Branschprojekt BSAB 2.0

Bristande kommunikation kostar årligen åtskilliga miljarder i både produktion och förvaltning inom samhällsbyggnad. Det nya klassifikationssystem som utvecklats i branschprojekt BSAB 2.0 kan till stor del lösa detta problem. Efter interna och externa remisser lanseras det nya systemet i höst.

Syftet med branschprojekt BSAB 2.0 är att ta fram ett nytt gemensamt klassifikationssystem för all byggd miljö i Sverige.

Ett klassifikationssystem som erbjuder långt mycket mer än nuvarande BSAB 96, som enbart innehåller beskrivningar av objekt för byggnadsverk, utrymmen, byggdelar och produktionsresultat. BSAB 96 är heller inte anpassat till BIM.

Genom hela livscykeln

Det nya systemet blir helt anpassat till digital modellering och en vital del i förverkligandet av den fulla potentialen hos BIM.
Det innehåller beskrivningar för objekt, egenskaper och aktiviteter i hela livscykeln för både hus och anläggningar. Det blir ryggraden för kommunikation mellan alla aktörer genom bygg- och förvaltningsprocessen – från idé till rivning.
Systemet bygger på ISO-standard 12006-2. När det är på plats inom svensk samhällsbyggnad, kan det bidra till internationaliseringen genom kopplingar till andra länders klassifikationssystem. Det kommer även att översättas till en engelsk version.
Målet är att systemet ska bidra till att spara stora kostnader som idag uppstår på grund av bristande kommunikation.

Stark branschuppslutning

Svensk Byggtjänst och BIM Alliance har lagt grunden till branschprojekt BSAB 2.0 där det nya klassifikationssystemet utvecklats. Initiativtagare till projektet är även Trafikverket, Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare, PEAB, BEAst, Swedavia, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Stockholms Läns Landsting (SLL) Trafikförvaltningen.
Finansiering kommer från en rad branschaktörer och utvecklingsstöd från SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond) och innovationsprogrammet Smart Built Environment med Formas, VINNOVA och Energimyndigheten som finansiärer.

Lansering i höst

Projektet inleddes i januari 2015 och har bedrivits i flera arbetsgrupper och engagerat ett stort antal experter. Under våren 2016 pågår interna remisser, och under sommar/tidig höst genomförs den externa remissen inom branschen. En första skarp version av det nya klassifikationssystemet lanseras under senare delen av hösten 2016 av Svensk Byggtjänst, som kommer att förvalta och tillhandahålla det nya systemet.

De ledande offentliga beställarna som deltar i utvecklingsarbetet ansvarar för implementering av klassifikationssystemet inom de egna organisationerna senast januari 2018. De har också åtagit sig att verka för att systemet implementeras hos och används av övriga aktörer som är parter i bygg- och förvaltningsprocessen.

 

Från BSAB till CoClass

Implementering

Projektets framgång bygger till stor del på branschens frivilliga medverkan, så att remissmaterial från projektet kontinuerligt granskas av företrädare för alla parter. Medverkan i arbetsgrupperna är till stor del ”in kind”. Projektet har i detta läge redan lyckats engagera många aktörer och vi ser det som ett tydligt tecken på stort engagemang och en vilja att bidra.

Styrgruppens medlemmar kommer att verka för en implementering i den egna organisationen såväl som i sektorn i sin helhet, med ambitionen att 2018 ska det nya klassifikationssystemet vara allmänt accepterat och använt.

Trafikverket har via sin t.f. GD Torbjörn Sunesson fattat ett verksgemensamt beslut (TRV 2015/53989) att använda det nya BSAB för all strukturering och klassificering. Trafikverket ska också bidra till systemets fortsatta utveckling.

Ett sådant ställningstagande från Trafikverket och övriga styrgruppsmedlemmar borgar för att systemet verkligen kommer att användas och spridas i sektorn.
För att underlätta för de som redan integrerat BSAB 96 i sina verksamheter kommer de nya klassifikationskoderna att länkas till motsvarande kod i BSAB 96, där så är möjligt.

Bakgrund

Vid ett möte på BIM Alliance i början av april 2014 rådde enighet om att det vore av stort intresse att genomföra ett klassifikationsprojekt så snart som möjligt. Sedan dess har ytterligare intressenter tillkommit som vill medverka i genomförandet.

Ansvaret för att inleda arbetet lades på Trafikverket, som driver en omfattande översyn av Trafikverkets samlade regelverk inom projektet ” Anpassat Regelverk”. Ett viktigt grundläggande delprojekt är ”Struktur och begreppsmodell”, vilket ska ställa upp principer för struktureringen av byggd miljö. Projektet ”Struktur och begreppsmodell” syftar till att utarbeta en branschgemensam strukturell bottenplatta med utgångspunkt från BSAB 96 och den nya versionen standarden ISO 12006-2.

Trafikverkets projekt har fram till januari 2015 haft en extern samrådsgrupp, som nu har övergått till att vara styrgrupp för BSAB 2.0.

 

Några vinster med ett nytt klassifikationssystem

Beställare/byggherre/förvaltare

  • En gemensam struktur- och begreppsmodell blir den röda tråden genom samtliga informationsmängder (ritningar, modeller, tekniska beskrivningar m.fl.)
  • Får information strukturerad på samma sätt oavsett vilka parter som deltar i processen för varje byggnadsverk
  • Vid all form av dokumentation (text, avbildningar i ritning/modell etc.) av vår byggda miljö så refererar man till hela eller delar av miljön. Dessa delar behöver därför enhetliga benämningar med tydliga definitioner för att undvika oklarheter och missförstånd.
  • Behöver inte utveckla/underhålla sina egna system

Projektör

  • Behöver inte lära sig och använda olika system beroende av vilken beställare man har uppdrag åt.

Entreprenör

  • Får information strukturerad på samma sätt oavsett vilka projektörer som deltar i processen.