Tekniska anläggningar

Alla titlar

handbok_installation_av_solcellsanlaggningar_6002026

Installation av solcellsanläggningar. Handbok

Handboken är ett verktyg i vardagen för alla som yrkesmässigt installerar eller tänker börja installera solceller. Handboken är uppbyggt så att läsaren enkelt kan följa installationen, från innan dess affären är tecknad, till den är installerad, kont...

Pris: 598 kr + moms

dricksvatten_6144057

Dricksvatten - vårt viktigaste livsmedel

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det måste vara hälsosamt och alltid finnas i tillräcklig mängd. Det behövs fördjupade kunskaper om hur dricksvatten bildas och lagras. Kommunerna måste skapa dricksvattenplaner...

Pris: 368 kr + moms

att_gora_mer_med_mindre_6111086

Att göra mer med mindre. Rapport 6857

Den nationella avfallsplanen och det avfallsförebyggande programmet ger en överblick över de mål, styrmedel och åtgärder som införts i Sverige för att förebygga avfall och för att nå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering i enligthet med ...

Pris: 152 kr + moms

mangfunktionella_gator_6123043

Mångfunktionella gator

Rapporten innehåller Boverkets sammanställning av exempel på hur tidigare genomfartsleder kan omvandlas till mångfunktionella gator. På så sätt kan stadsmiljöer göras mer attraktiva.

Pris: 100 kr + moms

fysisk_planering_for_en_trygg_dricksvattenforsorjning_6123042

Fysisk planering dricksvattenförsörjning

Dricksvattenutredningen publicerades våren 2016 efter drygt två års omfattande arbete. Utredningen visade på betydande sårbarhet inom landets dricksvattenförsörjning och att pågående klimatförändring medför ökande påfrestningar...

Pris: 100 kr + moms

avkedukten_i_haverud_6039683

Akvedukten i Håverud

Ibland resulterar ingenjörers och konstruktörers arbete i byggnadsverk, som inte enbart fyller de tekniska behoven, utan även blir rena sevärdheter. Så är fallet med Dalslands kanal och i synnerhet akvedukten i Håverud...

Pris: 199 kr + moms

belysning_dar_det_behovs_6020470

Belysning där det behövs

Frågan om belysning på statlig väg har diskuterats i olika omgångar sedan mitten av 1900-talet. I denna gemensamma studie mellan Trafikverket och SKL ses frågställningarna över för att skapa ett tydligare system...

Pris: 125 kr + moms

utmarkta_foreskrifter_6020469

Utmärkta föreskrifter. En handbok om lokala trafikföreskrifter

Trafikreglering är ett vitt begrepp. Den vanligaste definitionen är att trafiken regleras med hjälp av vägmärken, vägmarkering med mera utan att byggas om. Trafikförhållandena varierar avsevärt mellan olika platser och gator...

Pris: 140 kr + moms

konsten_att_bygga_tunnel_genom_hallandsasen_6039581

Konsten att bygga tunnel genom Hallandsåsen

Skriften redovisar författarens erfarenheter från och uppfattningar om tunnelprojektet i Hallandsåsen. Bygget har stadgat rykte som miljömässig och ekonomisk katastrof...

Pris: 199 kr + moms

underverk_under_stockholm_6039565

Underverk under Stockholm

Citybanan är färdigbyggd och Storstockholms pendeltåg kan rulla på nya spår under Stockholms centrala delar. Projektet är ett av de största infrastrukturprojekten i Stockholms historia...

Pris: 261 kr + moms

skulden_till_underhall_6020453

Skulden till underhåll

Samhällets tillgänglighet för alla bygger på en väl fungerande infrastruktur som sköts och underhålls på rätt sätt. Skriften beskriver tillståndet på kommunala gator, broar och belysningsanläggningar...

Pris: 210 kr + moms

ebr_anvisning_for_sprangning_6014049

EBR Sprängning. IN 068:16

Inom elnätsverksamhet förekommer ett antal arbetsmoment där sprängning kan vara en möjlig metod. Publikationen, som ersätter A15:91 redovisar hur sprängningsverksamhet, förvaring och transport styrs via olika regelverk...

Pris: 330 kr + moms

mer_grus_under_maskineriet_6020446

Mer grus under maskineriet

Handboken är avsedd att vara ett verktyg och ett stöd vid grusvägsunderhåll för kommunala, statliga och enskilda väghållare, vägsamfälligheter, vägföreningar och skogsnäringen...

Pris: 170 kr + moms

Små avloppsanlaggningar

Små avloppsanläggningar

Avloppsanläggningar ska inte behöva prövas mot två regelsystem enligt ett förslag från Boverket och Havs- och vattenmyndigheten. Myndigheterna föreslår ett undantag från anmälningsplikten enligt plan- och byggförordningen, PBF, för installation eller...

Pris: 100 kr + moms

gotlandska_broar_650_6039191

Gotländska broar - dolda underverk

”Gotländska broar – dolda underverk” handlar om alla de gamla och många gånger bortglömda broar som finns i vår omgivning. Vi går eller åker över dem så länge de är i trafik, sedan glömmer de flesta av oss bort dem...

Pris: 265 kr + moms

fjarrvarme_och_fjarrkyla_650_6108163

Fjärrvärme och fjärrkyla

Effektiv förflyttning av värme och kyla i stadsområden är det huvudsakliga syftet med fjärrvärme- och fjärrkylesystem. Genom att koppla samman kundernas värme- och kylbehov med olika tillgängliga värme- och kylkällor kan man tillgodose behoven med et...

Pris: 524 kr + moms

vagbyggnad_650____6116166

Vägbyggnad

”Vägbyggnad” avser att ge grundläggande kunskap om vägar på landsbygd och inom tätort, om hur de fungerar under sin tekniska livslängd, och om sambanden mellan de olika faserna i vägbyggnadsprocessen: planering, projektering, byggande, drift och unde...

Pris: 306 kr + moms

vitt_pa_svart_650_6020408

Vitt på svart

”Vitt på svart” innehåller en samling råd som kan göra det praktiska arbetet med kommunernas vinterväghållning lite enklare. Viktiga frågor tas upp såsom vinterväghållningsteknik och utrustningsalternativ, kommunikation, ansvarsfrågor, säkerhetsarbet...

Pris: 325 kr + moms

arbete_pa_vag_650_6020406

Arbete på väg. Handbok

I ”Arbete på väg” presenteras förutsättningar för utförande av olika typer av vägarbeten. Handboken är avsedd att vara ett stöd för kommunernas handläggare vid planering, genomförande eller godkännande av arbete på väg...

Pris: 225 kr + moms

tidseffektivt_underhall_trafiktunnlar_650_6119926

Tidseffektivt underhåll av trafiktunnlar

Rapporten ”Tidseffektivt underhåll av trafiktunnlar” redovisar hur man kan säkerställa att bergtunnlar kontinuerligt är trygga för trafikanterna, funktionerliga för sitt ändamål och kostnadseffektiva...

Pris: 95 kr + moms

25 av 35