Samhällsplanering

Alla titlar

andra_stockholm_6039743

Andra Stockholm

I jakten på andra Stockholm resonerar forskare och studenter om hur liv, plats och identitet formas och äger rum i en stor stad. Hur blir man stockholmare, vad det innebär att Stockholm har en sexualiserad geografi, hur staden kan uppfattas som ljudl...

Pris: 238 kr + moms

forebygga_suicid_i_fysisk_miljo_6020477

Förebygga suicid i fysisk miljö

En viktig del i suicidpreventivt arbete handlar om att minska tillgänglighet till medel och metoder för självmord. Detta kan göras genom att analysera risker för suicid i de befintliga miljöerna och i planering och byggandet av nya miljöer...

Pris: 70 kr + moms

segregation_6116222

Segregation

I boken presenteras en översikt av segregation utifrån såväl aktuella som historiska perspektiv och sätter det i relation till både det vardagliga och det vetenskapliga.

Pris: 216 kr + moms

evidensbaserad_stadsutveckling_6039728

Evidensbaserad stadsutveckling

Boken beskriver hur professionell kunskap om stadsutveckling kan balanseras mot både vetenskaplig kunskap och vardagskunskap hos boende och verksamma i städer.

Pris: 198 kr + moms

laddning_av_elfordon_sek_hb_458_6159039

SEK hb 458 Laddning av elfordon

SEK Handbok 458 kompletterar gällande standarder med vägledning och förtydliganden och ger råd till dem som installerar eller påverkar beslut om installation av laddningsinfrastruktur för elfordon...

Pris: 269 kr + moms

vatten_6039724

Vatten - om att värdera det ovärderliga

I Sverige har vatten blivit en ickefråga - rent vatten kommer ur kranen och smutsigt vatten försvinner snabbt utom synhåll. Men det är inget vi kan ta för givet längre. Vårt vatten hotas av många små och stora beslut varje dag...

Pris: 260 kr + moms

stadsutveckling_och_design_6984032

Stadsutveckling & design för motstridiga önskemål

18 forskare och praktiker skriver om förhållningssätt, formande och utveckling av kommuner i Sverige idag. Ytterst handlar antologin om den brännande frågan om upprätthållandet av ett demokratiskt, rättvist och fritt samhälle; den byggda miljön är en...

Pris: 320 kr + moms

social_hallbarhet_och_stadsutveckling_6984030

Social hållbarhet och stadsutveckling

Vad är social hållbarhet och hur tar vi oss in i det "hala" begreppet så att det blir begripligt och konkret? Moa Tunström tar sig an begreppet med syfte att generera samtal, diskussioner, tankegångar och nya frågor.

Pris: 200 kr + moms

arkus_74_medborgardialog_om_det_svara_i_att_motas_6984023

Medborgardialog - om det svåra i att mötas

Medborgardialog ses idag som ett verktyg för demokrati och det praktiska handhavandet behöver fortsätta att utvecklas och fördjupas. Inom samhällsbyggandet ställs demokratins principer mot väggen...

Pris: 265 kr + moms

medborgardialog_demokrati_eller_dekoration_6984022

Medborgardialog - demokrati eller dekoration?

Medborgardialog- demokrati eller dekoration” är en antologi som innehåller reflektioner och synpunkter ifrån forskare, planerare, arkitekter och aktivister om den djupare innebörden av medborgardialog...

Pris: 265 kr + moms

kvalitetsdokument_for_gestalning_och_miljo_6984018

Kvalitetsdokument för gestalning och miljö

Skriften presenterar erfarenheter av arbete med kvalitetsdokument i detaljplaneskedet hos ett antal kommuner. Planexempeln tar upp typiska planeringssituationer som visar hur kvalitetsdokument utformats och hanterats i processen...

Pris: 201 kr + moms

hantering_av_trafikbuller_i_bebyggelseplanering_6984015

Hantering av trafikbuller i bebyggelseplanering

Hur påverkas människor av ljudbuller och hur kan trafikbuller dämpas eller elimineras? Skriften ger en kortfattad kunskapsöversikt över forskning och debatt om trafikbuller och planering...

Pris: 148 kr + moms

fororten_insatser_och_utveckling_6984013

Förorten - insatser och utveckling under 40 år

”Förorten – insatser och utveckling under 40 år” är en översikt över några av de insatser som gjorts för förorterna under fyrtio år – mer eller mindre lyckosamma...

Pris: 148 kr + moms

bygga_stad_for_barn_6984007

Bygga stad för barn

Vi glömmer ofta bort barn och unga när vi förtätar städer. Ofta styrs prioriteringar av kortsiktiga vinster istället för att se det hela på lång sikt. Det här är en översikt som kan vara nyttig för dig som kunskap inför ett förändringsarbete...

Pris: 233 kr + moms

infrastrukturguiden_6252010

Infrastrukturguiden

Infrastrukturguiden – handbok i projektledning beskriver hur och varför infrastrukturprojekt startas, och redogör för den generiska process som de flesta projekt går igenom...

Pris: 495 kr + moms

samhallsplaneringens_teori_och_praktik_6116220

Samhällsplaneringens teori och praktik

Boken beskriver områden med hög relevans för hållbar samhällsplanering. Den är pedagogiskt utformad, rikt illustrerad och med exempel från olika delar av landet och internationella utblickar...

Pris: 495 kr + moms

samhallsbyggandet_som_mysterium_6039708

Samhällsbyggandet som mysterium

I Samhällsbyggandet som mysterium tar tretton initierade skribenter upp unika aspekter av de brännande frågor Jane Jacobs, centralfigur inom stadsplaneringsfrågor och aktivist,väcker vad är det som i grunden gör ett samhälle hållbart? Tillsammans tec...

Pris: 216 kr + moms

bygg_det_folk_gillar_6468010

Bygg det folk gillar

Författaren vill med boken visa att man kan bygga städer och hus som människor utan arkitektutbildning uppskattar. Genom att besvara 186 frågor kan läsare testa sig själv – är du en modernistiskt skolad arkitekt med en estetisk tvångströja runt huvud...

Pris: 529 kr + moms

hallbart_sa_klart_6490010

Hållbart såklart

I boken presenteras hur de tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet hänger samman, och inte minst möjligheter att förena dem. Det finns mycket som går att påverka på stadsdels- eller fastighetsnivå, exempelvis tekniska energieffek...

Pris: 375 kr + moms

statliga_byggnadsminnen_6075020

Statliga byggnadsminnen. Utg 2

I vägledningen ger Riksantikvarieämbetet (RAÄ) allmänna råd för hur bestämmelserna i förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen (FSBM) bör tillämpas...

Pris: 159 kr + moms

exploateringsavtal_6108219

Exploateringsavtal

Vad är ett exploateringsavtal? Hur ska det formuleras och vad måste ingå? För exploateringschefer, exploateringsingenjörer och andra som i sitt dagliga arbete sysslar med markexploatering är boken ett utmärkt hjälpmedel...

Pris: 315 kr + moms

pa_rorlig_grund_6011028

På rörlig grund. 7 röster om att bygga o leda

I boken reflekterar sju personer, var och en med sitt perspektiv, på utvecklingen i byggsektorn de senaste 20 åren. Och det är en tid som präglats av en näst intill total omdaning...

Pris: 245 kr + moms

automatiserade_fordon_6020473

Automatiserade fordon

Skriften vill ge svar på vad automatiserade fordon är, hur de fungerar och när vi kan förvänta oss att de kommer att trafikera våra gator. Hur ska man från den offentliga sidan förhålla sig till den här utvecklingen?

Pris: 90 kr + moms

samfallighetre_6068191

Samfälligheter. Utg 12

Handboken ger god ledning för samfällighetsföreningens styrelseledamöter och medlemmar. I boken beskrivs lättöverskådligt förvaltning av gemensamhetsanläggningar såsom vägar, gårdar, parkeringsplatser, vatten- och avloppsanläggningar, gemensamma trap...

Pris: 479 kr + moms

integration_och_grannskap_6108217

Integration och grannskap

Boken ger en översikt av olika teoretiska förhållningssätt, nyckelbegrepp och forskning med relevans för arbete med samhällsbyggande, socialt arbete och integration. Exempel och empiriska forskningsresultat från Sverige lyfts särskilt fram...

Pris: 211 kr + moms

25 av 107