Miljö, energi och tillgänglighet

Alla titlar

checklista_for_bra_arbetsmiljoarbete_6053601

Checklista för bra arbetsmiljöarbete

Skriften är ett praktiskt verktyg för alla som arbetar med arbetsmiljöfrågor och är en hjälp för att klara certifieringskraven i ISO 450001. Läsaren får också konkreta tips på utvecklingsmöjligheter för arbetsmiljöarbetet.

Pris: 595 kr + moms

arbetsmiljo_for_chefer_6565192

Arbetsmiljö för chefer. Utg 7

Arbetsmiljön är en viktig dimension av verksamheten på ett företag och det är viktigt att arbetsmiljöaspekten finns med när beslut ska fattas. Arbetar du som chef blir det lättare om företaget arbetar strukturerat och förebyggande med arbetsmiljön...

Pris: 350 kr + moms

hardplaster_arbeta_pa_ratt_satt_6565191

Härdplaster. Utg 6

"Härdplaster" är ett utbildningsmaterial som ger de kunskaper som behövs för säkert arbete med härdplastkomponenter. Boken är uppdelad i tre delar, en del med information som särskilt vänder sig till dem som arbetar praktiskt med härdplaster, en del ...

Pris: 300 kr + moms

handbok_systematiskt_arbetsmiljoarbete_6565189

Handbok. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Utg 3

”Handbok. Systematiskt arbetsmiljöarbete” utgår från kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och beskriver hur kraven kan omsättas i ett praktiskt arbetsmiljöarbete...

Pris: 300 kr + moms

praktisk_affarsekonomi_6039675

Praktisk affärsekonomi. För chefer och entreprenörer

Praktisk affärsekonomi ger kunskaper, metoder, råd och verktyg för att förbättra en verksamhets lönsamhet. Boken går igenom balans- och resultaträkning, betydelsen av en väl genomtänkt budget och rätt urval av nyckeltal...

Pris: 255 kr + moms

arbetsmiljo_i_praktiken_6116216

Arbetsmiljö i praktiken. Handbok för chefer

Boken tar avstamp i arbetsmiljölagen, förklarar bland annat det systematiska arbetsmiljöarbetet och tar även upp flera av arbetsmiljöverkets föreskrifter...

Pris: 305 kr + moms

sustainability_in_scandinavia_6148848

Sustainability in Scandinavia

Today, Scandinavia is still on the forefront of sustainable development, reorienting cultural engagement and economic growth to face climate change. The experience and knowledge accumulated by architects from Denmark, Norway and Sweden have the poten...

Pris: 570 kr + moms

hallbara_hus_i_kallt_klimat_vit_6458003

Hållbara hus i kallt klimat (vit). 31 hus..

Boken beskriver hur hållbar arkitektur kan vara utformad i subarktiskt och arktiskt klimat. Detta visas genom 31 exempel på hållbart byggande i Finland, Sverige, Norge, Svalbard, Island, Grönland, Kanada och USA...

Pris: 520 kr + moms

beteendebaserd-sakerhet-vinnare-arets-bok-2018

Beteendebaserad säkerhet. Handbok för byggbranschen

VINNARE ÅRETS BOK 2018!"En pedagogiskt upplagd bok som reder ut varför vi gör som vi gör och hur vi borde tänka vad gäller säkerhet. I en ingenjörsdriven bransch styrd av ekonomi och hårda fakta, ger boken ett nytt och vidare perspektiv med fokus på ...

Pris: 335 kr + moms

arbetsmiljo_handbok_for_chefer_skyddsombud_6039662

Arbetsmiljö - handbok för chefer och skyddsombud

Boken ger en samlad och inte alltför komplicerad bild av vad som gäller. Boken gör inte anspråk på att täcka in hela det arbetsmiljömässiga området och fokuserar på de vardagliga, praktiska arbetsmiljöfrågorna.

Pris: 374 kr + moms

bam_chefens_och_skyddsombudets_roll_6565188

BAM Chefens och skyddsombudets roll. Bättre arbetsmiljö

Allt arbetsmiljöarbete bygger på samverkan mellan chefer, skyddsombud och medarbetare. Chefens och skyddsombudets roller och deras arbetsuppgifter med arbetsmiljöfrågor beskrivs i skriften...

Pris: 150 kr + moms

hallbarhetsanalys_av_stader_och_stadsutveckling_6039648

Hållbarhetsanalys av städer och stadsutveckling

Hållbar stadsutveckling är ett omdiskuterat och komplext begrepp. Det finns olika synsätt på hur hållbar stadsutveckling ska analyseras och utvärderas. Vad är en hållbar stad? Vad menas med hållbar utveckling ur ett urbant perspektiv? Hur vet vi att ...

Pris: 157 kr + moms

bam_handbok_battre_arbetsmiljo_6565187

BAM Handbok. Bättre arbetsmiljö

I boken får läsaren de baskunskaper som behövs för att hantera de flesta arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en arbetsplats. Handboken tar upp såväl den fysiska arbetsmiljön som den psykosociala...

Pris: 350 kr + moms

ss_iso_45001_2018_6053598

SS-ISO 45001:2018 Ledningssystem för arbetsmiljö

En organisation ansvarar för sina arbetstagares hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, liksom för andra personer som kan påverkas av organisationens verksamhet. I ansvaret ingår att främja och skydda såväl fysisk som mental hälsa, dvs...

Pris: 1 465 kr + moms

hallbart_byggande_med_minskad_klimatpaverkan_6123040

Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan

Boverket har analyserat ett antal nya styrmedel för minskad klimatpåverkan från byggprocessen. I denna rapport föreslås fyra nya styrmedel. De utgör en grund för att kunna gå vidare med kraftfullare styrmedel, men bedöms ge en begränsad effekt på kli...

Pris: 100 kr + moms

hallbar_utveckling_6108218

Hållbar utveckling - nyanser och tolkningar

Boken beskriver hur olika aktörer aktivt arbetar med hållbar utveckling och ställer frågan om vilket ansvar vi har i våra yrkesroller att verka för en hållbar utveckling...

Pris: 162 kr + moms

hallbar_utveckling_6108215

Hållbar utveckling - Teknik, samhälle och livskvalitet

Hållbar utveckling – Teknik, samhälle och livskvalitet ger en utblick över samhällets arbete med hållbarhetsfrågor och presenterar ett rikt referensmaterial till aktuell forskning inom alla de områden som berörs...

Pris: 420 kr + moms

skyddsombudsratt_6068188

Skyddsombudsrätt. Utg 5

Skyddsombudsrätt ger en översikt över arbetsmiljörätten. Den tar upp frågor om företagshälsovård, arbetsskador och rehabilitering samt arbetsmiljöbrott...

Pris: 400 kr + moms

en_skog_av_mojligheter_6039625

En skog av möjligheter

Varje generation bör ställa sig frågan om hur samhället kan utvecklas. Men för skogens del, behöver varje generation också fråga sig: Hur ska kommande generationer hantera skogens resurser? För de skogar människor formar idag ska användas av ännu ofö...

Pris: 212 kr + moms

arbetsrattens_begrepp_a_o_6039624

Arbetsrättens begrepp A-Ö 2018

Arbetsrättens begrepp A-Ö är en uppdaterad arbetsrättslig uppslagsbok som kompletterar lagsamlingarna Arbetsrätt och Arbetsmiljö. Det är en lättillgänglig bok om arbetsrätt som kan användas av alla som på ett smidigt sätt vill få inblick i en specifi...

Pris: 98 kr + moms

kommunikation_samverkan_och_forandringsarbete_6565185

Kommunikation, samverkan och förändringsarbete

Att kommunicera problem och frågor kring arbetsmiljön på ett genom tänkt sätt kan vara utgångspunkten för ett förändrat och förbättrat arbetesmiljöarbete...

Pris: 200 kr + moms

miljostrategiskt_arbete_6116210

Miljöstrategiskt arbete

Innehållet i boken sätter fokus på företagens beroenden av naturens system. Boken presenterar perspektiv och modeller som synliggör, utmanar och förändrar företagens relationer till naturen...

Pris: 345 kr + moms

asbest_i_bostader_6587183

Asbest i bostäder

Det finns fortfarande mycket asbest kvar i byggnader byggda före 1982. Med skriften vill SABO sprida kunskap om de krav som finns i lagstiftningen för hantering av asbest...

Pris: 150 kr + moms

25 av 107