detaljplanehandboken-6068148

Detaljplanehandboken. Utgåva 2

Författare: Adolfsson Kristina, Boberg Sven

Tryckt bok, I lager

Pris: 697 kr + moms

Snabb leverans

I ”Detaljplanehandboken” beskriver författarna detaljplaneringen i dess helhet. Processen, förfarandet, handlingarna, bestämmelserna, rättsverkningar samt genomförande beskrivs ingående. Särskilda frågor behandlas i temaavsnitt om: Strandskydd, Buller, Skyddsvärda områden, Miljökvalitetsnormer, Infrastrukturplanering, Klimatförebyggande samt Sociala aspekter.

Boken ger vägledning och stöd för plan- och lovhandläggare i kommuner och statliga myndigheter och för andra som kommer i kontakt med detaljplanefrågor. Den kan även vara kurslitteratur i utbildningen av arkitekter och planerare vid universitet och högskolor.

”Detaljplanehandboken” bygger på den nya plan- och bygglagen från 2011 och är uppdaterad efter ny lagstiftning och nya regler till och med 1 juni 2015. Innehållet motsvarar i princip Boverkets ”Boken om detaljplan och områdesbestämmelser” från 2002.

”Detaljplanehandboken” är skriven av arkitekt Kristina Adolfsson och jurist Sven Boberg.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Byggregler


Författare: Adolfsson Kristina, Boberg Sven

Art nummer: 6068148

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Norstedts Juridik

ISBN: 9789139018469

Antal sidor: 274

Kategori: Samhällsplanering