Allmänna villkor AMA Beskrivningsverktyg

1. DEFINITIONER
Anslutningspunkt är den punkt där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät, om inget annat har avtalats.

Användare är de användare som är behöriga att nyttja Tjänsten enligt punkt 5.

Applikationen är den programvara eller de programvaror som Leverantören äger eller har utvecklat och som skall tillhandahållas inom ramen för Tjänsten.

Avtalet är det mellan parterna träffade avtalet inklusive Beställningen samt bilagorna jämte dessa allmänna bestämmelser och, i förekommande fall, särskilda bestämmelser.

Beställningen är den order avseende Tjänsten som Kunden gör på Leverantörens hemsida via Kundservice eller på annat sätt. Genom Beställningen är Kunden bunden av detta Avtal.

Kundens Data är de data eller annan information som Kunden eller Användare eller annan på uppdrag av Kunden eller Användare ställer till Leverantörens förfogande samt Leverantörens behandling av data.

Servicefönster är planerad service och underhåll som Kunden aviseras om i förväg eller annat avbrott på begäran av Kund eller med Kundens godkännande.

Produktbeskrivning är den beskrivning av innehållet i Tjänsten som finns i Avtalet, i manualer eller i övrigt på Leverantörens hemsida. Produktbeskrivningen kan komma att kontinuerligt uppdateras.

Startdag är den dag Tjänsten tas i anspråk av Kunden.

Tjänsten är den tjänst och Applikation som i enlighet med detta Avtal av Leverantören görs tillgänglig över ett allmänt tillgängligt kommunikationsnät och som specificeras i Avtalet samt senare överenskomna förändringar därav.

2. TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTEN
Leverantören åtar sig att från Startdagen tillhandahålla Tjänsten vid Anslutningspunkten. Kunden ansvarar för kommunikationen mellan Kunden och Anslutningspunkten samt för att Kunden innehar den utrustning och programvara som krävs för nyttjande av Tjänsten. Dessa krav finns i produktbeskrivningen.

Leverantören får anlita underleverantör för fullgörande av hela eller delar av Tjänsten och andra åtaganden enligt Avtalet. Leverantören får tillhandahålla hela eller delar av Tjänsten från annat land under förutsättning att Leverantören uppfyller villkoren i Avtalet.

Leverantören får utan föregående underrättelse till Kunden göra ändringar i Tjänsten eller tillhandahållandet av denna. För den händelse sådan ändring innebär väsentlig olägenhet för Kunden, äger Kunden rätt att senast vid ändringens ikraftträdande säga upp Avtalet till upphörande vid dagen för ändringens ikraftträdande. Kunden äger dock inte rätt till sådan uppsägning för den händelse ändringen sker av säkerhetsskäl.

3. STARTDAG
Startdagen skall vara den dag som specificerats i Beställningen av Tjänsten och vid vilken Tjänsten tas i anspråk av Kunden.

4. LICENSVILLKOR FÖR APPLIKATIONEN
Kunden erhåller en icke-exklusiv rätt att utnyttja Tjänsten enbart i Kundens egen verksamhet. Kunden får inte kopiera programvara som ingår i Tjänsten eller låta annan än Användare nyttja Tjänsten.

Kunden får använda Tjänsten för högst det antal unika Användare som anges i Beställningen.

5. BEHÖRIGHETSKRAV
Varje av Kunden anmäld Användare erhåller ett användarnamn motsvarande dennes e-postadress samt väljer ett unikt personligt lösenord. Kunden får inte låta annan än behörig Användare använda Tjänsten. Det ankommer på Kunden att utan dröjsmål meddela Leverantören om viss Användare inte längre är behörig att använda Tjänsten. Sådan begäran kan endast göras av den som enligt Beställningen är behörig att företräda Kunden i frågor som rör detta Avtal.

6. UPPDATERING OCH NYA VERSIONER
Leverantören kan om Leverantören finner detta vara lämpligt införa uppdateringar och nya versioner av Tjänsten.

7. DOKUMENTATION
Leverantören tillhandahåller erforderlig användardokumentation i den mån sådan finns tillgänglig på av Leverantören angiven domänadress.

8. LAGRING AV DATA
Leverantören åtar sig att lagra Kundens Data. Denna skyldighet upphör tre månader efter Avtalets upphörande.

9. SÄKERHETSKOPIERING
Leverantören tar dygnsvis backup på Kundens Data. Varje backup sparas i 30 dagar.

Leverantören kan mot ersättning enligt vid var tid gällande prislista exportera Kundens Data till Kunden i form av Word/Excel. Enskilda dokument kan av Kunden själv flyttas på motsvarande sätt.

För återskapande av data på kundens begäran som ej kan hänföras till tekniskt fel i tjänsten, debiteras kunden enligt gällande prislista. Sådant återskapande kan ske maximalt 30 dagar bakåt i tiden.

10. SÄKERHETSRUTINER
Leverantören hanterar Kundens Data enligt ramverk för information och IT-säkerhet som inkluderar bland annat policies, organisation, säkerhetsplaner, utbildningar och uppföljningar mm.

11. ÖPPETTIDER OCH SUPPORT
Med Tjänstens öppettider avses den tid då Tjänsten finns tillgänglig för Kund. I tillägg till Tjänstens öppettider tillhandahåller också Leverantören support via telefon och mail.

 

Öppettider

Tjänsten är öppen för användning 24/7/365, dvs. dygnet runt alla dagar förutom under ovan definierade Servicefönster.

Support

Felanmälan av tjänsten görs till Leverantörens Kundservice som är öppen arbetsdagar mellan kl. 08.00 och 16.00. Fel anses rapporterat när det har registrerats i det av Leverantören nyttjade felhanteringssystemet.

 

12. TILLGÄNGLIGHET
Den tid som de servrar som omfattas av Avtalet finns tillgängliga, d.v.s. svarar på anrop. Tillgänglighet mäts och beräknas per gällande mätperiod enligt följande:

Tillgänglighet (%) = 100 x (Mätperiod – Planerade avbrott – Avbrottstid)/(Mätperiod – Planerade avbrott).

Leverantören garanterar en tillgänglighet baserat per månad > 99,2%

13. AVBROTT FÖR VILKA LEVERANTÖREN INTE ANSVARAR
Leverantören ansvarar inte för bristande uppfyllelse av avtalad servicenivå om detta orsakats av någon av nedanstående omständigheter.

(i) fel förorsakade genom Kundens användning av Tjänsten.,

(ii)fel förorsakade genom av Kunden företagna ändringar eller ingrepp i Applikationen eller Tjänsten i övrigt eller

(iii)omständighet utanför Leverantörens ansvarsområde för Tjänsten såsom brist i kommunikation eller andra produkter från tredje man som Leverantören inte uttryckligen påtagit sig ansvaret för.

Leverantören ansvar för bristande uppfyllelse av avtalad servicenivå är begränsat till ovanstående. Därutöver har Kunden ingen rätt till skadestånd eller annan ersättning på grund av avvikelse från servicenivån.

14. PERSONUPPGIFTER
Kunden ansvarar för att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Avseende personuppgifter som behandlas inom ramen för tjänsten är Kunden personuppgiftsansvarig och Leverantören personuppgiftsbiträde. Leverantören förbinder sig att behandla personuppgifter i enlighet med Avtalet och Kundens skriftliga instruktioner.

15. PRISER OCH BETALNING
För Leverantörens utförande av Tjänsten skall Kunden från Startdagen betala den ersättning som vid var tid anges på Leverantörens hemsida. Priser anges exklusive moms samt andra skatter och pålagor. Betalning skall ske årsvis i förskott. Vid utebliven betalning äger Leverantören rätt att omedelbart avstänga Kunden från Tjänsten.

16. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Leverantören innehar samtliga immateriella rättigheter till Tjänsten samt däri ingående programvaror.

Leverantören ansvarar för att Kundens nyttjande av Tjänsten inte kränker annans upphovs-, patent eller annan immateriell rättighet. Leverantören skall hålla Kunden skadeslös för intrång i tredje mans rättigheter avseende Tjänsten.

Kunden ansvarar på motsvarande sätt för att Kundens hantering av material inom ramen för användningen av Tjänsten inte kränker annans upphovs-, patent eller annan immateriell rättighet.

17. ANSVARSBEGRÄNSNING
Parterna är inte i något fall ansvariga för uteblivet eller försenat genomförande som förhindrar, avsevärt försvårar eller oskäligt betungar fullgörandet av detta Avtal beroende på orsak eller omständighet utanför parternas kontroll inklusive, men utan begränsning till, krig, sabotage, myndighets åtgärd, bränder eller översvämningar.

Om part som drabbas av hinder eller försening enligt vad ovan sagts skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från vite och andra påföljder.

Finner part att omständighet som omnämns i denna punkt, skall detta utan uppskov skriftligen meddelas den andre parten.

Skulle skadeståndsansvar uppstå skall, såvida uppsåt eller grov vårdslöshet inte föreligger, parts skadeståndsansvar vara begränsat till direkt skada till ett sammanlagt belopp om 15 procent av årsavgiften för Tjänsten. Part svarar inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust inklusive andra partens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man. Leverantören ansvarar inte i något fall för förlust av data.

18. AVTALSTID
Detta avtal gäller från Startdagen och under 12 månader. Abonnemanget gäller tills vidare fram till eventuell skriftlig uppsägning. Skriftlig uppsägning skall vara AB Svensk Byggtjänst tillhanda enligt på fakturan angivet förfallodatum. Vid första köpetillfället föreligger ej returrätt. Fakturering sker därefter årsvis.

19. TVISTER
Tvist med anledning av detta Avtal skall avgöras av Stockholms tingsrätt som första instans.