Bokrea

Alla titlar

ljud_buller_vibrationer_6254002

Ljud, buller & vibrationer

För att störande buller ska kunna undvikas fordras att man förstår hur ljud beter sig och hur man i förväg kan bedöma, och kanske beräkna, ljudalstring, spridning och dämpning...

Pris: 650 kr + moms

entreprenad_och_konsultratt_6435019

Entreprenad- och konsulträtt. Utg 9

Boken ger grundläggande kunskaper, anpassade för byggandets vardag. Författarna beskriver rättsreglernas bakgrund och funktion och deras samspel med andra regler och med tekniska förhållanden...

Pris: 775 kr + moms

fel_i_fastighet_6235006

Fel i fastighet. Utg 4

I boken redogörs ingående för felreglerna, köparens undersökningsplikt, säljarens upplysningsplikt och påföljderna vid fel i fastighet. Denna fjärde utgåva innehåller nya rättsfall bland annat vad gäller enstegstätad putsfasad och förorenad mark...

Pris: 536 kr + moms

handbok_for_byggarbetsmiljosamordnare_6279010

Handbok för byggarbetsmiljösamordnare. Utg 3

Genomgripande förändringar i denna tredje utgåvaHandboken ger varje aktör en praktisk inblick i sina skyldigheter för att det sammantaget ska lyckas att skapa en säker och bra arbetsplats under såväl byggtiden som under det framtida brukandet...

Pris: 695 kr + moms

construction_management_6499101

Construction Management

Extern konsult genomför CM, Construction ManagementIdén att med hjälp av en extern konsult dela upp ett större projekt i mindre delentreprenader, Construction Management, är inte ett nytt koncept...

Pris: 658 kr + moms

kvalitetsstyrning_i_-byggsektorn_6443010

Kvalitetsstyrning i byggsektorn

Boken går igenom och förklarar grunderna och begreppen för kvalitetsarbete och kopplar dem till konkreta exempel från byggbranschen. Kvalitetsstyrning i byggsektorn beskriver också ett komplett exempel ner på detaljnivå av ett kvalitetsledningssystem...

Pris: 645 kr + moms

plats_for_lek_6229010

Plats för lek

Lekplatsen förr och nuLekplatsens utveckling är åter aktuell, genom kampen om ytan liksom nya krav och ideal. Dagens svenska lekplatser är ofta både färre och mer begränsade än de var tidigare...

Pris: 505 kr + moms

projektkultur_i_byggprocessen___6241011

Projektkultur i byggprocessen

Det är komplicerat att driva ett stort byggprojekt och det ställer höga och oväntade organisatoriska krav på de ledare och chefer som är verksamma inom projektet...

Pris: 428 kr + moms

bullerskydd_utg4

Bullerskydd. BVL 11. Utg 4

Detta är den fjärde utgåvan av Byggvägledning 11 Bullerskydd. Innehållet är reviderat och omarbetat och ansluter till BBR (Boverkets författningssamling, BFS 2011:6 med ändringar t o m 2015:3)...

Pris: 495 kr + moms

bvl8-energihushallning-och-varmeisolering-utg4-650-6212208

Energihushållning o värmeisolering. BVL 8. Utg 4

Denna fjärde utgåva av Energihushållning och värmeisolering tar hänsyn till ändringarna i avsnitt 9 Energihushållning i BBR 21 (BFS 2014:3) som gäller från den 1 juli 2014 och som efter en övergångsperiod ska tillämpas fullt ut från den 1 juli 2015 o...

Pris: 495 kr + moms

fastighetssektorns_egenkontroll_650-6255006

Fastighetssektorns egenkontroll. Handbok

Egenkontroll inom fastighetsförvaltning ska göras före, det vill säga den ska förebygga det som annars kan bli en störning i verksamheten. Om detta handlar "Fastighetssektorns egenkontroll"...

Pris: 355 kr + moms

Så målade man. Svenskt byggnadsmåleri från senmedeltid till nutid. Utgåva 3

Så målade man. Utg 3

Sex århundraden av byggnadsmåleri – från Albertus Pictor till vår egen tid. Måleri och färgsättning i svensk arkitekturhistoria Målningstekniker och material under olika perioder Målarkårens roll vid utformning av miljön Så målade man publicerades ...

Pris: 730 kr + moms

sa_byggdes_villan_650_6493040

Så byggdes villan. Utg 2

”Så byggdes villan” är en unik exposé över hur vanliga villors arkitektur utvecklats under modern tid. Boken visar tidstypiska villor och karakteristiska byggnadsdetaljer decennium för decennium, från de första villorna byggda på 1890-talet fram till...

Pris: 485 kr + moms

radonboken_650_6299010

Radonboken. Befintliga byggnader

”Radonboken. Befintliga byggnader” är en komplett bok om åtgärder mot radon. Här beskrivs utförligt hur man väljer rätt åtgärder för att sänka radonhalterna i olika typer av byggnader...

Pris: 482 kr + moms

langsiktig_framgang_650_6456010

Långsiktig framgång

Företag och andra organisationer lever med krav och förväntningar på att leverera allt högre kundvärde och att samtidigt förbruka allt färre resurser. ”Långsiktig framgång”, titeln på denna bok, syftar här på att utveckla och fullfölja en genomtänkt ...

Pris: 498 kr + moms

en_vag_till_battre_avtal_650_6225012

En väg till bättre avtal

”En väg till bättre avtal” behandlar uppkomsten av ett entreprenadavtal där båda parter – i synnerhet beställare och entreprenör – är näringsidkare och således inte konsumenter...

Pris: 471 kr + moms

offentlig_upphandling_entreprenader_byggsektorn_650_6474005

Offentlig upphandling av entreprenader

Upphandlingar av entreprenader inom byggsektorn är på flera sätt väsensskilda från upphandlingar av varor och tjänster och betydligt mer komplexa att genomföra...

Pris: 670 kr + moms

passivhus_utg2_650_6444006

Passivhus. Utg 2

Energieffektivt byggande sätts allt mer i fokus som en följd av ökande energipriser och en allt mer intensiv miljö- och klimatdebatt. ”Passivhus. Utgåva 2” handlar om hur beställare, förvaltare och entreprenörer kan bygga energieffektivt och vad som ...

Pris: 605 kr + moms

bevara_betongen_650_6430001

Bevara betongen

”Bevara betongen” är den första boken av sitt slag i Sverige. Den behandlar betongen ur ett bevarandeperspektiv och med ett tvärvetenskapligt angreppssätt...

Pris: 495 kr + moms

svensk_engelsk_byggordbok_650_6416002

TNC 102 Svensk-engelsk byggordbok

Allmänning, bygglov, friggebod, bask, gland, slipgurka - fackspråket inom bygg- och anläggningsområdet innehåller både kända och mindre kända termer. Även om den här branschen är nationell till sin karaktär har behovet av att kunna uttrycka sig även ...

Pris: 831 kr + moms