Planeringens grunder

Planeringens grunder. En översikt

Författare: Nyström Jan, Tonell Lennart

Tryckt bok, I lager

Pris: 351 kr + moms

Snabb leverans

”Planeringens grunder” handlar om samhällets behov av att reglera och styra utnyttjandet av mark och vatten. Hänsyn måste tas till medborgarnas välfärd liksom till företagens nytta. Miljökonsekvenser och mål för hållbar utveckling ska också avspeglas i resultatet av planeringen.

Planering kan uttryckas i form av fysiska planer, men det viktigaste i planeringsprocessen är möjligheten att inhämta kunskaper, sprida information och skapa utrymme för överenskommelser om frågor som rör markens användning.

Denna tredje upplaga har väsentligen utökats och uppdaterats. Sedan den nya Plan- och bygglagen trädde i kraft har planering för en hållbar samhällsutveckling blivit viktigare. Innebörden av och metoder för en socialt och ekologiskt hållbar stadsutveckling presenteras, liksom ett antal verktyg för att mäta hållbarhet.

I kapitlet om översiktsplaneringens framväxt har ett avsnitt som behandlar bilens inverkan på samhälls- och stadsplaneringen tillkommit. Det planeringsteoretiska avsnittet har utökats med en vidare presentation kring begreppen planering, samhällsplanering och rationalitet samt sambandet mellan politik, beslutsfattande och planering.


Författare: Nyström Jan, Tonell Lennart

Art nummer: 6108112

Utgivningsår: 2012

Utgivare: Studentlitteratur

ISBN: 9789144066226

Antal sidor: 341

Kategori: Samhällsplanering