Samhällsplanering

Alla titlar

fororten_6039774

Förorten - ett samhällsvetenskapligt reportage

Statsvetaren Peter Esaiasson har inom ramen för ett stort forskningsprojekt genomfört hundratals intervjuer med boende i Bergsjön och Hjällbo - två av Göteborgs så kallade utsatta områden...

Pris: 119 kr + moms

den_ineffektiva_byggbranschen_6039763

Den ineffektiva byggbranschen

Byggbranschens strukturer – till exempel kollektivavtalen, självpåtagna branschstandards, den institutionella miljön som omger branschen och vissa regionala och lokala oligopol och monopol – hindrar förändring, utveckling och innovation i en bransch ...

Pris: 210 kr + moms

detaljplanehandboken_

Detaljplanehandboken. Utg 3

Handboken ger vägledning och stöd för plan- och lovhandläggare i kommuner, konsultföretag och på statliga myndigheter och för andra som kommer i kontakt med detaljplanefrågor...

Pris: 697 kr + moms

handbok_installation_av_6002025

Installation av laddningsstationer för elfordon. Handbok

Politiska beslut, klimatfrågan, och den tekniska utvecklingen hos fordonstillverkarna kommer att göra elfordon allt mer populära. Behovet och installationer av laddningsstationer kommer säkert att vara en attraktiv affär för elinstallationsföretag fr...

Pris: 349 kr + moms

konsten_att_bygga_en_stad_6123046

Konsten att bygga en stad

Skriften innehåller ett antal exempel på stadsplaner utifrån olika tider och städer - förhoppningsvis stimulerar det läsaren att reflektera över den egna stadens historia och utveckling...

Pris: 100 kr + moms

global_migration_6039751

Global migration

Boken inleds med en översikt av migration genom historien. Med fokus på de senaste femtio åren tar den bland annat upp vilka motiv som driver migranterna och hur det går ekonomiskt för dem i mottagarländerna...

Pris: 216 kr + moms

performative_streetscapes_6011031

Performative Streetscapes

Performative streetscapes konkretiserar de globala hållbarhetsmålen i gestaltningen av gaturum och är vårt bidrag till att lyfta behovet av mer hållbara och platsanpassade gaturum i svensk stadsbyggnadspraktik...

Pris: 308 kr + moms

stader_for_manniskor_6275101

Städer för människor

Arkitekten Jan Gehls bok Städer för människor sammanfattar 50 års forskning, studier och projekt om stadsliv och samspelet mellan arkitektur, staden och människorna...

Pris: 485 kr + moms

andra_stockholm_6039743

Andra Stockholm

I jakten på andra Stockholm resonerar forskare och studenter om hur liv, plats och identitet formas och äger rum i en stor stad. Hur blir man stockholmare, vad det innebär att Stockholm har en sexualiserad geografi, hur staden kan uppfattas som ljudl...

Pris: 238 kr + moms

forebygga_suicid_i_fysisk_miljo_6020477

Förebygga suicid i fysisk miljö

En viktig del i suicidpreventivt arbete handlar om att minska tillgänglighet till medel och metoder för självmord. Detta kan göras genom att analysera risker för suicid i de befintliga miljöerna och i planering och byggandet av nya miljöer...

Pris: 70 kr + moms

segregation_6116222

Segregation

I boken presenteras en översikt av segregation utifrån såväl aktuella som historiska perspektiv och sätter det i relation till både det vardagliga och det vetenskapliga.

Pris: 216 kr + moms

evidensbaserad_stadsutveckling_6039728

Evidensbaserad stadsutveckling

Hur byggs en stad? Har vi allt tillgängligt vetande samlat när vi tar beslut som ändrar förutsättningen för livet i staden? Boken Evidensbaserad stadsutveckling beskriver hur professionell kunskap om stadsutveckling kan balanseras mot både vetenskapl...

Pris: 198 kr + moms

laddning_av_elfordon_sek_hb_458_6159039

SEK hb 458 Laddning av elfordon

SEK Handbok 458 kompletterar gällande standarder med vägledning och förtydliganden och ger råd till dem som installerar eller påverkar beslut om installation av laddningsinfrastruktur för elfordon...

Pris: 269 kr + moms

vatten_6039724

Vatten - om att värdera det ovärderliga

I Sverige har vatten blivit en ickefråga - rent vatten kommer ur kranen och smutsigt vatten försvinner snabbt utom synhåll. Men det är inget vi kan ta för givet längre. Vårt vatten hotas av många små och stora beslut varje dag...

Pris: 260 kr + moms

stadsutveckling_och_design_6984032

Stadsutveckling & design för motstridiga önskemål

18 forskare och praktiker skriver om förhållningssätt, formande och utveckling av kommuner i Sverige idag. Ytterst handlar antologin om den brännande frågan om upprätthållandet av ett demokratiskt, rättvist och fritt samhälle; den byggda miljön är en...

Pris: 320 kr + moms

social_hallbarhet_och_stadsutveckling_6984030

Social hållbarhet och stadsutveckling

Vad är social hållbarhet och hur tar vi oss in i det "hala" begreppet så att det blir begripligt och konkret? Moa Tunström tar sig an begreppet med syfte att generera samtal, diskussioner, tankegångar och nya frågor.

Pris: 200 kr + moms

arkus_74_medborgardialog_om_det_svara_i_att_motas_6984023

Medborgardialog - om det svåra i att mötas

Medborgardialog ses idag som ett verktyg för demokrati och det praktiska handhavandet behöver fortsätta att utvecklas och fördjupas. Inom samhällsbyggandet ställs demokratins principer mot väggen...

Pris: 265 kr + moms

medborgardialog_demokrati_eller_dekoration_6984022

Medborgardialog - demokrati eller dekoration?

Medborgardialog- demokrati eller dekoration” är en antologi som innehåller reflektioner och synpunkter ifrån forskare, planerare, arkitekter och aktivister om den djupare innebörden av medborgardialog...

Pris: 265 kr + moms

kvalitetsdokument_for_gestalning_och_miljo_6984018

Kvalitetsdokument för gestalning och miljö

Skriften presenterar erfarenheter av arbete med kvalitetsdokument i detaljplaneskedet hos ett antal kommuner. Planexempeln tar upp typiska planeringssituationer som visar hur kvalitetsdokument utformats och hanterats i processen...

Pris: 201 kr + moms

hantering_av_trafikbuller_i_bebyggelseplanering_6984015

Hantering av trafikbuller i bebyggelseplanering

Hur påverkas människor av ljudbuller och hur kan trafikbuller dämpas eller elimineras? Skriften ger en kortfattad kunskapsöversikt över forskning och debatt om trafikbuller och planering...

Pris: 148 kr + moms

fororten_insatser_och_utveckling_6984013

Förorten - insatser och utveckling under 40 år

”Förorten – insatser och utveckling under 40 år” är en översikt över några av de insatser som gjorts för förorterna under fyrtio år – mer eller mindre lyckosamma...

Pris: 148 kr + moms

bygga_stad_for_barn_6984007

Bygga stad för barn

Vi glömmer ofta bort barn och unga när vi förtätar städer. Ofta styrs prioriteringar av kortsiktiga vinster istället för att se det hela på lång sikt. Det här är en översikt som kan vara nyttig för dig som kunskap inför ett förändringsarbete...

Pris: 233 kr + moms

infrastrukturguiden_6252010

Infrastrukturguiden

Infrastrukturguiden – handbok i projektledning beskriver hur och varför infrastrukturprojekt startas, och redogör för den generiska process som de flesta projekt går igenom...

Pris: 495 kr + moms

samhallsplaneringens_teori_och_praktik_6116220

Samhällsplaneringens teori och praktik

Boken beskriver områden med hög relevans för hållbar samhällsplanering. Den är pedagogiskt utformad, rikt illustrerad och med exempel från olika delar av landet och internationella utblickar...

Pris: 495 kr + moms

samhallsbyggandet_som_mysterium_6039708

Samhällsbyggandet som mysterium

I Samhällsbyggandet som mysterium tar tretton initierade skribenter upp unika aspekter av de brännande frågor Jane Jacobs, centralfigur inom stadsplaneringsfrågor och aktivist,väcker vad är det som i grunden gör ett samhälle hållbart? Tillsammans tec...

Pris: 216 kr + moms

25 av 94