Miljö, energi och tillgänglighet

Alla titlar

sustainable_manufacturing_6108236

Sustainable Manufacturing

Sustainable Manufacturing focuses on development and operations of manufacturing systems and processes, with manufacturing’s environmental impacts in focus...

Pris: 270 kr + moms

manniska_och_miljo_6108235

Människa och miljö. Utg 3

Boken behandlar nyckelfrågorna inom hållbar utveckling och miljöstrategi. Här får läsaren både en förståelse för och en uppdatering av forskningsläget inom ämnen som global uppvärmning, resursfördelning, energiförsörjning, hållbar produktion och kons...

Pris: 410 kr + moms

ett_hallbart_hem_6108234

Ett hållbart hem?

Boken baseras på forskningsstudier om hur begreppet hållbarhet tolkas och hur förståelser av hem uttrycks bland byggherrar, arkitekter och boende. ”Hållbart bostadsbyggande” fokuserar oftast på attraktiva urbana projekt, där man förlitar sig på ny, e...

Pris: 270 kr + moms

gor_skillnad_6039764

Gör skillnad. Från klimatångest till handlingskraft

Med den här boken vill författarna förvandla klimatångest till engagemang. Med hjälp av experter, hårda siffror och inspiration beskrivs hur man steg för steg kan leva ett mer hållbart liv...

Pris: 189 kr + moms

att_mata_skog_6144060

Att mäta skog

Att mäta skog handlar om hur man som skogsägare genomför en gedigen skogsuppskattning och därmed fattar rätt beslut för sin skog. Det är en handbok som riktar sig till både skogsägare med lång erfarenhet och nya skogsägare...

Pris: 405 kr + moms

ebr_halsa_miljo_sakerhet_6014064

EBR Riskhantering i arbetsmiljö. HMS-U22:19

Avsikten med handboken är att säkerställa att riskhantering som utförs bidrar till en säker arbetsmiljö och bidrar till effektivitet inom företaget genom hög framdrift, leveranssäkerhet och avkastning...

Pris: 650 kr + moms

inventering_och_sanering_av_pcb_6111087

Inventering och sanering av PCB. Rapport 6884

Rapporten från Naturvårdsverket innehåller en sammanfattande beskrivning av de svenska kunskaperna och erfarenheterna från arbete med inventering- och saneringsarbete av PCB i byggnader och anläggningar.

Pris: 126 kr + moms

klimatforandringar_6108233

Klimatförändringar

Boken behandlar dels de faktorer som på kort och lång sikt styr vårt klimat, dels hur klimatet har varierat över årmiljonerna. Den pågående klimatförändringen sätts i ett historiskt perspektiv, vilket möjliggör en tolkning av människans påverkan och ...

Pris: 378 kr + moms

arbetsmiljoansvar_och_straffansvar_6096824

Arbetsmiljöansvar och straffansvar

I en viss situation kan det vara en person som har arbetsmiljöansvaret och en annan som straffas. Den här skriften beskriver skillnaden mellan arbetsmiljöansvar och straffansvar.

Pris: 60 kr + moms

sa_forbattras_verksamhetens_6096823

Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö

Vägledningen innehåller råd och rekommendationer som är till hjälp när du ska följa föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Skriften är uppdelad i två delar: Introduktion med överblick och sammanhang Vägledning med råd och rek...

Pris: 120 kr + moms

ett_engagemang_for_alla_6039729

Ett engagemang för alla

Guiden ger konkreta tips för ökad tillgänglighet, beskriver olika typer av funktionsnedsättningar och delar erfarenheter från andra organisationer.

Pris: 108 kr + moms

lagom_krav_pa_arbetsmiljon_6080007

Lagom krav på arbetsmiljön

Sedan 2008 finns möjlighet för arbetsgivaren att överklaga Arbetsmiljöverkets beslut till förvaltningsdomstol. Studien i boken redovisar vilka krav Arbetsmiljöverket kan ställa på arbetsgivare och var gränserna går för arbetsgivarens rättsliga arbets...

Pris: 379 kr + moms

battre_arbetsmiljo_handbok_bam_6565194

Bättre arbetsmiljö - BAM Handbok. Utg 14

I boken får läsaren de baskunskaper som behövs för att hantera de flesta arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en arbetsplats.Handboken tar upp såväl den fysiska arbetsmiljön som den psykosociala...

Pris: 350 kr + moms

aktiv_solenergi_i_hus_och_stadsbyggnad_6984001

Aktiv solenergi i hus- och stadsbyggnad

Denna skrift är tänkt att inspirera till en arkitektur som förverkligar de positiva miljöeffekter en ökad solenergianvändning kan medföra. Intresset idag riktas mot möjligheterna att låta solenergisystemen samverka med byggnaden i integrerade byggnad...

Pris: 201 kr + moms

luftguiden_6111085

Luftguiden. Handbok 2019:1 Version 4

Det finns idag miljökvalitetsnormer för kvävedioxid, kväveoxider, marknära ozon, arsenik, partiklar, benzen med mera. Denna handbok ger vägledning vid tillämpning och kontroll av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft.

Pris: 165 kr + moms

energieffektivisering_6108228

Energieffektivisering

Bokens första del fokuserar på energikartläggning ochenergieffektivisering. I den andra delen behandlas energiledning samt hinder och incitament för energieffektivisering i svensk tillverkningsindustri...

Pris: 378 kr + moms

arbetsmiljo_2019_6039717

Arbetsmiljö 2019

I sammanställningen redovisas de viktigaste arbetsmiljöförfattningarna som är aktuella 1 januari 2019. Redovisningen av föreskrifterna från Arbetsmiljöverket/Arbetarskyddsstyrelsen har gjorts under fyra olika avsnitt: Systematiskt arbetsmiljöarbete ...

Pris: 118 kr + moms

urbana_ekosystemtjanster_6039715

Urbana ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster handlar inte bara om miljö- och biodiversitetsperspektivet, utan också om hur ekosystemen bidrar till människans livsmiljö och stadens attraktivitet...

Pris: 263 kr + moms

arbetsrattens_begrepp_6039713

Arbetsrättens begrepp A-Ö 2019

Arbetsrättens begrepp A-Ö är en arbetsrättslig uppslagsbok som kompletterar lagsamlingarna Arbetsrätt och Arbetsmiljö. Det är en lättillgänglig bok om arbetsrätt som kan användas av alla som på ett smidigt sätt vill få inblick i en specifik fråga...

Pris: 98 kr + moms

jobba_praktiskt_mot_krankande_sarbehandling_6565193

Jobba praktiskt mot kränkande särbehandling

Handboken är praktiskt inriktad och ger chefer, medarbetare, skydds- och arbetsmiljöombud tips på hur kränkande särbehandling, trakasserier och mobbning kan förebyggas och hanteras på jobbet. Boken utgår från Arbetsmiljölagen.

Pris: 150 kr + moms

green_architecture_today_6148849

Green Architecture Today

This book gives the leading role to 30 selected international architects, professionals that reveal the new trends in sustainable architecture and how they have contributed through their ideas to the basics of sustainable architecture.

Pris: 358 kr + moms

trad_6039701

Träd. En vandring i den svenska skogen

I boken skildras samspelet mellan människa och skogen alltsedan träden vandrade in. I TRÄD berättas om medeltida sågkvarnar, massaindustrins genombrott och de stora skogsbolagens excesser.

Pris: 203 kr + moms

checklista_for_bra_arbetsmiljoarbete_6053601

Checklista för bra arbetsmiljöarbete

Skriften är ett praktiskt verktyg för alla som arbetar med arbetsmiljöfrågor och är en hjälp för att klara certifieringskraven i ISO 450001. Läsaren får också konkreta tips på utvecklingsmöjligheter för arbetsmiljöarbetet.

Pris: 595 kr + moms

arbetsmiljo_for_chefer_6565192

Arbetsmiljö för chefer. Utg 7

Arbetsmiljön är en viktig dimension av verksamheten på ett företag och det är viktigt att arbetsmiljöaspekten finns med när beslut ska fattas. Arbetar du som chef blir det lättare om företaget arbetar strukturerat och förebyggande med arbetsmiljön...

Pris: 350 kr + moms

hardplaster_arbeta_pa_ratt_satt_6565191

Härdplaster. Utg 6

"Härdplaster" är ett utbildningsmaterial som ger de kunskaper som behövs för säkert arbete med härdplastkomponenter. Boken är uppdelad i tre delar, en del med information som särskilt vänder sig till dem som arbetar praktiskt med härdplaster, en del ...

Pris: 300 kr + moms

25 av 109