vagen_till_en_vag_325_6047318

Vägen till en väg. Riskhantering och beslutspraktiker i vägbyggnadsprocessen

Författare: Johansson Vicki

Tryckt bok, I lager

Pris: 177 kr + moms

Snabb leverans

Vad händer när ett vägprojekt ska realiseras? Hur går det till när beslut fattas? Hur hanteras risker? Varför byggs cykelbanor, busshållplatser, trafikplatser, viltstängsel och bullerskydd där de byggs? Och varför placeras massaupplag, tunnlar och broar där de placeras? I ”Vägen till en väg” analyseras dessa frågor utifrån ett konkret vägprojekt: ”BanaVäg i Väst”.

Syftet med boken är att identifiera de strategier som vägtjänstemän tillämpar vid beslutsfattande. Boken består av tre delar. Den första, Vägplaneringens ramar, belyser de formella villkor som fungerar som ramar för beslutspraktiker som utvecklas av offentliga tjänstemän med ansvar för planering och vägbyggande. I den andra delen, Beslutsfattandets ramar, diskuteras utifrån tidigare studier om beslutsfattande och riskhantering vilka faktorer som kan få betydelse för vägplanerares beslutspraktiker. Den tredje och sista delen, Beslutspraktiker, presenterar och analyserar beslutsprocesser utifrån fyra teman som identifierats i den empiriska studien av planeringen av E45.

Vägplanering sker i en komplex och fragmentiserad genomförandeorganisation. Aktörerna är många – statliga myndigheter, kommuner, konsulter, företag, intresseorganisationer, aktionsgrupper, markägare och allmänhet – och alla har i regel också synpunkter på hur en väg skall utformas. För att påverka besluten används både informella och formella maktresurser. I centrum för planeringen står vägplanerarna som tolkar mål och regler, prioriterar mellan åtgärder och väger olika intressen och önskemål mot varandra. För att lyckas med denna uppgift måste de vara skickliga förhandlingsbyråkrater.


Författare: Johansson Vicki

Art nummer: 6047318

Utgivningsår: 2011

Utgivare: Boréa Bokförlag

ISBN: 9789189140721

Antal sidor: 248

Kategori: Samhällsplanering