Intervju med Ingemar Lewén, Trafikverket

Ingemar Lewén är förvaltningsledare för arbetet med BIM på Trafikverket. Vi har träffat honom för att prata om BIM och det paradigmskifte som införande av BIM i anläggningsbranschen innebär. 

ingemar_lewen-trafikverket

Ingemar Lewén, Trafikverket

BIM möjliggör en effektiv kvalitetssäkrad livscykelhantering och ett helt integrerat flöde av anläggningens information. Data av olika typer kopplas samman med varandra på en aggregerad nivå vilket leder till en överblick som ger kontroll över anläggningen.

- Stora delar av den information som skapas av våra leverantörer inom investeringsfasen för anläggningen ska användas av just leverantörer, vi på Trafikverket äger nyttjanderätten till informationen och spar till slut delar av den för att den ska kunna användas i hela livscykeln.

- I ett system som inte till fullo gör det möjligt att aggregera information kan det i vissa situationer vara svårt att se hur de enskilda delarna i anläggningen påverkar helheten. Ju mer koll vi har på de enskilda delarna, desto bättre koll har vi på hela anläggningen och vilka effekter till exempel en trasig komponent kan få, konstaterar Ingemar Lewén.

Genom att implementera BIM i anläggningsbranschen så kommer man långsiktigt att få en bättre kontroll över både väg- och järnvägsanläggningen i Sverige. Detta i sin tur kommer att leda till effektiviseringar och högre kvalitet både i planeringsskedet, byggskedet och förvaltningen av anläggningen. Detta är något som flera länder i världen har insett och utredningar och införanden av BIM sker i många länder just nu. Den svenska regeringen gav 2012 Trafikverket uppgift att använda BIM och i förlängningen vara en katalysator för resten av branschen, eftersom man är en så stor beställare.

- BIM är ett objektsorienterat arbetssätt, det är med andra ord objekten som samlar informationen om anläggningens delar, och därmed fungerar som informationsbärare om vår anläggning. Detta till skillnad från tidigare där mycket fokus varit på vilket media som använts, det vill säga ritningar, förteckningar osv som då varit informationsbärare.

- Den 16 juni 2015 fattade Trafikverkets Generaldirektör beslut om att man ska använda bygg-och förvaltningssektorns branschgemensamma klassifikationssystem baserat på ISO 12006-2, i dagligt tal benämnt BSAB-systemet i arbetet med BIM. BSAB blir genom detta ryggraden för informationshanteringen och styr strukturen för hantering av anläggningsinformation inom, till och från Trafikverket. Detta i sin tur leder till en effektiv och kvalitetssäkrad livscykelhantering av informationen om vår anläggning, konstaterar Ingemar Lewén.

- Som ett första steg behöver vi komma överens om vilka objekten skall vara – och det är något som görs inom ramen för projekt BSAB 2.0, (handlar om ”byggd miljö”) fortsätter han.

- Det handlar om att hantera information så att både människor och system kan förstå den. För att systemen ska kunna utbyta information med varandra så behöver vi öppna standarder… Men även informationsbäraren inom dessa öppna standarder är objekten som definieras av BSAB 2.0.

Vi har påbörjat implementeringen i alla processer
Trafikverket har nu påbörjat arbetet med att implementera BIM i verksamhetens olika processer, för planering, investering, underhåll och trafikledning. Som grund för arbetet finns BSAB-systemet som en ryggrad i hela informationshanteringen.

- Vi kommer inte att nå vare sig våra kort- eller långsiktiga mål utan BSAB, konstaterar Ingemar Lewén.

Kortsiktiga målet
Från och med 2015 ska Trafikverket – i alla nya investeringsprojekt - använda sig av BIM enligt en fördefinierad lägsta nivå inom mognadsnivå 2, i enlighet med den engelska BIM-trappan.

Långsiktiga målet
Det är här det riktiga paradigmskiftet sker. När vi når nivå 3 har vi har helt och hållet gått över till ett objektsorienterat arbetssätt. 

BIM-trappan

BIM- trappan är en modell som används för att beskriva olika nivåer av användandet av BIM under investeringsfasen. (OBS det gäller inte förvaltningsfasen).

Nivåerna nedan illustrerar mognadsgraden för BIM

Nivå 0 – ostrukturerad information som utbyts vanligen genom ritningar eller förteckningar. Det kan vara i digital form som t ex PDF.

Nivå 1 – Delvis strukturera information där någon sort informationsstandard används enligt Trafikverkets krav.

Det förekommer viss objektifiering. Alla använder dock inte samma benämning på objekten och har inte samma koder, det finns ingen överenskommelse i branschen.

Nivå 2 – först i denna nivå kan man tala om BIM. Kravställd enhetligt strukturerad objektsbaserad information som berör byggnadsverk/anläggningar och deras förutsättningar. Anläggningens utformning är presenterad i 3D. Integration mellan parter inom en organisation är möjlig. En förutsättning för att uppnå nivå 2 är ett sammanhållande branschövergripande ansvar i form av projekt BSAB 2.0.

Nivå 3- En helt öppen process och dataintegration är möjlig för kravställd strukturerad objektsbaserad information som berör byggnadsverk/anläggningar och deras förutsättningar. BSAB är en av hörnpelarna, även BsDD, OG. På denna nivå är ett önskat läge att koppla ihop GIS med BIM. GIS världen har gjort sin resa och byggt upp standarder för det, dock harmoniserar inte BIM och GIS riktigt med varandra.

Det är viktigt att landa i de olika mognadsnivåerna i BIM-trappan och ta ett steg i taget.

- Trafikverket har dessutom delat in mognadsnivåerna i flera undernivåer och brutit ner dem i en roadmap, avslutar Ingemar Lewén.