Samhällsplanering

Alla titlar

samhallsplaneringens_teori_och_praktik_6116220

Samhällsplaneringens teori och praktik

Boken beskriver områden med hög relevans för hållbar samhällsplanering. Den är pedagogiskt utformad, rikt illustrerad och med exempel från olika delar av landet och internationella utblickar...

Pris: 495 kr + moms

samhallsbyggandet_som_mysterium_6039708

Samhällsbyggandet som mysterium

I Samhällsbyggandet som mysterium tar tretton initierade skribenter upp unika aspekter av de brännande frågor Jane Jacobs, centralfigur inom stadsplaneringsfrågor och aktivist,väcker vad är det som i grunden gör ett samhälle hållbart? Tillsammans tec...

Pris: 216 kr + moms

bygg_det_folk_gillar_6468010

Bygg det folk gillar

Författaren vill med boken visa att man kan bygga städer och hus som människor utan arkitektutbildning uppskattar. Genom att besvara 186 frågor kan läsare testa sig själv – är du en modernistiskt skolad arkitekt med en estetisk tvångströja runt huvud...

Pris: 529 kr + moms

hallbart_sa_klart_6490010

Hållbart såklart

I boken presenteras hur de tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet hänger samman, och inte minst möjligheter att förena dem. Det finns mycket som går att påverka på stadsdels- eller fastighetsnivå, exempelvis tekniska energieffek...

Pris: 375 kr + moms

statliga_byggnadsminnen_6075020

Statliga byggnadsminnen. Utg 2

I vägledningen ger Riksantikvarieämbetet (RAÄ) allmänna råd för hur bestämmelserna i förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen (FSBM) bör tillämpas...

Pris: 159 kr + moms

exploateringsavtal_6108219

Exploateringsavtal

Vad är ett exploateringsavtal? Hur ska det formuleras och vad måste ingå? För exploateringschefer, exploateringsingenjörer och andra som i sitt dagliga arbete sysslar med markexploatering är boken ett utmärkt hjälpmedel...

Pris: 315 kr + moms

pa_rorlig_grund_6011028

På rörlig grund. 7 röster om att bygga o leda

I boken reflekterar sju personer, var och en med sitt perspektiv, på utvecklingen i byggsektorn de senaste 20 åren. Och det är en tid som präglats av en näst intill total omdaning...

Pris: 245 kr + moms

automatiserade_fordon_6020473

Automatiserade fordon

Skriften vill ge svar på vad automatiserade fordon är, hur de fungerar och när vi kan förvänta oss att de kommer att trafikera våra gator. Hur ska man från den offentliga sidan förhålla sig till den här utvecklingen?

Pris: 90 kr + moms

samfallighetre_6068191

Samfälligheter. Utg 12

Handboken ger god ledning för samfällighetsföreningens styrelseledamöter och medlemmar. I boken beskrivs lättöverskådligt förvaltning av gemensamhetsanläggningar såsom vägar, gårdar, parkeringsplatser, vatten- och avloppsanläggningar, gemensamma trap...

Pris: 479 kr + moms

integration_och_grannskap_6108217

Integration och grannskap

Boken ger en översikt av olika teoretiska förhållningssätt, nyckelbegrepp och forskning med relevans för arbete med samhällsbyggande, socialt arbete och integration. Exempel och empiriska forskningsresultat från Sverige lyfts särskilt fram...

Pris: 211 kr + moms

markexploatering_6068187

Markexploatering. Utg 6

Markexploatering omgärdas av ett komplext juridiskt regelsystem för planering och tillstånd för byggprojekt, utbyggnad av infrastruktur som vägar, vatten- och avloppsledningar, ledningar för energisystem med mera samt expropriationslagstiftning för a...

Pris: 329 kr + moms

vagvisare_for_en_hallbar_stadsutveckling_6111082

Vägvisare för en hållbar stadsutveckling

Innovationer, ny teknik och nya systemlösningar behövs för att göra våra städer ekologiskt, socialt och ekonomiskt mer hållbara. Denna exempelsamling med spjutspetsexempel för olika aspekter av urban hållbarhet är en del av Naturvårdsverkets eget arb...

Pris: 119 kr + moms

fastighetsindelning_och_markanvandning_6068186

Fastighetsindelning och markanvändning. Utg 6

En översikt över ett antal bestämmelser som rör fastighetsägares och andras rätt att använda mark- och vattenområden. Boken innehåller bl a avsnitt om fastigheter och fastighetsbildning, fastighetsanknutna rättigheter, särskilt om 3D-fastigheter, pla...

Pris: 390 kr + moms

att_bygga_motesplatser_6011024

Att bygga mötesplatser

I boken läggs en teoretisk grund för ett medvetet arbete med att analysera och bygga fysiska möteplatser och interstrukturer. Ofta används ordet mötesplats svepande och det resulterar ofta i en bristande förståelse för hur mötesplatser fungerar och h...

Pris: 350 kr + moms

den_inkluderande_staden_6039620

Den inkluderande staden

Hållbar stadsutveckling är att se förnyelse av områden som en del i den övergripande stadsutvecklingen. Att skapa levande och trygga områden. Frågor som ställs i boken är bland andra: Hur bygger man för gemenskap? Hur skapar man platser som inkluder...

Pris: 241 kr + moms

parkstaden_stockholms_landskap_och_stadens_rum_6039616

Parkstaden

Som ett resultat av Generalplan 1952 fick Stockholms ytterstad en utveckling som bygger på ett medvetet samspel med naturen. Fram till 2030 planerar staden att bygga 140 000 bostäder för cirka en halv miljon invånare...

Pris: 247 kr + moms

kajer_mot_det_grona_6504010

Kajer mot det gröna

Handboken visar hur vi kan få till bättre stadsbyggande som förenar både att bygga mer och att värna de gröna kvalitéerna. Boken listar både steg och verktyg med fokus på mer odling, mer genuint stadsliv, mer effektiv markanvändning och minskade tran...

Pris: 280 kr + moms

the_noice_landscape_6148841

The Noise Landscape

The expansive areas around large airports, affected by noise, infrastructure, and transient forms of architecture, have until now not been researched as a phenomenon...

Pris: 475 kr + moms

lonsamt_att_bygga_6587182

Lönsamt att bygga?

Vid nybyggen kan det vara svårt att få kalkylen att gå ihop. Skriften visar hur man kan resonera och gå tillväga för att räkna in synergieffekter vid nybyggnad av bostäder genom förtätning av befintliga bostadsområden.

Pris: 150 kr + moms

kor_nar_det-_ar_gront_6020467

Kör när det är grönt

Trafiksignalen kan i miljöer med höga hastigheter och korsande trafik fungera som en ren säkerhetsanläggning. I andra miljöer är uppgiften att styra trafiken...

Pris: 400 kr + moms

ladda_for_framtiden_6020464

Ladda för framtiden. Laddinfrastruktur för elfordon

Elbilen utvecklas snabbt och blir mer och mer attraktiv för bilägare. Men hur ska laddinfrastrukturen i kommunen se ut? Skriften är ett stöd till kommuner om hur utvecklingen av laddinfrastruktur kan ske, oavsett om man redan arbetar med frågan eller...

Pris: 130 kr + moms

gemensam_anvandning_av_skog_och_mark_6080003

Gemensam användning av skog och mark

Hur ser reglering av markanvändning för kommersiellt friluftsliv ut? Bokens första del tar upp den rättsliga reglering som omgärdar friluftsliv. I andra delen analyseras regleringen utifrån över tiden hållbar användning av gemensamma resurser...

Pris: 294 kr + moms

parkeringshandbok_6020461

Parkeringshandbok

Handboken omfattar framförallt regleringsfrågor för parkering och innehåller en översiktlig beskrivning av relevant lagstiftning. Det finns också en kortare beskrivning av hur parkeringsreglering kan användas som ett verktyg i det strategiska parkeri...

Pris: 195 kr + moms

samfalligheter_6074135

Samfälligheter. Praktisk handbok

För dig som har andel i en samfällighet eller på annat sätt är engagerad i en samfällighetsförening är detta en praktiskt handbok. Boken täcker in regler kring juridik, skatt och ekonomi...

Pris: 435 kr + moms

stockholm_staderna_och_resten_6039557

Stockholm, städerna och resten

Författaren beskriver de mekanismer som styr utveckling bort från landsbygd och till de stora städerna. Han dissekerar de regionalpolitiska beslut som tagits av Sveriges regering och riksdag fram till idag...

Pris: 198 kr + moms

25 av 99