Hållbar mobilitet och miljöhänsyn i transportplanering

Hållbar mobilitet och miljöhänsyn i transportplanering

Tryckt bok, I lager

Pris: 108 kr + moms

Snabb leverans

En stor mängd styrmedel kan kopplas till hållbar mobilitet och planering av transportsystemet och de har betydelse i arbetet med att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet. I rapporten analyseras styrmedel baserade på tidigare kartläggningar. Dessutom har fallstudier genomförts av den regionala planeringen. Regionala strategidokument och planer har studerats och intervjuer har genomförts med ansvariga för de regionala utvecklingsstrategierna i tre län. Insamlat underlag har sedan analyserats utifrån hinder och möjligheter att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Analyserna har gjorts utifrån ett miljömålsövergripande perspektiv inom dimensionerna resursutnyttjande, luftutsläpp/klimatfaktorer och gröna samband i landskapet.


Art nummer: 6111075

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Naturvårdsverket

ISBN: 9789162066727

Antal sidor: 70

Kategori: Samhällsplanering