Aktuellt om lagar och regelverk

78 procent av de unga samhällsbyggarna känner enligt 03:30 rapporten oro som rör kompetensfrågor. De upplever framför allt att det är svårt att överblicka alla lagar, regler och riktlinjer som de måste vara insatta i. Nästan hälften har uppgett att de är oroliga för att missa viktiga nyheter i olika regelverk. Under vinjetten ”Lagar & regelverk” samlar vi inslag som ger kunskap och vägledning inom detta område genom hela byggprocesen. Vi tar upp olika typer av regler, lagar standarder, certifieringar, riktlinjer etc. Det kan gälla rena nyheter och ändringar. Men det kan också handla om förslag till kommande ändringar och hur man i praktiken tillämpar olika regelverk.

Enklare regler för bostäderEnklare regler för bostäder

Riksdagen har beslutat om lagändringar som innebär att reglerna för planering och byggande av bostäder blir enklare och mer förutsägbara. Samtidigt beslutades om regler som ökar rättssäkerheten för verksamhetsutövare när det gäller buller. 

Föreskrifterna om transport av farligt gods har revideratsFöreskrifterna om transport av farligt gods
5 november 2015  
De svenska föreskrifterna om transport av farligt gods har uppdaterats. Ändringarna började gälla den 1 oktober 2015. Läs mer »

Ändrade föreskrifter för olje- och gaspannor
29 oktober 2015  
Boverkets föreskrifter om effektivitetskrav på nya värmepannor, EVP, har ändrats. Kraven på energieffektivitet har upphävts eftersom dessa krav numera finns i en ekodesignförordning. Läs mer »

Lagändringar ska ge flyktingar fler bostäderLagändringar ska ge flyktingar fler bostäder
27 oktober 2015  
Regeringen och allianspartierna har kommit överens om att tillfälliga lättnader ska göras i plan- och bygglagen för att få fram fler bostäder till flyktingar. Läs mer »

Kloramin riskerar att bli förbjudetKloramin riskerar att bli förbjudet
21 oktober 201
Senast den 1 september 2016 måste kloramin registreras hos EU:s kemikaliemyndighet ECHA som aktiv substans för beredning av dricksvatten. Läs mer »

Exempelsamling PBL är nu under revideringExempelsamling PBL är nu under revidering
20 oktober 201   
Sveriges kommuner och landsting, SKL, håller på att uppdatera Exempelsamling PBL. De första delarna, Lov och förhandsbesked samt Tillsyn, är publicerade. Läs mer »

Nya regler för att samla in elavfallNya regler för att samla in elavfall
20 oktober 201
Nya regler för insamling av elavfall gäller från den 15 oktober. Fler produkter än tidigare omfattas nu av producentansvaret, till exempel solpaneler och köksutrustning. Läs mer »

Otillåten installation av braskaminOtillåten installation av braskamin
15 oktober 201 
Bostadsrättshavare installerade braskamin i sin lägenhet och anslöt den till en kanal som användes för ventilation. Högsta domstolen har i ett beslut förklarat att kanalen inte ingår i lägenheten. Läs mer »

Ny föreskrift om organisatorisk arbetsmiljöNy föreskrift om organisatorisk arbetsmiljö
14 oktober 2015 A ET F H V      
Arbetsmiljöverket har tagit fram en föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Skriften innehåller bland annat regler om arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. Läs mer »

Bygglov krävdes för byggbodarBygglov krävdes för byggbodar
8 oktober 201
Mark- och miljööverdomstolen har i en dom konstaterat att det inte finns stöd i lagen för att byggbodar generellt sett ska anses omfattade av ett meddelat bygglov. Läs mer »

Tillämpning av föreskriften om kemiska arbetsmiljöriskerTillämpning av föreskriften om kemiska arbetsmiljörisker
7 oktober 201    
Den 1 juni i år infördes nya arbetsmiljökrav där det finns kemiska arbetsmiljörisker. Bland annat ändrades reglerna för märkning och skyltning. Läs mer »

Inget krav på IMD föreslår BoverketInget krav på IMD föreslår Boverket
6 september 201  
Individuell mätning och debitering, IMD, är generellt inte kostnadseffektivt i befintliga byggnader. Det konstaterar Boverket i en ny rapport och föreslår därför att inga krav ska ställas på IMD. Efter årsskiftet ska regeringen ta ställning i frågan. Läs mer »

Miljömålen nämns inte i domstolsprövningarMiljömålen nämns inte i domstolsprövningar
2 oktober 201    
Trots att regeringskansliet i olika sammanhang angett att de nationella miljökvalitetsmålen ska vara vägledande för tillämpningen av plan- och bygglagen konstaterar Boverket att dessa överhuvudtaget inte nämns i mark- och miljödomstolarnas domar enligt plan- och bygglagen. Läs mer »

Nytt lagförslag ska snabba på bostadsbyggandetNytt lagförslag ska snabba på bostadsbyggandet
2 oktober 201  
Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att ta bort länsstyrelserna som instansnivå när det gäller överklagande av detaljplaner. Därmed kan byggstart för ett planerat bostadsprojekt påbörjas snabbare än tidigare. Läs mer »

Golvbrunnsrapport ska minska felenStrandskyddsdispens krävdes inte för grävt dike
30 september 201 
Det råder i dag en osäkerhet om hur strandskyddet ska tillämpas vid konstgjorda vattendrag. En dom från mark- och miljööverdomstolen kan ge vägledning vid bedömning. Läs mer »

Bestämmelser om certifierad installatör ändrasBestämmelser om certifierad installatör ändras
28 september 201   
Nu ska det snart bli praktiskt möjligt för installatörer av vissa system som drivs med förnybara energikällor att certifiera sig. Förordningen och Boverkets föreskrift om certifieringen har nyligen ändrats. Läs mer »

Bullerregler i praktikenBullerregler i praktiken
25 september 201
Akustikern Lisa Johansson går igenom vad de nya bullerreglerna innebär i praktiken och berättar om sin kommande handbok för akustik- och bullerplanering. Läs mer »

Ny ljudstandard för bostäderNy ljudstandard för bostäder
22 september 201  
Den nya utgåvan av standarden för ljudklassning av bostäder innehåller många viktiga uppdateringar. Den har dessutom anpassats till att minimikraven på ljud nu redovisas som text i Boverkets byggregler, BBR.  Läs mer »

EU inför ljudkrav på elbilarEU inför ljudkrav på elbilar
22 september 201
Alla nya elfordon som säljs inom EU måste börja avge ljud när de kör vid låga hastigheter. Ett svenskt samarbetsprojekt ska ta fram olika ljudkoncept för elbilar. Läs mer »

Boverkets förslag för NNE-hus kritiserasBoverkets förslag för NNE-hus kritiseras
21 september 201  
Många remissinstanser kritiserar Boverkets förslag på hur Sverige ska tillämpa energikraven för nära-nollenergihus (NNE-hus). Meningarna går dock isär både när det gäller systemgränsen, viktningsfaktorn och fritt flödande energi. Läs mer »

Rättelser och tillägg till eurokoderRättelser och tillägg till eurokoder
21 september 201 
SIS har under våren publicerat ett antal, delvis omfattande, rättelser och tillägg till eurokoderna för stål, stål och betong i samverkan samt för aluminium. Läs mer »

Säker Vatten uppdaterar sina branschreglerSäker Vatten uppdaterar sina branschregler
18 september 201  
Vid årsskiftet börjar de nya branschreglerna Säker Vatteninstallation 2016:1 att gälla. Bland nyheterna ses nya avsnitt om kök och byggtekniska förutsättningar, samt nya krav på förläggning av tappkallvattenledningar. Läs mer »

Ladda ner hela 03:30 rapporten