Så kan bostadskrisen lösas genom dialog med byggherrar och medborgare!

Lär av nya konkreta projekt i framkant från Upplands Väsby och Södertälje:

På Samhällsbyggarforum får vi veta hur Upplands Väsby styr byggherrar med kvalitetsincitament som kan ge lägre markpriser - om en extern jury tycker att byggarna lever upp till kraven. Och hur Södertälje skapar förutsättningar för bättre bostäder och samhällsbyggandet genom att ta tillvara potentialen hos den ökande invandrade befolkningen.

Från Upplands Väsby kommun medverkar stadsutvecklingschef Fredrik Drotte, som kommer att beskriva hur kommunen styr bostadsbyggandet mot rätt typ av bostäder och de kvaliteter som efterfrågas.

– I Upplands Väsby för vi en omfattande medborgardialog för att få klart för oss vad invånarna behöver och efterfrågar. Det utgör grunden för vårt arbete med bostadsförsörjningen, säger Fredrik Drotte.

– Sedan diskuterar kommunen och byggherrar vilka bostäder som ska byggas. Om byggherrarna verkligen uppfyller de krav på typ och kvalitet som vi blir överens om, så får de rabatt på marken.

Det är en extern jury med bland annat arkitekter och forskare som avgör om byggherrana uppnår målen.


Södertälje tar in integrationsperspektivet i samhällsplaneringen

Södertälje är en kommun som växt kraftigt de senaste decennierna, främst genom invandring. Här arbetar kommunen med att skapa förutsättningar för att kunna ta tillvara potentialen hos den ökande befolkningen.

Mats Johannesson, samhällsbyggnadsstrateg, kommer att berätta om hur kommunen tar in integrationsperspektivet i samhällsplaneringen.

– Arvet efter miljonprogrammets funktionsseparerade stadsbyggande är en stad med starka fysiska barriärer, något som inte stödjer social sammanhållning. Jag kommer att berätta om ett par konkreta exempel där vi från kommunens sida samarbetat och fört dialog med boende och aktörer i miljonprogramsområdena Fornhöjden och Hovsjö, vilka slutsatser vi dragit och hur vi nu arbetar vidare, säger Mats Johannesson.

Mats har lång erfarenhet från flera ledande positioner inom infrastruktur och samhällsplanering på Vägverket/Trafikverket, Länsstyrelsen i Stockholms län samt Södertälje kommun.

Fredrik Drotte, Mats Johannesson