Miljö, energi och tillgänglighet

Alla titlar

sakerhet_6097409

Säkerhet - Tysta boken / 5-pack

En bilderbok om säkerhet - tydlig för alla oavsett språk. Informationsbilder om säkerhet på bygget som når ut till alla oavsett språk - I boken visas tydligt med bilder på hur man jobbar säkert på byggarbetsplatsen...

Pris: 125 kr + moms

arbetsmiljo_for_chefer_6565196

Arbetsmiljö för chefer. Utg 9

Skriften är ett praktiskt hjälpmedel som ger struktur för arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats. Boken vänder sig till chefer och ger svar, vägledning och metodik för att arbeta med chefsfrågor inom arbetsmiljöområdet.

Pris: 350 kr + moms

rehabilitering_och_arbetsmiljo_6144070

Rehabilitering och arbetsmiljö

När en arbetstagare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av sjukdom eller olycksfall aktualiseras olika rättsregler som skyddar arbets­tagaren från att förlora sin anställning...

Pris: 413 kr + moms

arbetsmiljo_2020_6039803

Arbetsmiljö 2020

Arbetsmiljö 2020 redovisar hela arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen i aktuell lydelse 1 januari 2020 och innehåller ett 20-tal av Arbetsmiljöverkets mer allmänna arbetsmiljöföreskrifter...

Pris: 115 kr + moms

wellpappforpackningens_historia_och_framtid_6056027

Wellpappförpackningens historia och framtid

Utvecklingen av wellpappförpackningen började 1856 då två engelsmän tog patent på det första korrugerade pappret. Idag skapas förpackningar för alla typer av varor, från tunga motorer till lyxig parfym...

Pris: 396 kr + moms

gran_6039801

Gran - grann, grandios och rik

Granen är tillsammans med tallen skogens absolut viktigaste nyttoträd. Granen är också ett av våra mest artrika träd i Sverige. I boken får granens biologiska mångfald liv och här skildras några av alla de organismer som lever på, i och av granen und...

Pris: 161 kr + moms

arbete_och_teknik_6565195

Arbete och teknik på människans villkor. Utg 4

Boken ger högskolestuderande grundläggande kunskaper för att i sina framtida yrkesroller kunna utforma produkter och arbetsplatser med hänsyn till människans förmågor och begränsningar.

Pris: 560 kr + moms

kloka_hus_6039794

Kloka hus. Så skapar vi ekohusen att leva i

Kloka Hus berättar om drömmen om det hållbara blir verklighet. Hur vi kan bygga utan att förstöra miljö och klimat. I boken får läsaren besöka några av de som gjort verklighet av sina drömmar...

Pris: 229 kr + moms

hallbart_samhallsbyggande_6039792

Hållbart samhällsbyggande

Boken Hållbart samhällsbyggande är skriven för gymnasieskolans kurs med samma namn men passar också som fördjupningslitteratur för alla som är intresserade av hur man bygger ett hållbart samhälle...

Pris: 489 kr + moms

sustainable_manufacturing_6108236

Sustainable Manufacturing

Sustainable Manufacturing focuses on development and operations of manufacturing systems and processes, with manufacturing’s environmental impacts in focus...

Pris: 270 kr + moms

manniska_och_miljo_6108235

Människa och miljö. Utg 3

Boken behandlar nyckelfrågorna inom hållbar utveckling och miljöstrategi. Här får läsaren både en förståelse för och en uppdatering av forskningsläget inom ämnen som global uppvärmning, resursfördelning, energiförsörjning, hållbar produktion och kons...

Pris: 410 kr + moms

ett_hallbart_hem_6108234

Ett hållbart hem?

Boken baseras på forskningsstudier om hur begreppet hållbarhet tolkas och hur förståelser av hem uttrycks bland byggherrar, arkitekter och boende. ”Hållbart bostadsbyggande” fokuserar oftast på attraktiva urbana projekt, där man förlitar sig på ny, e...

Pris: 270 kr + moms

gor_skillnad_6039764

Gör skillnad. Från klimatångest till handlingskraft

Med den här boken vill författarna förvandla klimatångest till engagemang. Med hjälp av experter, hårda siffror och inspiration beskrivs hur man steg för steg kan leva ett mer hållbart liv...

Pris: 189 kr + moms

att_mata_skog_6144060

Att mäta skog

Att mäta skog handlar om hur man som skogsägare genomför en gedigen skogsuppskattning och därmed fattar rätt beslut för sin skog. Det är en handbok som riktar sig till både skogsägare med lång erfarenhet och nya skogsägare...

Pris: 405 kr + moms

ebr_halsa_miljo_sakerhet_6014064

EBR Riskhantering i arbetsmiljö. HMS-U22:19

Avsikten med handboken är att säkerställa att riskhantering som utförs bidrar till en säker arbetsmiljö och bidrar till effektivitet inom företaget genom hög framdrift, leveranssäkerhet och avkastning...

Pris: 650 kr + moms

inventering_och_sanering_av_pcb_6111087

Inventering och sanering av PCB. Rapport 6884

Rapporten från Naturvårdsverket innehåller en sammanfattande beskrivning av de svenska kunskaperna och erfarenheterna från arbete med inventering- och saneringsarbete av PCB i byggnader och anläggningar.

Pris: 126 kr + moms

klimatforandringar_6108233

Klimatförändringar

Boken behandlar dels de faktorer som på kort och lång sikt styr vårt klimat, dels hur klimatet har varierat över årmiljonerna. Den pågående klimatförändringen sätts i ett historiskt perspektiv, vilket möjliggör en tolkning av människans påverkan och ...

Pris: 378 kr + moms

arbetsmiljoansvar_och_straffansvar_6096824

Arbetsmiljöansvar och straffansvar

I en viss situation kan det vara en person som har arbetsmiljöansvaret och en annan som straffas. Den här skriften beskriver skillnaden mellan arbetsmiljöansvar och straffansvar.

Pris: 60 kr + moms

sa_forbattras_verksamhetens_6096823

Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö

Vägledningen innehåller råd och rekommendationer som är till hjälp när du ska följa föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Skriften är uppdelad i två delar: Introduktion med överblick och sammanhang Vägledning med råd och rek...

Pris: 120 kr + moms

ett_engagemang_for_alla_6039729

Ett engagemang för alla

Guiden ger konkreta tips för ökad tillgänglighet, beskriver olika typer av funktionsnedsättningar och delar erfarenheter från andra organisationer.

Pris: 108 kr + moms

lagom_krav_pa_arbetsmiljon_6080007

Lagom krav på arbetsmiljön

Sedan 2008 finns möjlighet för arbetsgivaren att överklaga Arbetsmiljöverkets beslut till förvaltningsdomstol. Studien i boken redovisar vilka krav Arbetsmiljöverket kan ställa på arbetsgivare och var gränserna går för arbetsgivarens rättsliga arbets...

Pris: 379 kr + moms

battre_arbetsmiljo_handbok_bam_6565194

Bättre arbetsmiljö - BAM Handbok. Utg 14

I boken får läsaren de baskunskaper som behövs för att hantera de flesta arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en arbetsplats.Handboken tar upp såväl den fysiska arbetsmiljön som den psykosociala...

Pris: 350 kr + moms

aktiv_solenergi_i_hus_och_stadsbyggnad_6984001

Aktiv solenergi i hus- och stadsbyggnad

Denna skrift är tänkt att inspirera till en arkitektur som förverkligar de positiva miljöeffekter en ökad solenergianvändning kan medföra. Intresset idag riktas mot möjligheterna att låta solenergisystemen samverka med byggnaden i integrerade byggnad...

Pris: 201 kr + moms

luftguiden_6111085

Luftguiden. Handbok 2019:1 Version 4

Det finns idag miljökvalitetsnormer för kvävedioxid, kväveoxider, marknära ozon, arsenik, partiklar, benzen med mera. Denna handbok ger vägledning vid tillämpning och kontroll av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft.

Pris: 165 kr + moms

energieffektivisering_6108228

Energieffektivisering

Bokens första del fokuserar på energikartläggning ochenergieffektivisering. I den andra delen behandlas energiledning samt hinder och incitament för energieffektivisering i svensk tillverkningsindustri...

Pris: 378 kr + moms

25 av 103