Så fungerar det

Så fungerar det

CoClass är ett klassifikationssystem avsett för både klassifikation och identifikation.

Objekttabeller, egenskapstabell och aktivitetstabell En tabell i CoClass innehåller klasser av objekt, egenskaper eller aktiviteter. De är alla ”typ-av” något, till exempel är en pelare en ”typ av” bärande objekt. Man kan kombinera objekt ur olika objekttabeller för att skapa valfria strukturer, som visar att ett objekt är en ”del-av” något annat. En pelare kan då bli en del av en bärande stomme i ett hus, eller i en bro.

I ett klassifikationssystem väljer man att dela in saker efter en viss princip som är relevant för syftet. Man väljer alltså vilken eller vilka gemensamma egenskaper som gör att sakerna hör ihop. För att CoClass ska vara ett så flexibelt och användbart system som möjligt är det indelat efter:
 • Funktion
 • Form
 • Läge
eller valfri kombination av dessa.
Kombination av klass och egenskap ger flexibilitet CoClass gör det lättare att hantera objekt genom att klassen är beständig över tid. Man använder istället egenskaper för att förädla och tydligare definiera objektet. Det är så man går från en generisk ”vägg”, till en ”träregelvägg med dubbla 13 mm gipsskivor”, eller en ”värmepump” till en viss värmepump med specifika egenskaper.
Internationell klassifikationsstandard CoClass baseras i grunden på en internationell standard ISO 12006-2. Det är samma standard som andra klassifikationssystem i världen baseras på:
 • Omniclass i USA
 • Uniclass i Storbritannien
 • Cuneco Classification System (CCS) i Danmark
CoClass är dessutom starkt influerat av IEC/ISO 81346-2 som har använts under många år i kraftverksindustrin. I huvudsak har standarden legat till grund för tabellen Utrymmen och Komponenter. Tabellen Utrymmen har aggregerats till tabellerna Byggnadsverk och Byggnadsverkskomplex.
Internationell identifikationsstandard CoClass kan användas för referensbeteckningar enligt principerna i SS-EN 81346-1:2010, som också kommer från industri och kraftproduktion. Principerna hjälper till att beteckna saker beroende på vilken information om objektet man vill betona och lyfta fram. En referensbeteckning kan visas på en liten märkskylt, en QR-kod eller en streckkod. Beroende på vad man vill beskriva så använder man en eller flera prefix:

= Funktion: vad objektet är avsett att göra, eller vad det faktiskt gör
- Produkt: på vilket sätt funktionen uppnås; med vilken produkt
+ Placering: avsedd eller faktisk placering av objektet
% Typ: typ-av i objektets klass
Hantera digital information

Hantera digital information

CoClass är utmärkt att använda som hjälpmedel för att hantera digital information. Företag, organisationer och myndigheter äger alla digital information som kan vara en värdefull tillgång om den hanteras på rätt sätt.

Dyrt med ostrukturerad information Om informationen blir ostrukturerad och illa uppdaterad riskerar den att förvandlas till en stor kostnad. Dyrbar tid ägnas åt att leta efter information och kontrollera om den är korrekt och uppdaterad:
 • Har vi informationen?
 • Var hittar vi den?
 • Kan vi lita på att den är korrekt?
CoClass ger din digitala information en tydlig och branschgemensam struktur som gör den ”smartare”. Kombinera detta med en företagskultur där löpande uppdatering av digital information är en självklarhet, så har du en vinnare.
Fastighetsinformation – ett exempel Att förvalta en fastighet kan vara en utmaning av många skäl, och särskilt om information om fastigheten är bristfällig. Några exempel:
 • Är systemet X underhållet enligt anvisningar, och var finns anvisningarna?
 • Hur många personer är ventilationen i lokalen dimensionerad för?
 • Finns det en underhållsplan, och behövs det några stora åtgärder inom nära framtid?
Låt oss anta att vi har två fastighetsägare med olika förutsättningar för sitt nyförvärv:

a) Fastighetsägaren övertar fyra hyllmeter dammiga pärmar med information som en gång var hyfsat relevant och korrekt.
b) Fastighetsägare övertar en välskött CoClass-strukturerad databas med uppdaterad fastighetsinformation.

Om det hade funnits en post för ”digital informationskvalitet” i värderingen av en fastighet, så skulle den i fallet b) vara i topp, medan i fallet a) vara lika med noll.
Välj fastigheter med bra digital information, så får du koll och sparar pengar!
Analysera och aggregera information En av fördelarna med att konsekvent jobba med CoClass som informationshållare är att du kan aggregera och analysera digital information. Det blir särskilt viktigt om ditt ägande eller din verksamhet är utbredd och omfattande. Aggregering av information ger dig överblick, och du kan dra nytta av synergieffekter i verksamheten.

Att börja från noll varje gång är ineffektivt. Effektivitet uppnås med en gemensam struktur för informationsinnehållet som gör det möjligt att analysera tidigare genomföranden, dra slutsatser och göra förbättringar.
Internationellt anpassat

Internationellt anpassat

CoClass är ett svenskt klassifikationssystem, utvecklat av mer än 150 representanter från branschen. Det är uppbyggt för att fylla behoven i den svenska bygg- och förvaltningsbranschen. CoClass är samtidigt i allra högsta grad internationellt. Det ansluter till- och bygger vidare från internationell standard, och är inspirerat av andra länders system.

Finns både på svenska och engelska Det finns behov att göra CoClass tillgängligt och begripligt både för nationella och internationella aktörer i Sverige, så därför finns systemet på både svenska och engelska.
Internationell standard CoClass baseras på flera internationella standarder som är gemensamma för IEC (International Electrotechnical Commission), och ISO (International Organization for Standardization). Bland annat har, för första gången, en elstandard som använts länge och framgångsrikt inom kraftindustrin, fått stor inverkan på ett svenskt klassifikationssystem.
Internationell inspiration CoClass ligger närmast det danska systemet CCS, Cuneco Classification System. Det finns både kulturella och systematiska skillnader mellan de båda systemen, men i grunden har Sverige och Danmark samma filosofi om vad som kännetecknar ett modernt klassifikationssystem. CCS togs fram i ett omfattande EU-finansierat projekt som initierades av dansk standard, universitet, staten och branschorganisationer.
Internationella språk CoClass är tänkt att kopplas mot andra länders klassifikationssystem och är redan i tillämpliga delar kopplat mot det neutrala och öppna filformatet IFC, Industry Foundation Classes.
bSDD Det finns ett internationellt lexikon kallat bsDD, buildingSMART Data Dictionary, för objekt och egenskaper i byggd miljö. Detta lexikon är tänkt att användas för kopplingar mellan olika klassifikationssystem i världen. Det är inte helt okomplicerat att översätta termer och samtidigt ta hänsyn till vad som gör att de är både språkligt rätt och grundat på likvärdiga förutsättningar. Det finns planer på att CoClass ska finnas med i bSDD i framtiden.
Spara pengar med tydlig informationsöverföring

Spara pengar med tydlig informationsöverföring

Brister i kommunikationen och informationsöverföringen mellan parter i bygg- och förvaltningsbranschen, kostar branschen miljardbelopp varje år. CoClass ger en effektiviserad och tydlig informationsstruktur med stor besparingspotential.

Dyra missförstånd Otydlig, svårtolkad och ostrukturerad information riskerar att leda till stora kostnader. Dyrbar tid ägnas åt att hitta, tolka, återskapa och strukturera befintlig information istället för värdeskapande arbete. Bristerna innebär också ökade risker för missförstånd vid informationsöverföring, något som kan leda till direkta fel, som i sig medför stora kostnader.
Kartlagt besparingspotentialen I två undersökningar har Svensk Byggtjänst kartlagt var aktörer inom branschen tror att störst besparingspotential finns. Undersökningarna visade att de tillfrågade beräknade kunna spara ca 13 procent i produktionsledet och mellan 15 och 25 procent i förvaltande led. Omvandlat till dagens produktions- och förvaltningskostnader innebär det en besparingspotential på hela 60 miljarder per år.
Tydligaste orsaker till fel De främsta orsakerna till ökade kostnader, som lyftes fram i undersökningarna var otydliga anbudsunderlag och handlingar i såväl produktion som förvaltning, samt att olika aktörer får olika information.
CoClass kan förverkliga halva besparingspotentialen Om CoClass utnyttjas fullt ut beräknas branschen kunna spara ca hälften av de 60 miljarder som varje år försvinner på grund av brister i informationsöverföring, den bedömningen gör branschprojekt BSAB 2.0 som står bakom utvecklingen av CoClass.
Hela historien

CoClass – det nya digitala klassifikationssystemet

CoClass är det nya digitala klassifikationssystemet med potential att förändra bygg- och fastighetsbranschen för all framtid. CoClass innehåller alla delar av vår byggda miljö från stort till smått.

CoClass kärnvärden
 • Digitalt – ger dig platshållare för digital information
 • Gemensamt – samma språk och samma struktur
 • All byggd miljö – täcker alla delar av den byggda miljön
 • Hela livscykeln – planering, program, projektering, produktion, förvaltning och rivning
 • Internationellt – baserat på internationella standarder
 • Framtidssäkert – öppna och kombinerbara strukturer, baserade på funktion
Undersökning visar på kostsamma brister Svensk Byggtjänsts undersökningar visar att bristande kommunikation fördyrar byggproduktion och förvaltning med cirka 60 miljarder årligen. Den främsta orsaken till onödiga kostnader uppges vara otydliga underlag och handlingar som missuppfattas. CoClass kan till stor del bidra till att lösa detta problem.
Digitala informationshållare Varje byggnadsverk består av ett antal objekt. I en digital struktur skapas objekten redan i tidiga skeden – i konceptfasen – och följer sedan med hela vägen, under hela livscykeln. I CoClass är varje objekt en informationshållare. Mängden information som finns i hållaren, och dess detaljeringsgrad, ökar ju längre in i livscykeln man befinner sig.

Den standardiserade kodningen gör det lätt att bygga informationsmodeller anpassade efter behov.
Gemensamt språk Med CoClass får alla parter tillgång till ett gemensamt språk, det vill säga samma begrepp och terminologi i alla skeden, hos alla parter, i alla programvaror och i alla informationsleveranser. Med ett gemensamt språk blir kommunikation och kravställning tydligare, vilket leder till färre missförstånd och tvister. Med ett branschgemensamt språk finns heller inte behov av interna klassifikationssystem som skall underhållas.
All byggd miljö Med CoClass kan vi nu täcka in hela den byggda miljön:
 • Byggnader
 • Vägar
 • Järnvägar, tunnelbana, spårväg
 • Flygplatser, hamnar
 • Broar, tunnlar
 • Mark och landskap
 • Tekniska installationer
 • Mediaförsörjning
Hela livscykeln Genom att CoClass täcker behoven i hela livscykeln från planering till rivning, ser vi en rad fördelar för alla aktörer i bygg-och förvaltningsprocessen. För byggherren innebär en gemensam struktur och begreppsmodell att det i BIM-processen blir enklare att ställa krav i tidiga skeden och att få informationen strukturerad på ett likartat sätt oavsett vilka parter som deltar i processen för ett byggnadsverk. För projektörer och entreprenörer innebär det nya klassifikationssystemet att man inte behöver lära sig och anpassa arbetet efter olika system beroende på beställare, utan kan fokusera på det egentliga arbetet. Förvaltande led får en tydlig dokumentation över det som byggts som underlättar vid underhåll och rivning.
Internationellt I en alltmer globaliserad värld är naturligtvis CoClass internationellt anpassat. Systemet är tvåspråkigt (svenska och engelska) och bygger på internationella standarder för klassifikation och referensbeteckningar.
Framtidssäkert CoClass består av öppna strukturer som fokuserar på funktion. Det innebär att man kan införa nya tekniska lösningar utan att behöva skapa nya koder och tabeller. Varje tabell kommer vara versionshanterad med tydliga rutiner för hanteringen.
Tre sätt att använda CoClass 1. CoClass Premium – för dig som är en aktiv användare som vill bli informerad, för dig som vill vara med och påverka innehållet i CoClass, och se kopplingar mellan objekt och egenskaper.
2. CoClass API – finns för dig som vill integrera CoClass i en IT-applikation.
3. CoClass bas – en läsversion för dig som endast har behov av att titta.
Så tycker användarna

Så tycker användarna

CoClass har ett brett användningsområde, det visar inte minst de företag som börjat implementera CoClass. Här kan du läsa om några företag och organisationers användning och syn på systemet.

Svenska Kyrkan
Henrik Engqvist,
projektledare nationellt fastighetsstöd.

Svenska Kyrkan inrättade för två år sedan en nationell samordningsfunktion för fastighetsstöd. Syftet med denna verksamhet är att hjälpa de cirka 700 lokala enheterna inom Svenska Kyrkan att få en effektivare lokalförsörjning och fastighetsförvaltning.


I en utredning från 2015 fanns ett förslag på obligatoriskt gemensamt fastighetsregister för alla Svenska kyrkans fastigheter. Det är mycket viktigt att på ett överblickbart sätt samla grundläggande uppgifter om alla fastigheter och annan fast egendom som kan vara av betydelse för församlingars lokalförsörjningsarbete och fastighetsförvaltning.

Ett fastighetsregister ger rätt förutsättningar för arbetet. I november 2016 beslutade Svenska Kyrkans högsta instans, Kyrkomötet, att anta utredningsförslaget och i januari 2017 påbörjades arbetet med att skapa detta fastighetsregister.

”Vi har gjort förstudier där vi föreslagit att använda CoClass som indelningsgrund för vårt innehav. Genom att använda CoClass struktur och begrepp blir registret samstämmigt, tydligt och effektivt att använda. Och när CoClass får en allt bredare användning inom hela byggsektorn, så är vi redan inne i systemet och kan ha en effektivare dialog med konsulter och entreprenörer från upphandling till genomförande” -Henrik Engqvist, projektledare nationellt fastighetsstöd, Svenska Kyrkan.
NCC
Jan Byfors,
chef för teknisk utveckling.

Vi behöver en ny och gemensam struktur för effektiv kommunikation genom hela samhällsbyggnadsprocessen – från idé, via produktion och förvaltning till rivning. Detta erbjuder det nya klassifikationssystemet CoClass.


Det är en digital struktur där byggherren inte låser fast upphandlingen i bestämda tekniska utföranden eller fokuserar på lägsta produktionspris, utan där funktionerna man vill uppnå i det färdiga huset eller i den färdiga anläggningen kan styras. Och där konsulter, leverantörer och entreprenörer från tidigt skede kan kommunicera och använda sin kreativitet för att bidra till både en effektiv produktion och en hållbar användning under byggnadens hela livscykel.

CoClass är en central byggsten för att åstadkomma gemensam, effektiv informationshantering utifrån BIM eller liknande metodik som skapar grund för att nyttja digitaliseringens möjligheter.

NCC kommer aktivt att verka för att införa CoClass. Det går inte längre att hänga sig kvar i den traditionella byggprocessen där varje led fortsätter att göra ”på sitt eget vis”. Varje aktör måste integrera sin insats med de andra. Berättar Jan Byfors, chef för teknisk utveckling på NCC.
Karlstad kommun
Elin Cederholm,
samordnare på teknik- och fastighetförvaltningen.

Sedan tre år tillbaka arbetar vi med och får ordning på vår information och att utveckla ett modernt systemlandskap för digital informationsförsörjning gällande kommunens byggnader och anläggningar


Målet är att systemlandskapet ska vara helt klart och i full drift år 2020. Syftet med utvecklingsarbetet är dels att skapa en rättssäker informationshantering, dels att bidra till en effektivare förvaltning och utveckling av kommunens alla byggnader och anläggningar.

Riktigt bra digitala system med korrekt, uppdaterad och lättillgänglig information om Karlstad kommuns alla olika byggnader och anläggningar är värdefullt. Det ger oss förutsättningar att effektivt planera och genomföra service, underhåll, renoveringar samt om- och till- och nybyggnationer. Men för att denna typ av omfattande informationssystem ska fungera krävs en tydlig struktur.

Det behövs ett enhetligt sätt att hantera och sortera informationen. Och det behövs en gemensam nomenklatur, så att alla använder samma begrepp och definitioner. Då blir det inga glapp eller missförstånd mellan aktörerna i de olika skedena av ett projekt. CoClass har blivit en viktig pusselbit i vårt arbete med att bygga upp denna gemensamma struktur och nomenklatur för vårt nya informationssystem.

Beslutet att vi ska använda CoClass är fattat, men vi har ännu inte påbörjat implementeringen. Det är viktigt att vi först hittar vårt sätt att använda CoClass. Därför kommer vi att genomföra utbildning och dialog angående CoClass med medarbetarna inom teknik- och fastighetsförvaltningen. Berättar Elin Cederholm, samordnare på teknik- och fastighetsförvaltningen, Karlstad kommun.
Specialfastigheter
Viktor Gärdevåg,
IT-samordnare

Med CoClass skapas förutsättningarna för ett gemensamt språk avseende strukturering av byggnadsinformation. Det effektiviserar hela bygg- och förvaltningsprocessen.


Vi får ett gemensamt digitalt språk, som ger en gemensam och tydlig bild av hur systemen i fastigheter är uppbyggda – vilka egenskaper och funktioner de har ner till minsta relevanta detalj. Det är förstås mycket värdefullt i förvaltningen.

Det är viktigt att alla aktörer i bygg- och förvaltningsprocessen nu börjar sätta sig in i de utvecklingsmöjligheter systemet ger. Det finns en tröskel. CoClass är omfattande och det gäller att hitta ett bra sätt att börja använda det.

På Specialfastigheter arbetar vi med att identifiera BIM-nyttor och utifrån det behovet identifierar och grupperar vi de objekt och egenskaper som är relevanta. Jag tror att förvaltande företag och organisationer inom fastighetsbranschen, i stor utsträckning, kan utbyta grupperingar av objekt och egenskaper och därmed bli en bättre kravställare.

Det kommer helt klart att löna sig att sätta sig in i CoClass, och börja använda systemet där det finns tydligast nytta och dela erfarenheter med varandra. CoClass är ett mycket bra system för att skapa effektivare kommunikation i hela bygg- och förvaltningsprocessen, och för alla de aktörer som medverkar i den. Berättar Victor Gärdevåg, IT-samordnare på Specialfastigheter och ordförande i Samverkansforum.
Ett gemensamt språk

Ett gemensamt språk

CoClass gör det lättare att ställa krav, att förstå krav och säkerställa att kraven uppfylls. CoClass gör kommunikation enhetlig och tydlig. CoClass bär informationen mellan aktörer och är en förutsättning för en obruten informationskedja. Det blir ett gemensamt språk som alla talar och förstår.

Lämna över och ta emot I plan-, bygg- och förvaltningsprocessen är många parter delaktiga, och information överlämnas vid många tillfällen. När alla parter använder CoClass i system och verktyg, kan de obehindrat både leverera och ta emot information.
Om en part istället väljer att ha en egen, unik struktur så måste informationen konverteras. Att översätta informationen kommer oundvikligen att innebära att man någon gång måste tolka vad den betyder. Sannolikheten för att de båda strukturerna går att översätta exakt är liten. I bästa fall blir tolkningen ganska bra. I sämsta fall blir det fel och risken för tvister ökar.
Krav med CoClass – ett exempel En av styrkorna med CoClass är möjligheten att ställa krav utan att ett streck behöver dras. Du väljer fritt hur många egenskaper som behövs och vilka egenskaper som är relevanta. De kravvärden du anger på objektens egenskaper definierar tydligt vad som ska uppnås. Du behöver inte komplicerade programvaror. Du behöver ”bara” kunskap och medvetenhet om vilka resultat du vill uppnå. Om du kan dra nytta av tidigare erfarenheter så det givetvis en fördel. Blev du nöjd eller missnöjd med kraven du ställde förra gången? Ta ställning till om du vill sänka eller skärpa kraven, ta bort eller lägga till nya krav.

Så här skulle kravställningen för exempelvis ett mötesrum se ut: BAB Mötesrum
 • Tillgänglighet: Ja
 • Våningsplan: 1, 2, 3, 4
 • Ljudklass: A
 • Dimensionerande antal: 10 personer
 • Lufttemperatur, max: +25
 • Lufttemperatur, min: +22
Verktyg Det är fullt möjligt att arbeta med CoClass utan att investera i avancerade verktyg som stöd för kommunikation och informationshantering. Men det finns definitivt fördelar med att använda verktyg som PLM-system (Product Lifecycle Management), som är gjorda för livscykelhantering.
Yrkesroll och användning

Yrkesroll och användning

CoClass når sin fulla potential och ger mest nytta när systemet används av alla aktörer, genom hela byggprocessen – från planering till förvaltning och slutligen rivning.

Beställaren/förvaltaren CoClass är en helt ny typ av verktygslåda som hjälper dig att berätta vad du vill ha, hur du vill ha det och vilken information som ska finnas tillgänglig. Med hjälp av CoClass tar du kontroll över information som skapas under processen och får en tydlig informationshantering. Analysera behovet Avgör vilken information du behöver om delarna och helheten i det som utvecklas och byggs. Bestäm vad du vill kunna följa upp. Tänk igenom vilka typiska frågor som behöver kunna besvaras under drift och underhåll. Vilka egenskaper är nödvändiga för dig? Finns det aktiviteter som du eller andra i din organisation vill kunna samordna? Bestäm hur olika saker ska märkas med hjälp av CoClass för att de ska kunna identifieras. Prata med drifttekniker och andra som ska både hitta sakerna och uppdatera informationen om dem. Vad behöver de? Resultatet av analysen blir din tillämpning av CoClass:
 • Objektstrukturer – vilka objekttabeller som ska användas och hur objekt ur tabellerna ska hänga ihop
 • Vilka egenskaper som är obligatoriska
 • Hur saker ska identifieras och märkas
Förbättring med erfarenhetsåterföring När du har ställt så tydliga krav med CoClass, har du samtidigt gjort det möjligt att utvärdera resultatet över tid. Gå igenom de uppställda kraven och jämför med slutresultatet. Korrigera där det behövs, kanske är det egenskapsvärden som behöver förändras, kanske behöver du förändra objektstukturen för att det ska bli ännu bättre.
Projektören CoClass ger dig mer tid att ägna åt kreativ projektering och större möjligheter att skapa smarta applikationer och verktyg, till nytta för både dig och din kund. Tydlig kravställning Med CoClass blir kundens krav tydliga och konkreta och du vet exakt när du har uppfyllt dem. Oavsett vilken kund du har, så vet du att ”språket” är detsamma i CoClass. Du hittar objekten du letar efter, eftersom alla objekt i den byggda miljön finns i CoClass. Du behöver inte veta exakt vilken term som CoClass använder för att hitta rätt. Alla objekt är sökbara på vardagliga namn och ger även träffar på synonymer.
Du bygger på den digitala informationen med de objekt som behövs för att uppfylla kraven. Du definierar projekterade egenskapsvärden på objekten. Du lämnar över ett tydligt digitalt informationspaket strukturerat med CoClass. När kunden behöver hjälp Om din kund inte riktigt vet hur CoClass ska tillämpas, får du istället en möjlighet att erbjuda en tillämpningstjänst. Du hjälper kunden att identifiera behovet av information genom processen, i produktionen, i ägandet, och under drift. Du guidar kunden att designa den objektstruktur som kunden behöver och hjälper till med vilka egenskaper som ska vara obligatoriska, och vilka som kan användas vid behov. Smarta verktyg När informationsstrukturen alltid är CoClass, oavsett vilken kund du levererar till och oavsett vilka som är dina samarbetspartners, så öppnas möjligheterna att utveckla smarta verktyg. Du gör det säkerligen redan, men nu får du större och bredare användning av dem eftersom de går att använda i projekt efter projekt.
Entreprenören Som entreprenör är du också informationsbyggare. Ditt jobb som informationsbyggare blir enklare med CoClass. Addera information längst vägen Du och dina kollegor adderar information kontinuerligt fram till överlämnande till en förvaltare eller ägare. Ni använder de digitala ”lådorna” som redan har byggts upp, och fyller på med information. Ni lägger till information om de material och produkter som omvandlar krav och tekniska lösningar till fysisk form, allt eftersom de kommer på plats. Ni kontrollmäter och fyller på med uppmätta värden, som ni enkelt kan jämföra med ställda krav. Det är ingen tvekan om när det är godkänt. När det är dags för överlämning av informationen är ni klara, det är inget arbete som behöver göras i efterhand när alla ska vidare till nästa projekt. Likadant varje gång CoClass ger tydliga underlag och tydliga förutsättningar. Du arbetar på samma sätt oavsett vem du får informationen ifrån, eller vem du lämnar den till. Vilka "lådor" som ska fyllas varierar beroende på vad som ska produceras och hur komplext det är, men principen är alltid densamma. Du lär dig språket snabbt.
Välj rätt tillämpning

Vilka verktyg behövs?

CoClass finns tillgängligt för dig på tre olika sätt. Du väljer den lösning som passar bäst.

Tre sätt att använda CoClass 1. CoClass Premium – du är en aktiv användare som vill bli informerad, vara med och påverka innehållet i se kopplingar mellan objekt och egenskaper.

2. CoClass API – finns för dig som vill integrera CoClass i en IT-applikation.

3. CoClass bas – en läsversion för dig som har behov av att endast titta. http://coclass.byggtjanst.se
Verktyg för tillämpning IT-verktyg/applikationer kan anpassas för att hjälpa dig att tillämpa CoClass. Det kan vara i form av:
 • Filtrering av relevanta objekt
 • Typiska objektstrukturer
 • Obligatoriska egenskaper som ska vara kopplade till objekt
 • Strukturerad identifiering av objekt
Efterfråga en CoClass-anpassning från din programvaruleverantör så snart som möjligt!
CoClass i alla typer av IT-applikationer Tänk på att CoClass kan användas för att strukturera alla typer av digital information hos aktörer inom samhällsbyggnadssektorn. Konsultföretag, projektledningsföretag, producenter av material och varor och andra som hanterar digital information – alla tjänar på att använda CoClass.
Så fungerar det

CoClass är ett klassifikationssystem avsett för både klassifikation och identifikation.

Objekttabeller, egenskapstabell och aktivitetstabell En tabell i CoClass innehåller klasser av objekt, egenskaper eller aktiviteter. De är alla ”typ-av” något, till exempel är en pelare en ”typ av” bärande objekt. Man kan kombinera objekt ur olika objekttabeller för att skapa valfria strukturer, som visar att ett objekt är en ”del-av” något annat. En pelare kan då bli en del av en bärande stomme i ett hus, eller i en bro.

I ett klassifikationssystem väljer man att dela in saker efter en viss princip som är relevant för syftet. Man väljer alltså vilken eller vilka gemensamma egenskaper som gör att sakerna hör ihop. För att CoClass ska vara ett så flexibelt och användbart system som möjligt är det indelat efter:
 • Funktion
 • Form
 • Läge
eller valfri kombination av dessa.
Kombination av klass och egenskap ger flexibilitet CoClass gör det lättare att hantera objekt genom att klassen är beständig över tid. Man använder istället egenskaper för att förädla och tydligare definiera objektet. Det är så man går från en generisk ”vägg”, till en ”träregelvägg med dubbla 13 mm gipsskivor”, eller en ”värmepump” till en viss värmepump med specifika egenskaper.
Internationell klassifikationsstandard CoClass baseras i grunden på en internationell standard ISO 12006-2. Det är samma standard som andra klassifikationssystem i världen baseras på:
 • Omniclass i USA
 • Uniclass i Storbritannien
 • Cuneco Classification System (CCS) i Danmark
CoClass är dessutom starkt influerat av IEC/ISO 81346-2 som har använts under många år i kraftverksindustrin. I huvudsak har standarden legat till grund för tabellen Utrymmen och Komponenter. Tabellen Utrymmen har aggregerats till tabellerna Byggnadsverk och Byggnadsverkskomplex.
Internationell identifikationsstandard CoClass kan användas för referensbeteckningar enligt principerna i SS-EN 81346-1:2010, som också kommer från industri och kraftproduktion. Principerna hjälper till att beteckna saker beroende på vilken information om objektet man vill betona och lyfta fram. En referensbeteckning kan visas på en liten märkskylt, en QR-kod eller en streckkod. Beroende på vad man vill beskriva så använder man en eller flera prefix:

= Funktion: vad objektet är avsett att göra, eller vad det faktiskt gör
- Produkt: på vilket sätt funktionen uppnås; med vilken produkt
+ Placering: avsedd eller faktisk placering av objektet
% Typ: typ-av i objektets klass
Hantera digital information

CoClass är utmärkt att använda som hjälpmedel för att hantera digital information. Företag, organisationer och myndigheter äger alla digital information som kan vara en värdefull tillgång om den hanteras på rätt sätt.

Dyrt med ostrukturerad information Om informationen blir ostrukturerad och illa uppdaterad riskerar den att förvandlas till en stor kostnad. Dyrbar tid ägnas åt att leta efter information och kontrollera om den är korrekt och uppdaterad:
 • Har vi informationen?
 • Var hittar vi den?
 • Kan vi lita på att den är korrekt?
CoClass ger din digitala information en tydlig och branschgemensam struktur som gör den ”smartare”. Kombinera detta med en företagskultur där löpande uppdatering av digital information är en självklarhet, så har du en vinnare.
Fastighetsinformation – ett exempel Att förvalta en fastighet kan vara en utmaning av många skäl, och särskilt om information om fastigheten är bristfällig. Några exempel:
 • Är systemet X underhållet enligt anvisningar, och var finns anvisningarna?
 • Hur många personer är ventilationen i lokalen dimensionerad för?
 • Finns det en underhållsplan, och behövs det några stora åtgärder inom nära framtid?
Låt oss anta att vi har två fastighetsägare med olika förutsättningar för sitt nyförvärv:

a) Fastighetsägaren övertar fyra hyllmeter dammiga pärmar med information som en gång var hyfsat relevant och korrekt.
b) Fastighetsägare övertar en välskött CoClass-strukturerad databas med uppdaterad fastighetsinformation.

Om det hade funnits en post för ”digital informationskvalitet” i värderingen av en fastighet, så skulle den i fallet b) vara i topp, medan i fallet a) vara lika med noll.
Välj fastigheter med bra digital information, så får du koll och sparar pengar!
Analysera och aggregera information En av fördelarna med att konsekvent jobba med CoClass som informationshållare är att du kan aggregera och analysera digital information. Det blir särskilt viktigt om ditt ägande eller din verksamhet är utbredd och omfattande. Aggregering av information ger dig överblick, och du kan dra nytta av synergieffekter i verksamheten.

Att börja från noll varje gång är ineffektivt. Effektivitet uppnås med en gemensam struktur för informationsinnehållet som gör det möjligt att analysera tidigare genomföranden, dra slutsatser och göra förbättringar.
Internationellt anpassat

CoClass är ett svenskt klassifikationssystem, utvecklat av mer än 150 representanter från branschen. Det är uppbyggt för att fylla behoven i den svenska bygg- och förvaltningsbranschen. CoClass är samtidigt i allra högsta grad internationellt. Det ansluter till- och bygger vidare från internationell standard, och är inspirerat av andra länders system.

Finns både på svenska och engelska Det finns behov att göra CoClass tillgängligt och begripligt både för nationella och internationella aktörer i Sverige, så därför finns systemet på både svenska och engelska.
Internationell standard CoClass baseras på flera internationella standarder som är gemensamma för IEC (International Electrotechnical Commission), och ISO (International Organization for Standardization). Bland annat har, för första gången, en elstandard som använts länge och framgångsrikt inom kraftindustrin, fått stor inverkan på ett svenskt klassifikationssystem.
Internationell inspiration CoClass ligger närmast det danska systemet CCS, Cuneco Classification System. Det finns både kulturella och systematiska skillnader mellan de båda systemen, men i grunden har Sverige och Danmark samma filosofi om vad som kännetecknar ett modernt klassifikationssystem. CCS togs fram i ett omfattande EU-finansierat projekt som initierades av dansk standard, universitet, staten och branschorganisationer.
Internationella språk CoClass är tänkt att kopplas mot andra länders klassifikationssystem och är redan i tillämpliga delar kopplat mot det neutrala och öppna filformatet IFC, Industry Foundation Classes.
bSDD Det finns ett internationellt lexikon kallat bsDD, buildingSMART Data Dictionary, för objekt och egenskaper i byggd miljö. Detta lexikon är tänkt att användas för kopplingar mellan olika klassifikationssystem i världen. Det är inte helt okomplicerat att översätta termer och samtidigt ta hänsyn till vad som gör att de är både språkligt rätt och grundat på likvärdiga förutsättningar. Det finns planer på att CoClass ska finnas med i bSDD i framtiden.
Spara pengar med tydlig informationsöverföring

Brister i kommunikationen och informationsöverföringen mellan parter i bygg- och förvaltningsbranschen, kostar branschen miljardbelopp varje år. CoClass ger en effektiviserad och tydlig informationsstruktur med stor besparingspotential.

Dyra missförstånd Otydlig, svårtolkad och ostrukturerad information riskerar att leda till stora kostnader. Dyrbar tid ägnas åt att hitta, tolka, återskapa och strukturera befintlig information istället för värdeskapande arbete. Bristerna innebär också ökade risker för missförstånd vid informationsöverföring, något som kan leda till direkta fel, som i sig medför stora kostnader.
Kartlagt besparingspotentialen I två undersökningar har Svensk Byggtjänst kartlagt var aktörer inom branschen tror att störst besparingspotential finns. Undersökningarna visade att de tillfrågade beräknade kunna spara ca 13 procent i produktionsledet och mellan 15 och 25 procent i förvaltande led. Omvandlat till dagens produktions- och förvaltningskostnader innebär det en besparingspotential på hela 60 miljarder per år.
Tydligaste orsaker till fel De främsta orsakerna till ökade kostnader, som lyftes fram i undersökningarna var otydliga anbudsunderlag och handlingar i såväl produktion som förvaltning, samt att olika aktörer får olika information.
CoClass kan förverkliga halva besparingspotentialen Om CoClass utnyttjas fullt ut beräknas branschen kunna spara ca hälften av de 60 miljarder som varje år försvinner på grund av brister i informationsöverföring, den bedömningen gör branschprojekt BSAB 2.0 som står bakom utvecklingen av CoClass.
Så tycker användarna

CoClass har ett brett användningsområde, det visar inte minst de företag som börjat implementera CoClass. Här kan du läsa om några företag och organisationers användning och syn på systemet.

Svenska Kyrkan
Henrik Engqvist,
projektledare nationellt fastighetsstöd.

Svenska Kyrkan inrättade för två år sedan en nationell samordningsfunktion för fastighetsstöd. Syftet med denna verksamhet är att hjälpa de cirka 700 lokala enheterna inom Svenska Kyrkan att få en effektivare lokalförsörjning och fastighetsförvaltning.


I en utredning från 2015 fanns ett förslag på obligatoriskt gemensamt fastighetsregister för alla Svenska kyrkans fastigheter. Det är mycket viktigt att på ett överblickbart sätt samla grundläggande uppgifter om alla fastigheter och annan fast egendom som kan vara av betydelse för församlingars lokalförsörjningsarbete och fastighetsförvaltning.

Ett fastighetsregister ger rätt förutsättningar för arbetet. I november 2016 beslutade Svenska Kyrkans högsta instans, Kyrkomötet, att anta utredningsförslaget och i januari 2017 påbörjades arbetet med att skapa detta fastighetsregister.

”Vi har gjort förstudier där vi föreslagit att använda CoClass som indelningsgrund för vårt innehav. Genom att använda CoClass struktur och begrepp blir registret samstämmigt, tydligt och effektivt att använda. Och när CoClass får en allt bredare användning inom hela byggsektorn, så är vi redan inne i systemet och kan ha en effektivare dialog med konsulter och entreprenörer från upphandling till genomförande” -Henrik Engqvist, projektledare nationellt fastighetsstöd, Svenska Kyrkan.
NCC
Jan Byfors,
chef för teknisk utveckling.

Vi behöver en ny och gemensam struktur för effektiv kommunikation genom hela samhällsbyggnadsprocessen – från idé, via produktion och förvaltning till rivning. Detta erbjuder det nya klassifikationssystemet CoClass.


Det är en digital struktur där byggherren inte låser fast upphandlingen i bestämda tekniska utföranden eller fokuserar på lägsta produktionspris, utan där funktionerna man vill uppnå i det färdiga huset eller i den färdiga anläggningen kan styras. Och där konsulter, leverantörer och entreprenörer från tidigt skede kan kommunicera och använda sin kreativitet för att bidra till både en effektiv produktion och en hållbar användning under byggnadens hela livscykel.

CoClass är en central byggsten för att åstadkomma gemensam, effektiv informationshantering utifrån BIM eller liknande metodik som skapar grund för att nyttja digitaliseringens möjligheter.

NCC kommer aktivt att verka för att införa CoClass. Det går inte längre att hänga sig kvar i den traditionella byggprocessen där varje led fortsätter att göra ”på sitt eget vis”. Varje aktör måste integrera sin insats med de andra. Berättar Jan Byfors, chef för teknisk utveckling på NCC.
Karlstad kommun
Elin Cederholm,
samordnare på teknik- och fastighetförvaltningen.

Sedan tre år tillbaka arbetar vi med och får ordning på vår information och att utveckla ett modernt systemlandskap för digital informationsförsörjning gällande kommunens byggnader och anläggningar


Målet är att systemlandskapet ska vara helt klart och i full drift år 2020. Syftet med utvecklingsarbetet är dels att skapa en rättssäker informationshantering, dels att bidra till en effektivare förvaltning och utveckling av kommunens alla byggnader och anläggningar.

Riktigt bra digitala system med korrekt, uppdaterad och lättillgänglig information om Karlstad kommuns alla olika byggnader och anläggningar är värdefullt. Det ger oss förutsättningar att effektivt planera och genomföra service, underhåll, renoveringar samt om- och till- och nybyggnationer. Men för att denna typ av omfattande informationssystem ska fungera krävs en tydlig struktur.

Det behövs ett enhetligt sätt att hantera och sortera informationen. Och det behövs en gemensam nomenklatur, så att alla använder samma begrepp och definitioner. Då blir det inga glapp eller missförstånd mellan aktörerna i de olika skedena av ett projekt. CoClass har blivit en viktig pusselbit i vårt arbete med att bygga upp denna gemensamma struktur och nomenklatur för vårt nya informationssystem.

Beslutet att vi ska använda CoClass är fattat, men vi har ännu inte påbörjat implementeringen. Det är viktigt att vi först hittar vårt sätt att använda CoClass. Därför kommer vi att genomföra utbildning och dialog angående CoClass med medarbetarna inom teknik- och fastighetsförvaltningen. Berättar Elin Cederholm, samordnare på teknik- och fastighetsförvaltningen, Karlstad kommun.
Specialfastigheter
Viktor Gärdevåg,
IT-samordnare.

Med CoClass skapas förutsättningarna för ett gemensamt språk avseende strukturering av byggnadsinformation. Det effektiviserar hela bygg- och förvaltningsprocessen.


Vi får ett gemensamt digitalt språk, som ger en gemensam och tydlig bild av hur systemen i fastigheter är uppbyggda – vilka egenskaper och funktioner de har ner till minsta relevanta detalj. Det är förstås mycket värdefullt i förvaltningen.

Det är viktigt att alla aktörer i bygg- och förvaltningsprocessen nu börjar sätta sig in i de utvecklingsmöjligheter systemet ger. Det finns en tröskel. CoClass är omfattande och det gäller att hitta ett bra sätt att börja använda det.

På Specialfastigheter arbetar vi med att identifiera BIM-nyttor och utifrån det behovet identifierar och grupperar vi de objekt och egenskaper som är relevanta. Jag tror att förvaltande företag och organisationer inom fastighetsbranschen, i stor utsträckning, kan utbyta grupperingar av objekt och egenskaper och därmed bli en bättre kravställare.

Det kommer helt klart att löna sig att sätta sig in i CoClass, och börja använda systemet där det finns tydligast nytta och dela erfarenheter med varandra. CoClass är ett mycket bra system för att skapa effektivare kommunikation i hela bygg- och förvaltningsprocessen, och för alla de aktörer som medverkar i den. Berättar Victor Gärdevåg, IT-samordnare på Specialfastigheter och ordförande i Samverkansforum.
Ett gemensamt språk

CoClass gör det lättare att ställa krav, att förstå krav och säkerställa att kraven uppfylls. CoClass gör kommunikation enhetlig och tydlig. CoClass bär informationen mellan aktörer och är en förutsättning för en obruten informationskedja. Det blir ett gemensamt språk som alla talar och förstår.

Lämna över och ta emot I plan-, bygg- och förvaltningsprocessen är många parter delaktiga, och information överlämnas vid många tillfällen. När alla parter använder CoClass i system och verktyg, kan de obehindrat både leverera och ta emot information.
Om en part istället väljer att ha en egen, unik struktur så måste informationen konverteras. Att översätta informationen kommer oundvikligen att innebära att man någon gång måste tolka vad den betyder. Sannolikheten för att de båda strukturerna går att översätta exakt är liten. I bästa fall blir tolkningen ganska bra. I sämsta fall blir det fel och risken för tvister ökar.
Krav med CoClass – ett exempel En av styrkorna med CoClass är möjligheten att ställa krav utan att ett streck behöver dras. Du väljer fritt hur många egenskaper som behövs och vilka egenskaper som är relevanta. De kravvärden du anger på objektens egenskaper definierar tydligt vad som ska uppnås. Du behöver inte komplicerade programvaror. Du behöver ”bara” kunskap och medvetenhet om vilka resultat du vill uppnå. Om du kan dra nytta av tidigare erfarenheter så det givetvis en fördel. Blev du nöjd eller missnöjd med kraven du ställde förra gången? Ta ställning till om du vill sänka eller skärpa kraven, ta bort eller lägga till nya krav.

Så här skulle kravställningen för exempelvis ett mötesrum se ut: BAB Mötesrum
 • Tillgänglighet: Ja
 • Våningsplan: 1, 2, 3, 4
 • Ljudklass: A
 • Dimensionerande antal: 10 personer
 • Lufttemperatur, max: +25
 • Lufttemperatur, min: +22
Verktyg Det är fullt möjligt att arbeta med CoClass utan att investera i avancerade verktyg som stöd för kommunikation och informationshantering. Men det finns definitivt fördelar med att använda verktyg som PLM-system (Product Lifecycle Management), som är gjorda för livscykelhantering.
Yrkesroll och användning

CoClass når sin fulla potential och ger mest nytta när systemet används av alla aktörer, genom hela byggprocessen – från planering till förvaltning och slutligen rivning.

Beställaren/förvaltaren CoClass är en helt ny typ av verktygslåda som hjälper dig att berätta vad du vill ha, hur du vill ha det och vilken information som ska finnas tillgänglig. Med hjälp av CoClass tar du kontroll över information som skapas under processen och får en tydlig informationshantering. Analysera behovet Avgör vilken information du behöver om delarna och helheten i det som utvecklas och byggs. Bestäm vad du vill kunna följa upp. Tänk igenom vilka typiska frågor som behöver kunna besvaras under drift och underhåll. Vilka egenskaper är nödvändiga för dig? Finns det aktiviteter som du eller andra i din organisation vill kunna samordna? Bestäm hur olika saker ska märkas med hjälp av CoClass för att de ska kunna identifieras. Prata med drifttekniker och andra som ska både hitta sakerna och uppdatera informationen om dem. Vad behöver de? Resultatet av analysen blir din tillämpning av CoClass:
 • Objektstrukturer – vilka objekttabeller som ska användas och hur objekt ur tabellerna ska hänga ihop
 • Vilka egenskaper som är obligatoriska
 • Hur saker ska identifieras och märkas
Förbättring med erfarenhetsåterföring När du har ställt så tydliga krav med CoClass, har du samtidigt gjort det möjligt att utvärdera resultatet över tid. Gå igenom de uppställda kraven och jämför med slutresultatet. Korrigera där det behövs, kanske är det egenskapsvärden som behöver förändras, kanske behöver du förändra objektstukturen för att det ska bli ännu bättre.
Projektören CoClass ger dig mer tid att ägna åt kreativ projektering och större möjligheter att skapa smarta applikationer och verktyg, till nytta för både dig och din kund. Tydlig kravställning Med CoClass blir kundens krav tydliga och konkreta och du vet exakt när du har uppfyllt dem. Oavsett vilken kund du har, så vet du att ”språket” är detsamma i CoClass. Du hittar objekten du letar efter, eftersom alla objekt i den byggda miljön finns i CoClass. Du behöver inte veta exakt vilken term som CoClass använder för att hitta rätt. Alla objekt är sökbara på vardagliga namn och ger även träffar på synonymer.
Du bygger på den digitala informationen med de objekt som behövs för att uppfylla kraven. Du definierar projekterade egenskapsvärden på objekten. Du lämnar över ett tydligt digitalt informationspaket strukturerat med CoClass. När kunden behöver hjälp Om din kund inte riktigt vet hur CoClass ska tillämpas, får du istället en möjlighet att erbjuda en tillämpningstjänst. Du hjälper kunden att identifiera behovet av information genom processen, i produktionen, i ägandet, och under drift. Du guidar kunden att designa den objektstruktur som kunden behöver och hjälper till med vilka egenskaper som ska vara obligatoriska, och vilka som kan användas vid behov. Smarta verktyg När informationsstrukturen alltid är CoClass, oavsett vilken kund du levererar till och oavsett vilka som är dina samarbetspartners, så öppnas möjligheterna att utveckla smarta verktyg. Du gör det säkerligen redan, men nu får du större och bredare användning av dem eftersom de går att använda i projekt efter projekt.
Entreprenören Som entreprenör är du också informationsbyggare. Ditt jobb som informationsbyggare blir enklare med CoClass. Addera information längst vägen Du och dina kollegor adderar information kontinuerligt fram till överlämnande till en förvaltare eller ägare. Ni använder de digitala ”lådorna” som redan har byggts upp, och fyller på med information. Ni lägger till information om de material och produkter som omvandlar krav och tekniska lösningar till fysisk form, allt eftersom de kommer på plats. Ni kontrollmäter och fyller på med uppmätta värden, som ni enkelt kan jämföra med ställda krav. Det är ingen tvekan om när det är godkänt. När det är dags för överlämning av informationen är ni klara, det är inget arbete som behöver göras i efterhand när alla ska vidare till nästa projekt. Likadant varje gång CoClass ger tydliga underlag och tydliga förutsättningar. Du arbetar på samma sätt oavsett vem du får informationen ifrån, eller vem du lämnar den till. Vilka "lådor" som ska fyllas varierar beroende på vad som ska produceras och hur komplext det är, men principen är alltid densamma. Du lär dig språket snabbt.
Vilka verktyg behövs?

CoClass finns tillgängligt för dig på tre olika sätt. Du väljer den lösning som passar bäst.

Tre sätt att använda CoClass 1. CoClass Premium – du är en aktiv användare som vill bli informerad, vara med och påverka innehållet i se kopplingar mellan objekt och egenskaper.

2. CoClass API – finns för dig som vill integrera CoClass i en IT-applikation.

3. CoClass bas – en läsversion för dig som har behov av att endast titta. http://coclass.byggtjanst.se
Verktyg för tillämpning IT-verktyg/applikationer kan anpassas för att hjälpa dig att tillämpa CoClass. Det kan vara i form av:
 • Filtrering av relevanta objekt
 • Typiska objektstrukturer
 • Obligatoriska egenskaper som ska vara kopplade till objekt
 • Strukturerad identifiering av objekt
Efterfråga en CoClass-anpassning från din programvaruleverantör så snart som möjligt!
CoClass i alla typer av IT-applikationer Tänk på att CoClass kan användas för att strukturera alla typer av digital information hos aktörer inom samhällsbyggnadssektorn. Konsultföretag, projektledningsföretag, producenter av material och varor och andra som hanterar digital information – alla tjänar på att använda CoClass.
det nya digitala klassifikationssystemet

CoClass är det nya digitala klassifikationssystemet med potential att förändra bygg- och fastighetsbranschen för all framtid. CoClass innehåller alla delar av vår byggda miljö från stort till smått.

CoClass kärnvärden
 • Digitalt – ger dig platshållare för digital information
 • Gemensamt – samma språk och samma struktur
 • All byggd miljö – täcker alla delar av den byggda miljön
 • Hela livscykeln – planering, program, projektering, produktion, förvaltning och rivning
 • Internationellt – baserat på internationella standarder
 • Framtidssäkert – öppna och kombinerbara strukturer, baserade på funktion
Undersökning visar på kostsamma brister Svensk Byggtjänsts undersökningar visar att bristande kommunikation fördyrar byggproduktion och förvaltning med cirka 60 miljarder årligen. Den främsta orsaken till onödiga kostnader uppges vara otydliga underlag och handlingar som missuppfattas. CoClass kan till stor del bidra till att lösa detta problem.
Digitala informationshållare Varje byggnadsverk består av ett antal objekt. I en digital struktur skapas objekten redan i tidiga skeden – i konceptfasen – och följer sedan med hela vägen, under hela livscykeln. I CoClass är varje objekt en informationshållare. Mängden information som finns i hållaren, och dess detaljeringsgrad, ökar ju längre in i livscykeln man befinner sig.

Den standardiserade kodningen gör det lätt att bygga informationsmodeller anpassade efter behov.
Gemensamt språk Med CoClass får alla parter tillgång till ett gemensamt språk, det vill säga samma begrepp och terminologi i alla skeden, hos alla parter, i alla programvaror och i alla informationsleveranser. Med ett gemensamt språk blir kommunikation och kravställning tydligare, vilket leder till färre missförstånd och tvister. Med ett branschgemensamt språk finns heller inte behov av interna klassifikationssystem som skall underhållas.
All byggd miljö Med CoClass kan vi nu täcka in hela den byggda miljön:
 • Byggnader
 • Vägar
 • Järnvägar, tunnelbana, spårväg
 • Flygplatser, hamnar
 • Broar, tunnlar
 • Mark och landskap
 • Tekniska installationer
 • Mediaförsörjning
Hela livscykeln Genom att CoClass täcker behoven i hela livscykeln från planering till rivning, ser vi en rad fördelar för alla aktörer i bygg-och förvaltningsprocessen. För byggherren innebär en gemensam struktur och begreppsmodell att det i BIM-processen blir enklare att ställa krav i tidiga skeden och att få informationen strukturerad på ett likartat sätt oavsett vilka parter som deltar i processen för ett byggnadsverk. För projektörer och entreprenörer innebär det nya klassifikationssystemet att man inte behöver lära sig och anpassa arbetet efter olika system beroende på beställare, utan kan fokusera på det egentliga arbetet. Förvaltande led får en tydlig dokumentation över det som byggts som underlättar vid underhåll och rivning.
Internationellt I en alltmer globaliserad värld är naturligtvis CoClass internationellt anpassat. Systemet är tvåspråkigt (svenska och engelska) och bygger på internationella standarder för klassifikation och referensbeteckningar.
Framtidssäkert CoClass består av öppna strukturer som fokuserar på funktion. Det innebär att man kan införa nya tekniska lösningar utan att behöva skapa nya koder och tabeller. Varje tabell kommer vara versionshanterad med tydliga rutiner för hanteringen.
Tre sätt att använda CoClass 1. CoClass Premium – för dig som är en aktiv användare som vill bli informerad, för dig som vill vara med och påverka innehållet i CoClass, och se kopplingar mellan objekt och egenskaper.
2. CoClass API – finns för dig som vill integrera CoClass i en IT-applikation.
3. CoClass bas – en läsversion för dig som endast har behov av att titta.