Vad roligt att du kollar in här.

Gällande standard för hiss SS-ISO 4190-1:2015 står följande om friyta:
“The minimum depth of the landing measured wall to wall and in the same direction as the depth(s) of the
car(s) should be equal to the depth of the deepest car. However, the depth of landings served by lifts for
persons with disabilities shall be at least 1 500 mm.”

Hur ska vi tolka det?

Så här svarar en av våra experter.
1: friytan (landing) ska vara minst lika djupt som korgdjupet (detta beror väl på korgtyp, vanligtvis enligt SS-EN 81-70)

2: är det en hiss som ska kunna serva personer med funktionsnedsättning så är, dock, minimi-måttet för friytan (landing) 1500.

I BBR avsnitt 3:144 hänvisar man till standarden SS-EN 81-70 såtillvida det inte rör sig om hiss med plats för sjukbår, då är det SS 763520 vilken är upphävd.
Rimligen är väl då att kika i den standard som ersätter denna, om jag förstått rätt så ersätts den upphävda SS 763520 av SS-ISO 4190-1:2015, vilken Jonas kollat i.
En hisskorg för sjukbår har ju hur som helst ett större djup än detta 1500. Så det borde ju finns mått på friyta (landing) även då. Men som sagt, har inte tillgång till den

Sedan så finns ju Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar med ändringar tom H18. I denna kan jag inte hitta något specifikt gällande ”landing” men den hänvisar till en rad standarder och då bla SS-EN 81-70. Bifogar H18.

Med ett abonnemang på Omvärldsbevakning har du möjlighet att ställa frågor till våra experter och ta del av nyheter och nyttigheter som rör ditt arbete och vår bransch.

ÄTA-ersättning utgår som betalning för ändrings- och tilläggsarbeten utifrån avtalad á-prislista, prissatt mängdförteckning, annan avtalad debiteringsnorm, särskild överenskommelse mellan parterna eller löpande räkning.  Vid ersättning mot löpande räkning handlar det om kostnadsersättning jämte entreprenörarvode.

Hinderersättning är däremot att betrakta som ett skadestånd till entreprenören vid hinder som beror på beställaren eller något annat förhållande på dennes sida. Förutom rätt till tidsförlängning har entreprenören enligt AB 04/ABT 06 som utgångspunkt rätt till ersättning av beställaren för ”den kostnad som därigenom orsakas”. Exempelvis ökade kostnader för bodar, ställningar, el, värme, arbetsledning, räntor, försäkringar och liknande.
Entreprenören måste dock visa att han drabbats av en kostnad som inte skulle ha uppstått om hindret inte förelegat. En annan skillnad är att krav på ÄTA-ersättning ska framställas senast inom sex månader räknat från entreprenadens godkännande. Anspråk på hinder-ersättning ska däremot framställas senast tre månader efter entreprenadtidens utgång.

I vår bokhandel hittar du Sveriges största utbud av byggrelaterad facklitteratur.

Guider AMA