Projektering, upphandling

Alla titlar

byggmastarnas_kostnadskalkylator_bk_2020_6431030

BK 2020. Byggmästarnas kostnadskalkylator

Kalkylverket innehåller priser på material och arbetsutförande. Dessutom finns kalkyler som visar kostnadsberäkningar för bl a större hyreshus, villor och ombyggnadsprojekt...

Pris: 1 090 kr + moms

ab_04_en_kommentar_6068209

En kommentar AB 04. Utg 2

Boken innehåller en kommentar till det mest använda standardavtalet för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04). Framställningen är praktiskt inriktad och vänder sig till alla som kommer i kontakt med det entreprenadrättsliga o...

Pris: 1 023 kr + moms

byggkonstruktorens_uppdrag_utg2_6450026

Byggkonstruktörens uppdrag. Utg 2

Skriften utgör rekommendationer för normal kvalitet och omfattning på byggkonstruktörens redovisning av ett uppdrag.Syftet är att den för såväl privata som offentliga beställare ska vara ett hjälpmedel och underlätta bestämningen av konsultuppdragets...

Pris: 295 kr + moms

lagen_om_offentlig_upphandling_en_kommentar_6080009

Lag om offentlig upphandling - en kommentar. Utg 4

Den här boken är den fjärde upplagan av lagkommentaren som behandlar LOU. Den omfattar de bestämmelser som Sverige på grund av EU-medlemskapet ska införa till svensk rätt...

Pris: 1 346 kr + moms

offentlig_upphandling_lou_och_upphandlignsprocessen_6144066

Offentlig upphandling. LOU och upphandlingsprocessen. Utg 2

Boken ger en gedigen översikt av det regelverk och de principer som styr offentlig upphandling. Boken tar upp frågor kring inköp både före, under och efter själva upphandlingen, inklusive kontraktsfrågor, leverantörsperspektivet och upphandlingsstrat...

Pris: 427 kr + moms

e_bok_english_edition_7706124

E-BOK AMA Anläggning 17. English edition

AMA is a reference document, used in close relationship with technical specifications. AMA includes requirements for proven materials, methods and technologies. AMA is used in the preparation of technical descriptions and execution of civil works...

Pris: 4 990 kr + moms

agilt_eller_projekt_6039782

Agilt eller projekt?

Syftet med boken är att visa hur man kan organisera och leda utveckling och bygga verksamheter baserat på arbetsformen projekt och agila metoder. Begrepp som används inom projektverksamheten och de agila arbetssätten förklaras och sätts in i sina sam...

Pris: 417 kr + moms

Sektionsfakta NYB 20/21

Wikells Byggberäkningar underlättar för att ta fram det tekniska och ekonomiska utredningsarbetet. Sektionsfakta NYB är en kalkylbok som underlättar utredningsarbetet vad gäller att beräkna de byggdelar som ingår i byggprocessen...

Pris: 3 600 kr + moms

el_wikells_sektionsfakta_6572096

Sektionsfakta EL 20/21

Wikells Byggberäkningar underlättar för att ta fram det tekniska och ekonomiska utredningsarbetet. Sektionsfakta EL är en kalkylbok som underlättar utredningsarbetet vad gäller att beräkna de byggdelar som ingår i byggprocessen...

Pris: 3 600 kr + moms

lyckas_med_projekt_6039777

Lyckas med projekt

Den här boken handlar om hur projekt drivs framgångsrikt utifrån de speciella förutsättningar som råder i arbetet med människor och samhälle. Boken bygger på Louise Bergmans omfattande erfarenheter som projektledare inom offentliga organisationer.

Pris: 383 kr + moms

projektstyrning_med_pmbok_6144062

Projektstyrning med PMBOK

Projektstyrning med PMBOK® är en grundbok på svenska som beskriver projektstyrningsramverket PMBOK (Project Management Body of Knowledge) och hur man kan använda det med stöd i olika projektstyrningsprocesser...

Pris: 406 kr + moms

bygg_byggnadsarbete_6116225

Byggnadsarbete. Utg 2

Bokserien Bygg används som kurslitteratur på Bygg- och anläggnigsprogrammet. Bokens första kapitel, Etablering, beskriver hur en byggarbetsplats kan organiseras och planeras för att fungera effektivt...

Pris: 513 kr + moms

att_vara_byggherre_6280010_arets_bok

Att vara byggherre

VINNARE ÅRETS BOK 2019!Boken beskriver betydelsen och komplexiteten hos en för samhället mycket viktig roll, byggherrens. På ett strukturerat sätt leds läsaren med hjälp av flera intressanta exempel genom samhällsbyggnadsprocessen ur en byggherres pe...

Pris: 475 kr + moms

allmanna_bestammelser_konsument_6423035

Allm best för konsumententrepr. ABS 18 o Hantvform 17

Detta häfte innehåller två olika allmänna bestämmelser för konsumententreprenader, ABS 18 och Hantverkarformuläret 17. ABS 18 är avsedd att att användas vid uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (småhusentreprenader) som en näringsi...

Pris: 195 kr + moms

upplatelser_for_ledningar_6068205

Upplåtelser för ledningar i praktiken. Utg 3

Handboken för ledningar i praktiken” tar upp frågor som fastighetsägare och ledningsägare ställs inför. Ledningar och master är ofta gemensamhetsanläggningar och då kan det ofta handla om tvångsupplåtelse genom beslut från myndighet eller domstol...

Pris: 463 kr + moms

logistikens_grunder_6144061

Logistikens grunder. Utg 4

I boken förklaras centrala begrepp inom området såsom inköp, produktion, lagring, tidskonkurrens, kapitalbindning, distribution, försörjningskedjor, nätverk, trafikslag och hållbarhet...

Pris: 729 kr + moms

projektledning_6116224

Projektledning. Utg 3

Boken beskriver grunderna i projektledning. Projekt kan se olika ut och ledas på olika sätt och i boken presenteras sex exempel. Med hjälp av exemplen beskrivs dels planering, ledning och styrning med avseende på tid, funktion och ekonomi, dels överl...

Pris: 473 kr + moms

upphandling_enligt_lou_luft_6068202

Upphandling enligt LOU, LUF, LUK, LUFS och LOV. Utg 5

I boken redogörs för de regler och rättsområden man kommer i kontakt med vid genomförande av en upphandling. Det gäller främst: • lagarnas tillämpningsområden• hur anbudsprövning ska gå till• vilka krav som kan ställas på leverantörer• de viktiga EG-...

Pris: 797 kr + moms

samlade_storningskrav_6492010

Samlade störningskrav

Samlade störningskrav (eng. global claims, eller cumulative impact claims, nor. plunder og heft) behandlar krav på ersättning för ineffektivitetsförluster i entreprenader...

Pris: 445 kr + moms

bygg_och_anlaggning_2_6039739

Bygg och anläggning 2

Boken detaljbehandlar alla centrala delar i kursen Bygg och anläggning 2, såsom yrkeskategorier, maskiner och verktyg, arbetsmiljö och hälsa, hållbar utveckling, resursanvändning, materialegenskaper, planering och riskbedömning, lagar och branschregl...

Pris: 549 kr + moms

bygg_och_anlaggning_1_6039738

Bygg och anläggning 1

Boken detaljbehandlar alla centrala delar i kursen Bygg och anläggning 1, såsom arbetsplanering och organisering, lagar och bestämmelser, yrkeskategorier, ritningsläsning,  maskiner och verktyg, arbetsmiljö och ergonomi, byggprocessen och entrep...

Pris: 549 kr + moms

kom_igang_med_sketchup_6108231

Kom igång med Sketchup

Boken är en introduktion till hur man enkelt skapar 3D-modeller. Läsaren får bland annat veta hur man använder färdiga komponenter, skapar plan, sektioner och olika vyer av en modell och hur man hanterar och applicerar färger, mönster och material.

Pris: 356 kr + moms

egenkontroll_med_checklistor_6228213

Egenkontroll med checklistor. Tillbyggnad. Utg 3

Vid tillbyggnad, renovering och ändring av småhus finns det krav på att utförda arbeten ska dokumenteras, t.ex. genom egenkontroller, provningar, intyg, etc...

Pris: 371 kr + moms

25 av 298