveckling som skett sedan föregående upplaga som kom ut 2014...

Pris: 811 kr + moms

julhandboken_sis_6053602

Julhandboken

Standarder är allvarliga saker. Men just denna handboks innehåll från SIS ska nog inte tas på fullt allvar. Den innehåller ett urval av svenska folkets mest älskade julstandarder...

Pris: 96 kr + moms

arbetsmiljolagen_med_kommentar_6565190

Arbetsmiljölagen med kommentarer. Utg 14

I boken återges Arbetsmiljölagen med tillhörande Arbetsmiljöförordning i sin helhet. Likaså ingår utdrag ur Brottsbalken samt Plan- och bygglagen. I kommentarerna finns även hänvisningar till föreskrifter som anknyter till lagtexten...

Pris: 200 kr + moms

hyreslagarna_6039679

Hyreslagarna i lydelsen 2018. Utg 11

Hyreslagen med flera lagar kommenteras paragrafvis. Boken riktar sig till dem, med eller utan juridisk utbildning, som kommer i kontakt med hyresfrågor. I boken beaktas lagändringar till och med juni 2018...

Pris: 839 kr + moms

ss_en_iso_9004_2018_kvalitetsledning_6053600

SS-EN ISO 9004:2018 Kvalitetsledning

Detta dokument ger vägledning för att förbättra en organisations förmåga att nå hållbar framgång. Denna vägledning är förenlig med principerna för kvalitetsledning i ISO 9000:2015...

Pris: 1 675 kr + moms

forfattningshandbok_for_byggsektorn_18_19_6424029

Författningshandbok för byggsektorn 2018/2019

I denna årliga bok redovisas ett brett urval av de författningstexter som berör samhällsplanering, byggande och förvaltning. Lagar, förordningar och föreskrifter återges med några få undantag i sin helhet...

Pris: 1 090 kr + moms

smittrisker_6679052

AFS 2018:4 Smittrisker

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om smittrisker.

Pris: 161 kr + moms

hygieniska_gransvarden_6679050

AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden

Syftet med dessa föreskrifter är att förebygga ohälsa hos arbetstagare till följd av exponering för de ämnen som finns listade i dessa föreskrifter.

Pris: 161 kr + moms

gdpr_6068193

GDPR

EU:s dataskyddsförordning - GDPR - tillämpas från och med den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftlagen. Den omfattar alla företag, myndigheter, föreningar och övriga organisationer...

Pris: 571 kr + moms

minimikrav_pa_elmateriel_

Minimikrav på elmateriel

Denna femte utgåva är baserad på den svenska standarden SS 436 40 00, Elinstallationer i byggnader - Utförande av elinstallationer för lågspänning - Elinstallationsreglerna, utgåva 3...

Pris: 339 kr + moms

miljoregler_for_byggsektorn_2018_6495020

Miljöregler för byggsektorn 2018

Miljöregler för byggsektorn är en årlig sammanställning av författningar. Urvalet av lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter och allmänna råd följer de nationella miljömålen – God bebyggd miljö och de miljömål kring energieffektivisering, h...

Pris: 995 kr + moms

att_skriva_juridik_6039626

Att skriva juridik. Regler och råd

Att skriva juridik behandlar de grundläggande reglerna  för juridiskt skrivande, från disposition och språklig stil till fotnotsteknik och typografi. Allt visas och förklaras med konkreta exempel.

Pris: 212 kr + moms

lagtextens_byggregler_ugglan_juli_6011025

Lagtextens byggregler 2018

I den så kallade "Ugglan" finns  PBL, PBF och andra bestämmelser som styr den fysiska planeringen och byggandet. Även Boverkets byggregler BBR senaste version finns med...

Pris: 450 kr + moms

arbetarskyddsregler_for_byggsektorn_6449027

Arbetarskyddsregler för byggsektorn 2018

Denna årliga bok återger föreskrifter från Arbetsmiljöverket samt lagar om arbetsmiljö som måste finnas tillgängliga på en byggarbetsplats. Boken håller verksamma inom byggsektorn informerade om aktuella regler inom arbetsmiljöområdet...

Pris: 1 090 kr + moms

sek-427_elinstallationer_i_explosionsfarliga_omraden_6159032

SEK hb 427:2017 Elinstallationer i explosionsfarliga områden

Handboken utgåva 4 innehåller, liksom de tidigare utgåvorna, standarderna SS-EN 60079-14 och SS-EN 60079-17 – om elinstallationer i Ex-områden och om deras kontroll och underhåll – tillsammans med informativa svenska bilagor...

Pris: 848 kr + moms

trafikforfattnignar_2017_18_6068184

Trafikförfattningar 2017/18

I årets utgåva har ändringar skett i bland annat trafikförordningen, fordonsförordningen, förordningen om vägtrafikregister och i lagen respektive förordningen om kollektivtrafik. Gäller 2017/18. Detta är den fyrtiofemte utgåvan.

Pris: 1 534 kr + moms

boverkets_byggregler_6423025

Boverkets byggregler, BBR (t o m BFS 2017:5)

Detta är den konsoliderade versionen av Boverkets byggregler, BBR. Den konsoliderade versionen är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattningen BFS 2011:6, till och med ändringsförfattningen BFS 2017:5, BBR 25, som trädde i kraft d...

Pris: 350 kr + moms

elbasen_6509008

SEK hb 436 Elbasen. Utg 3.1 Okt 2017

"Elbasen" är en mycket uppskattad bok som innehåller det mesta om regler för enklare elinstallationer samtidigt som den är lätt att bära med sig i benfickan. Utgåva 3...

Pris: 299 kr + moms

installatorsforetagens_foreskriftsbok_6002022

Installatörsföretagens föreskriftsbok

Innehållet i boken är helt likalydande med Elsäkerhetsverkets utgåvor. De tryckta författningarna från myndigheten är de officiellt giltiga. Boken vänder sig till alla som utför elinstallationer samt- in och urkoppling på annans anläggning samt tillv...

Pris: 449 kr + moms

25 av 140