Standard

Alla titlar

area_och_volym_for_byggande_6053611

SS 21054:2020 Area och volym för byggnader

Standarden SS 21054 har kommit ut i en reviderad upplaga. Bland nyheterna i denna upplaga finns förtydliganden kring beräkning av boarea respektive biarea i souterrängvåningar. Innehållet har omredigerats och flertalet definitioner har förtydligats...

Pris: 1 495 kr + moms

elinstallationsreglerna_6159038

SEK hb 444 Elinstallationsreglerna. Utg 2.1 2019

Handboken består av innehållet i standarden SS 436 40 00, utgåva 3, 2017 med förtydligande kommentarer i syfte att förenkla tillämpningen av standarden i Sverige. I denna utgåva 2...

Pris: 1 098 kr + moms

ss_en_60204_1_maskinsakerhet_6159035

SS-EN 60204-1 Maskinsäkerhet Del 1. Utg 4:2018

Nytt i standarden är bland annat nya fordringar för tillämpningar där motorer drivs av utrustning för varvsreglering eller annan kraftelektronik, särskilt vad gäller olika typer av stopp...

Pris: 1 268 kr + moms

ss_en_11476_2_2017_lekredskap_ytbelaggning_gungor_6053605

SS-EN 1176-2:2017 Lekredskap och ytbeläggning. Del 2

I denna Europastandard anges kompletterande säkerhetskrav för fast monterade gungor avsedda att användas av barn. Där den huvudsakliga lekfunktionen inte är att gunga, kan de relevanta kraven i denna del av SS-EN 1176 användas där så är lämpligt...

Pris: 895 kr + moms

ss_en_1176_1_2017_lekredskap-och-ytbelaggning_6053604

SS-EN 1176-1:2017 Lekredskap och ytbeläggning. Del 1

Denna del av SS-EN 1176 specificerar allmänna säkerhetskrav för permanent installerade publika lekredskap och underlag. Ytterligare säkerhetskrav för specifika lekredskap specificeras i efterföljande delar i denna standard...

Pris: 1 365 kr + moms

elinstallationer_for_lagspanning_6053603

SS 437 01 02 Elinstallationer för lågspänning. Utg 2

Standarden anger fordringar för anslutning av servis för el och telekommunikation samt mätsystem och belastningsobjekt i installationer som är anslutna till eller avsedda att anslutas till  elnät för lågspänning...

Pris: 1 339 kr + moms

julhandboken_6053602

Julhandboken

Standarder är allvarliga saker. Men just denna handboks innehåll från SIS ska nog inte tas på fullt allvar. Den innehåller ett urval av svenska folkets mest älskade julstandarder...

Pris: 96 kr + moms

ss_en_iso_9004_2018_kvalitetsledning_6053600

SS-EN ISO 9004:2018 Kvalitetsledning

Detta dokument ger vägledning för att förbättra en organisations förmåga att nå hållbar framgång. Denna vägledning är förenlig med principerna för kvalitetsledning i ISO 9000:2015...

Pris: 1 675 kr + moms

sek-427_elinstallationer_i_explosionsfarliga_omraden_6159032

SEK hb 427:2017 Elinstallationer i explosionsfarliga områden

Handboken utgåva 4 innehåller, liksom de tidigare utgåvorna, standarderna SS-EN 60079-14 och SS-EN 60079-17 – om elinstallationer i Ex-områden och om deras kontroll och underhåll – tillsammans med informativa svenska bilagor...

Pris: 848 kr + moms

elbasen_6509008

SEK hb 436 Elbasen. Utg 3.1 Okt 2017

"Elbasen" är en mycket uppskattad bok som innehåller det mesta om regler för enklare elinstallationer samtidigt som den är lätt att bära med sig i benfickan. Utgåva 3...

Pris: 299 kr + moms

svensk_standard_ss_iso_20400_2017_hallbar_upphandling_6053591

SS-ISO 20400:2017 Hållbar upphandling - Vägledning

SS-ISO 20400:2017 är en vägledning för hållbar upphandling. Med upphandling menas här hela cykeln från identifieringen av behov att köpa något till dess att ett tjänstekontrikt eller en varas livslängdupphör, inlusive sluthantering...

Pris: 1 465 kr + moms

ss_en_16211_2015_luftbehandling_6053590

SS-EN 16211:2015 Luftbehandling

Europastandarden behandlar hur du mäter luftflöden på plats i byggnader. Luftflödesmätmetoderna beskrivs och även hur mätningarna görs inom marginalerna för de föreskrivna metodosäkerheterna...

Pris: 1 285 kr + moms

ISO 14001 för små och medelstora företag

ISO 14001 för små och medelstora företag (HB 210)

Boken, SIS Handbok 210, bygger på den senaste standarden ISO 14001:2015. Viktiga förändringar i denna standard är exempelvis miljöledningssystemens struktur, syn på ledningens ansvar och verksamhetens miljöpåverkan sett ur ett livscykelperspektiv...

Pris: 595 kr + moms

Standard-ISO 9001:2015

SS-EN ISO 9001:2015 Ledningssystem för kvalitet

I Sverige certifieras ett nytt företag varje dag med ISO 9001. ISO 9001 är världens mest använda standard och det är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i en organisation eller ett företag...

Pris: 1 465 kr + moms

ss-137003:2015 Betong användningav SS-EN 206 i Sverige

SS 137003:2015 Betong - Användning av SE-EN 206 i Sverige

I standarden redovisas kompletterande svenska krav, råd och rekommendationer där sådana fordras eller tillåts i SS-EN 206:2013 men även vad som tillåts i SS-EN 450-1, SS-EN 12620 och SS-EN 13055-1 Standarden ger också anvisningar för tillämpningen ...

Pris: 1 155 kr + moms

SS-EN ISO 14001:2015

SS-EN ISO 14001:2015 Miljöledningssystem

Verktyget ISO 14001 kan användas för att bygga upp ett ledningssystem för företag och organisationer som vill bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete...

Pris: 1 365 kr + moms

potentialutjamning_325_6509449

SEK hb 449:2009 Potentialutjämning

Denna handbok beskriver de krav som den som beställer eller använder en industrianläggning bör ställa på ett potentialutjämningssystem och ger råd och vägledning om hur ett sådant system kan utföras...

Pris: 538 kr + moms

tillfalliga_elanlaggningar_325_6509415

SEK hb 415:2007 Tillfälliga elanläggningar

Denna handbok innehåller rekommendationer avseende planering, skyddsåtgärder, materialval, uppbyggnad samt kontroll, skötsel och underhåll av tillfälliga elanläggningar, speciellt sådana som uppförs i samband med byggnads- och anläggningsverksamhet...

Pris: 394 kr + moms

skyddsutjamning_i_byggnader___650_6509942

SEK hb 413:2012 Skyddsutjämning i byggnader

”SEK Handbok 413. Skyddsutjämning i byggnader", ger bakgrund och förklaringar till hur, när, var och varför man bör utföra skyddsutjämning i byggnader. Handboken beskriver skyddsutjämningens syfte och principer och ger vägledning för hur skyddsutjämn...

Pris: 396 kr + moms

hogspanningshandboken_650_6509941

SEK hb 438:2012 Högspänningshandboken

”Högspänningshandboken SEK Handbok 438. Utgåva 2” är uppdelad i två delar. Den första innehåller två standarder för högspänningsanläggningar och den andra Högspänningsguiden, en handledning med tilläggsinformation som är avsedd att underlätta användn...

Pris: 729 kr + moms

25 av 44