Resiliens, Smart Cities och Internet of Things – nya situationer och utmaningar behöver nya begrepp

Visualisering August Wiklund /Sweco
Visualisering August Wiklund /Sweco Architects

Hur planerar och bygger vi säkra hållbara och städer som kan klara de utmaningar vi står inför? Ecoforum i Stockholm den 22-23 april är en konferens som vill peka mot teknikens möjligheter att bygga ett hållbart samhälle.

Nya situationer och utmaningar behöver nya begrepp. Resiliens, Smart Cities och Internet of Things, IOT, är ord och begrepp som allt oftare nämns i sammanhang som rör såväl samhällsplanering som bygg- och anläggningssektorn. De är också ett par exempel på vad som kommer att behandlas under konferensen Ecoforum i april i Stockholm.

Resiliens – ett samhälle som kan återhämta sig

Malin Mobjörk-Vi tenderar att förbereda oss för händelser vi har erfarenhet av. Det räcker inte, vi måste bli än mer proaktiva i vår riskbedömning och krisberedskap.

Det säger Malin Mobjörk, en av inledningstalarna på Ecoforum. Till vardags är hon forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Hon är också en av medlemmarna i tankesmedjan Global Utmanings klimatråd.

-Jag kommer att tala om klimatförändringarnas effekter på samhället utifrån ett säkerhetsperspektiv. Hur påverkar samhällets funktioner av klimatrelaterade kriser och hur kan vi förbättra det förebyggande arbetet? säger Malin.

Samhällsbyggnadssektorn kan både via planering och genomförande starkt bidra till att bygga ett väl fungerande skydd, som gör att vi kan stå emot. Det handlar om samhällets förmåga att stå emot, och dess resiliens, det vill säga förmåga att återhämta sig efter en kris.

-Det finns flera konkreta exempel från hur sådant vi redan byggt fungerar vid kris och som jag kommer att lyfta fram under mitt anförande.

Smart Cities – nästa infrastrukturella revolution?

Michael Thydell- På många sätt är den smarta staden redan här. Mobil teknik har bara precis börjat visa vad den går för och den första informationstekniska infrastrukturen är på plats. Nu kommer tillämpningarna och förändringarna i vår vardag. Tänk bara vad smart phones har inneburit på bara en handfull år… när allt annat är ”smart”, vad kommer hända då?

Det säger Michael Thydell, arkitekt och BIM-strateg på Sweco.

-Vi tar det lätt för givet, men vi är bara i början av Internet-revolutionen. Sett i ett femtio- eller hundraårsperspektiv, går det alls att förutsäga hur samhället kommer se ut? Det handlar om att försöka se de stora dragen i teknikens möjligheter. Vi behöver ha strategier för förändringar i sig.

-Jag kommer att leda ett panelsamtal under Ecoforum. Där kommer vi bland annat att försöka belysa de komplexa lösningarna där många små system samverkar, säger Michael Tydell.

Michael hoppas på en givande branschdiskussion och utbyte av framtidsvisioner. Det handlar bland annat om möjligheter för samarbete. Något som är nödvändigt för att vi ska kunna skapa den öppenhet, skalbarhet och flexibilitet som framtiden kräver.

Internet of Things – saker som kommunicerar

Sweco driver ett omfattande EU-finansierat projekt tillsammans med Stockholms stad som heter Grow Smarter. Där kommer de senaste miljötekniklösningarna att testas. Internet of Things, IOT, är en av de stora utvecklingsplattformarna.
-IOT har en enorm ekonomisk potential. Drift och underhåll av kommer att kunna ske on demand på ett helt annat sätt än nu. Den som tillverkar och äger produkter, som hissar eller driftssystem, kommer att kunna följa dess behov till service i realtid. Så som till exempel Boing redan gör med sina flygplan, förklarar Michael.

Till IOT kopplas även möjligheterna med Big Data, insamling av stora datavolymer som till exempel mätdata från energisystem, inneklimat och utsläppsmängder. Hur kan vårt beteendemönster ändras utifrån den kunskap tingen förser oss med?

Anmäl dig här till Samhällsbyggarforum 2014