Lagar förordningar, föreskrifter

Alla titlar

pbl_utg_3_6215013

PBL Utg 3. En handbok om PBL o samhällsbyggande

Denna tredje utgåva är kraftigt omarbetad och beskriver lagen i sitt sammanhang och hur den är tänkt att tillämpas. Den ger även ett historiskt perspektiv på PBL...

Pris: 582 kr + moms

lagtextens_byggregler_6011033

Lagtextens byggregler 2020

Lagtextens byggregler, även kallad "Ugglan", innehåller en sammanställning av alla lagar, förordningar och föreskrifter som ingår i kunskapskravet för en kontrollansvarig enligt 8 § BFS 2015:2Nytt i utgåvan är ändringar: BBR 28 KUM FEMB PBL

Pris: 450 kr + moms

hyreslagen_6068207

Hyreslagen. En kommentar. Utg 12

Denna tolfte upplaga är uppdaterad med de regler som i arbetet med att få till stånd en modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden trädde i kraft den 1 juli 2019, det relativt omfattande regelverk om åtgärder mot handel med...

Pris: 2 046 kr + moms

medicinska_kontroller_i_arbetslivet_6679056

AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet

Syftet med föreskrifterna är att minska risken för ohälsa relaterad till arbetet genom medicinska kontroller som visar om arbetstagarens hälsotillstånd medger en viss typ av arbete ger möjlighet att tidigt upptäcka tecken på ohälsa som beror på expo...

Pris: 133 kr + moms

regelsamling_for_hushallning_6423045

Regelsamling för hushållning, planering och byggande

Reglerna i Plan- och bygglagen är omfattande och många gånger svårgenomträngliga. I denna skrift finns några lagar och allmänna råd som är centrala för tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen...

Pris: 350 kr + moms

arbetsmiljoregler_sept_2019_6119950

Arbetsmiljöregler, Sept 2019

Sveriges Byggindustriers Arbetsmiljöregler är en sammanställning av gällande arbetsmiljöregler för bygg- och anläggningsverksamhet. Boken används som kursmaterial i Entreprenörsskolans arbetsmiljöutbildningar och är utmärkt att använda som uppslagsve...

Pris: 350 kr + moms

forfattningshandbok_6424030

Författningshandbok för byggsektorn 2019/20

I denna årliga bok redovisas ett brett urval av de författningstexter som berör samhällsplanering, byggande och förvaltning. Lagar, förordningar och föreskrifter återges med några få undantag i sin helhet...

Pris: 1 090 kr + moms

bostadsrattslagen_6068206

Bostadsrättslagen. En kommentar. Utg 6

I denna sjätte upplaga av ”Bostadsrättslagen. En kommentar” beaktas ändringar och nya rättsfall fram till den 1 april 2019. Författarna kommenterar bostadsrättslagen, ombildningslagen och omregistreringslagen...

Pris: 1 254 kr + moms

vasentliga_regler_kring_markanvandning_6080008

Väsentliga regler kring markanvändning. Utg 3

Boken ger en översikt över de regler i miljöbalken, lagen om allmänna vattentjänster, anläggningslagen, väglagen och kulturmiljölagen som kan bli aktuella vid exploatering. Boken är kurslitteratur till grundkurser i bygg- och miljörätt.

Pris: 168 kr + moms

boverkets_konstruktionsregler_eks_11_6123045

Boverkets konstruktionsregler, EKS 11

Skriften är en konsoliderad version av Boverkets konstruktionsregler, EKS. Den konsoliderade versionen är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattningen BFS 2011:10, till den senaste ändringsförfattningen BFS 2019:1, EKS 11 som träd...

Pris: 200 kr + moms

juridik_for_inspektorer_6144054

Juridik för inspektörer

Som vägledning till inspektörsrollens många utmaningar behandlar boken förvaltningskunskap och tillsynsmetodik utifrån generella tillsynsproblem som kan uppstå för inspektörer inom flera sakområden...

Pris: 317 kr + moms

lagen_om_offentlig_upphandling_fickfakta_6020476

Lagen om offentlig upphandling. Fickfakta

I Fickfakta ingår förutom LOU ett urval av lagar och förordningar som är relevanta för offentlig upphandling. Fickfakta innehåller även en ordlista med viktiga upphandlingsbegrepp samt en engelsk ordlista.

Pris: 185 kr + moms

arbetsmiljolagen_med_kommentar_6108229

Arbetsmiljölagen med kommentar. Utg 15

Boken går metodiskt igenom lagens innehåll, paragraf för paragraf. Författaren hänvisar också till ett stort antal rättsfall från Arbetsdomstolen, sammanställda i ett fylligt och användbart rättsfallsregister.

Pris: 327 kr + moms

skogsbranderna_sommaren_2018_6068201

Skogsbränderna sommaren 2018

Skogsbränderna i Sverige sommaren 2018 blev de mest omfattande i modern tid. Även om räddningsinsatserna i stort sett gick bra framkom många brister. Regeringen beslutade i augusti 2018 att utvärdera de operativa räddningsinsatserna i sambande med de...

Pris: 285 kr + moms

miljoregler_for_byggsektorn_2019_6495021

Miljöregler för byggsektorn 2019

Miljöregler för byggsektorn är en årlig sammanställning av författningar. Urvalet av lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter och allmänna råd följer de nationella miljömålen – God bebyggd miljö och de miljömål kring energieffektivisering, h...

Pris: 995 kr + moms

vattenverksamhet_6068200

Vattenverksamhet. Den rättsliga regleringen

Vattenrätten har sedan gammalt ansetts vara en tekniskt komplicerad lagstiftning. Sedan miljöbalkens tillkomst 1998 har det saknats en samlad redogörelse för vattenrätten...

Pris: 629 kr + moms

vaghallningens_juridik_6020475

Väghållningens juridik

Kommunen har ett betydande ansvar för väghållningen och kostnaderna för den är betydande. Kommunens pengar räcker inte till allt. Väghållningen kan därför ge upphov till en mängd frågor av juridisk karaktär...

Pris: 245 kr + moms

arbetsmiljolagen_6068199

Arbetsmiljölagen 2018, 18:e upplagan

Arbetsmiljölagen. Kommentarer och författningar är en klassiker inom arbetsmiljöområdet och ett standardverk inom en viktig del av arbetsrätten. Denna utgåva fångar in den rättsutveckling som skett sedan föregående upplaga som kom ut 2014...

Pris: 811 kr + moms

smittrisker_6679052

AFS 2018:4 Smittrisker

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om smittrisker.

Pris: 161 kr + moms

25 av 81