Genomförande

Projekt BSAB 2.0 startade i januari 2015 med planeringsaktiviteter. Inledningsvis utgjorde det en del av Trafikverkets utvecklingsarbete Anpassat regelverk, som utöver ett antal tekniska arbetsgrupper tillsatte en systematikgrupp och en extern referensgrupp. Detta har bland annat resulterat i det principdokument för klassifikation som ligger till grund för BSAB 2.0.

Som ett led i Trafikverkets ambition att samverka brett med övriga parter i byggande och förvaltning inleddes under hösten 2014 ett nära samarbete med Svensk Byggtjänst och BIM Alliance Sweden genom en styrgrupp. Gruppens uppgift är att ta fram riktlinjer för arbetet och tillse att relevanta synpunkter från hela branschen lyfts fram.

Systematikgruppen har tagit fram riktlinjer för klassificering och egenskapsbeskrivning. Den bistår sedan med utbildning och rådgivning, och granskar resultatet från arbetsgrupperna.

Det faktiska utredningsarbetet bedrivs i ett antal arbetsgrupper, inriktade på olika typer av tekniska system. Grupperna är små och operativa, med företrädare för byggherrar, entreprenörer, projektörer och förvaltare. Deras arbete ska förankras genom ett intensivt remissförfarande.

I syfte att maximera förankringen i branschen tillsätts tre utökade arbetsgrupper. Dessa fungerar som en första remissinstans, och ska söka efter synpunkter så brett som möjligt inom sitt kontaktnät i den egna organisationen och i andra sammanhang.
En samordningsgrupp ansvarar för att arbetsgrupperna arbetar efter samma direktiv, sammanställer materialet och rapporterar till styrgruppen.

Projektet är indelat i två faser där arbetsgrupperna hittills primärt arbetar med en så heltäckande inventering som möjligt inom sitt område.

I den sekundära fasen arbetar grupperna med att samordna, komplettera, strukturera och klassificera med stöd av systematikgruppen.

Det slutgiltiga resultatet av projekt BSAB 2.0 ska remissas till hela sektorn.

Hos Svensk Byggtjänst är det BSAB-rådet som granskar och formellt fastställer det nya systemet.

Klassifikation i Sverige och i omvärlden

Behöver vi i Sverige lägga ner tid och energi på att bygga upp ett eget klassifikationssystem? 

Faktum är att vi precis som andra länder, måste gå igenom våra processer och metoder i vår byggda värld för att definiera relevanta objekt, egenskaper och aktiviteter. Vi kan inte kopiera något annat system i sin helhet och det finns inga gemensamma, internationella klassifikationssystem på gång i världen.

Alla nationella klassifikationssystem bygger på samma ISO-standard 12006-2, som till stor del är framtagen med svenska resurser, men varje land tolkar den utifrån sina kulturella förutsättningar. Vi ska heller inte glömma att Sverige har en erkänd kompetens inom klassifikationsområdet, den nuvarande ISO-standarden byggde en gång i tiden på det svenska klassifikationssystemet som var först i världen.

Många länder inspireras av andras system och anammar de delar som är väl genomtänkta och som täcker behoven i det egna landet. I BSAB 2.0 är det en grundförutsättning - att vända blicken utåt och ta intryck och lärdom av andra.

När vi väl har det svenska systemet på plats kan vi bidra till internationaliseringen genom att skapa kopplingar till andra länders klassifikationssystem.

Se också ”Struktur för klassifikation i BSAB 2.0” av Anders Ekholm, Klas Eckerberg och Lars Häggström.

Finansiering

Vi är stolta och tacksamma över all finansiering som projektet har fått!

Vi är med och finansierarar

TrafikverketSamverkansforumElecosoft Consultec ABLindab SverigeBIM AllianceWSP-groupBSK Arkitekter ABSvensk Byggtjänst
Knauf (Norgips Svenska AB)Sveriges Kommuner och LandstingSwedaviaTyrénsProjektengagemangCementa Heidelberg Cement GroupÅF InfrastructureCAD-Q Addnode Group

Froskningsrådet Formas logotypGyproc Saint-Gobain Isover Saint-GobainSaint-Gobain Byggprodukter AB

Vi bidrar med vår tid

SwecoTengbomLocumSweco PositionSpecialfastigheterStockholms stadProjektengagemangPEABLink ArkitekturElarkitekturLoqiq Structor NCC WhiteCAD IQsystemBAUBjerkingBoverketKastell Konsult CA consultadministration ABÅF Infrastructure Falu kommun RamböllTrebor ProjtoolsKirunabostäder Grontmij SPK - FörvaltningsstrategiCaverionBengt Dahlgren ABSkanskaSvensk KärnbränslehanteringHifabTyrénsTFIP