Tekniska anläggningar

Alla titlar

dammagarens_handbok_6039825

Dammägarens handbok

Handboken beskriver dammar från en historisk, juridisk, teknisk och praktisk synpunkt.

Pris: 135 kr + moms

bygg_anlaggningsarbete_6116226

Anläggningsarbete. Utg 2

”Anläggningsarbete” beskriver vad det innebär att arbeta som anläggare. Faktaboken ger en bred bild av vanliga anläggningsområden som ingår i yrket. Här beskrivs arbetstekniker, material och anläggningsmaskiner...

Pris: 724 kr + moms

projekthandboken_va_6955001

Projekthandboken VA

Handboken är ett stöd och en vägledning för att åstadkomma en mer systematisk och kvalitetssäkrad projektprocess vid nyanläggning och renoveringar i de allmänna VA-anläggningarna i Sverige...

Pris: 495 kr + moms

dricksvatten_6144057

Dricksvatten - vårt viktigaste livsmedel

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det måste vara hälsosamt och alltid finnas i tillräcklig mängd. Det behövs fördjupade kunskaper om hur dricksvatten bildas och lagras. Kommunerna måste skapa dricksvattenplaner...

Pris: 368 kr + moms

att_gora_mer_med_mindre_6111086

Att göra mer med mindre. Rapport 6857

Den nationella avfallsplanen och det avfallsförebyggande programmet ger en överblick över de mål, styrmedel och åtgärder som införts i Sverige för att förebygga avfall och för att nå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering i enligthet med ...

Pris: 152 kr + moms

mangfunktionella_gator_6123043

Mångfunktionella gator

Rapporten innehåller Boverkets sammanställning av exempel på hur tidigare genomfartsleder kan omvandlas till mångfunktionella gator. På så sätt kan stadsmiljöer göras mer attraktiva.

Pris: 100 kr + moms

fysisk_planering_for_en_trygg_dricksvattenforsorjning_6123042

Fysisk planering dricksvattenförsörjning

Dricksvattenutredningen publicerades våren 2016 efter drygt två års omfattande arbete. Utredningen visade på betydande sårbarhet inom landets dricksvattenförsörjning och att pågående klimatförändring medför ökande påfrestningar...

Pris: 100 kr + moms

avkedukten_i_haverud_6039683

Akvedukten i Håverud

Ibland resulterar ingenjörers och konstruktörers arbete i byggnadsverk, som inte enbart fyller de tekniska behoven, utan även blir rena sevärdheter. Så är fallet med Dalslands kanal och i synnerhet akvedukten i Håverud...

Pris: 199 kr + moms

belysning_dar_det_behovs_6020470

Belysning där det behövs

Frågan om belysning på statlig väg har diskuterats i olika omgångar sedan mitten av 1900-talet. I denna gemensamma studie mellan Trafikverket och SKL ses frågställningarna över för att skapa ett tydligare system...

Pris: 125 kr + moms

utmarkta_foreskrifter_6020469

Utmärkta föreskrifter. En handbok om lokala trafikföreskrifter

Trafikreglering är ett vitt begrepp. Den vanligaste definitionen är att trafiken regleras med hjälp av vägmärken, vägmarkering med mera utan att byggas om. Trafikförhållandena varierar avsevärt mellan olika platser och gator...

Pris: 140 kr + moms

konsten_att_bygga_tunnel_genom_hallandsasen_6039581

Konsten att bygga tunnel genom Hallandsåsen

Skriften redovisar författarens erfarenheter från och uppfattningar om tunnelprojektet i Hallandsåsen. Bygget har stadgat rykte som miljömässig och ekonomisk katastrof...

Pris: 199 kr + moms

underverk_under_stockholm_6039565

Underverk under Stockholm

Citybanan är färdigbyggd och Storstockholms pendeltåg kan rulla på nya spår under Stockholms centrala delar. Projektet är ett av de största infrastrukturprojekten i Stockholms historia...

Pris: 261 kr + moms

skulden_till_underhall_6020453

Skulden till underhåll

Samhällets tillgänglighet för alla bygger på en väl fungerande infrastruktur som sköts och underhålls på rätt sätt. Skriften beskriver tillståndet på kommunala gator, broar och belysningsanläggningar...

Pris: 210 kr + moms

ebr_anvisning_for_sprangning_6014049

EBR Sprängning. IN 068:16

Inom elnätsverksamhet förekommer ett antal arbetsmoment där sprängning kan vara en möjlig metod. Publikationen, som ersätter A15:91 redovisar hur sprängningsverksamhet, förvaring och transport styrs via olika regelverk...

Pris: 330 kr + moms

mer_grus_under_maskineriet_6020446

Mer grus under maskineriet

Handboken är avsedd att vara ett verktyg och ett stöd vid grusvägsunderhåll för kommunala, statliga och enskilda väghållare, vägsamfälligheter, vägföreningar och skogsnäringen...

Pris: 170 kr + moms

Små avloppsanlaggningar

Små avloppsanläggningar

Avloppsanläggningar ska inte behöva prövas mot två regelsystem enligt ett förslag från Boverket och Havs- och vattenmyndigheten. Myndigheterna föreslår ett undantag från anmälningsplikten enligt plan- och byggförordningen, PBF, för installation eller...

Pris: 100 kr + moms

fjarrvarme_och_fjarrkyla_650_6108163

Fjärrvärme och fjärrkyla

Effektiv förflyttning av värme och kyla i stadsområden är det huvudsakliga syftet med fjärrvärme- och fjärrkylesystem. Genom att koppla samman kundernas värme- och kylbehov med olika tillgängliga värme- och kylkällor kan man tillgodose behoven med et...

Pris: 572 kr + moms

vagbyggnad_650____6116166

Vägbyggnad

”Vägbyggnad” avser att ge grundläggande kunskap om vägar på landsbygd och inom tätort, om hur de fungerar under sin tekniska livslängd, och om sambanden mellan de olika faserna i vägbyggnadsprocessen: planering, projektering, byggande, drift och unde...

Pris: 306 kr + moms

rorboken_650_6261207

Rörboken

”Rörboken” fokuserar på rörmaterialens egenskaper och på installationsmetoder för rörledningar i mark och vatten. Dessutom behandlas olika tillämpningar, såsom va, fjärrvärme och andra användningsområden...

Pris: 458 kr + moms

Läget inom markbaserad avloppsvattenrening

Läget inom markbaserad avloppsvattenrening

Markbaserade avloppsreningssystem är den dominerande reningstekniken i Sverige bland hushåll som inte är anslutna till central avloppsvattenrening. ”Läget inom markbaserad avloppsvattenrening” är resultatet från en forskningsutredning som sammanfatta...

Pris: 57 kr + moms

6020328_large_enova

Fogmaterial för markbeläggningar

Fogarna är en viktig och ofta förbisedd del av en beläggning. Nya sätt att använda och blanda både nya och mer beprövade material på gator, vägar, torg och gångbanor har medfört nya typer av påfrestningar på fogarna...

Pris: 205 kr + moms

25 av 28