SLL Trafikförvaltning – standardisering av viktiga begrepp tillsammans med Trafikverket

Intervju med Johan von Schantz, SLL Trafikförvaltningen

depa1

I projektet BSAB 2.0 får vi på SLL Trafikförvaltning möjlighet att tillsammans med Trafikverket standardisera viktiga begrepp. Genom att använda samma begrepp i ett kommande klassifikationssystem blir många arbetsmoment effektivare.

Johan von Schantz

Till exempel upphandlingar av entreprenörer som jobbar med underhåll i spårbundna trafiksystem.

Det menar Johan von Schantz, teknisk direktör på SLL Trafikförvaltningen. Han arbetar med tekniska frågor på avdelningen Strategisk Utveckling, och ser ett stort värde i arbetet inom projektet BSAB 2.0 och det nya klassifikationssystem för bebyggd miljö som det syftar till.

Hanterar stora volymer

SLL trafikförvaltningen äger och förvaltar stora volymer; 32 depåer, 244 stationer, 233 km spår och en egen fordonspark. Den operativa driften sköts av upphandlade entreprenörer. Allt underhåll görs också av leverantörer som kontrollerar status på alla anläggningar som SLL äger och utför åtgärder vid behov. Trafikförvaltningens övergripande uppdrag är att planera, upphandla och följa upp trafik- och underhållsleveranser och infrastrukturutbyggnader.

Enklare upphandling med samma begrepp

-Vi inför just nu ett förvaltningssystem med styrda arbetsorder och en anläggningsdatabas. Dessutom genomför vi ett flertal stora infrastrukturutbyggnader. I det arbetet har vi behov av en enad och standardiserad begreppsvärld - det blir smidigare då. I och med projekt BSAB 2.0 får vi möjlighet att standardisera begrepp tillsammans med Trafikverket, säger Johan von Schantz.

-Det blir enklare vid upphandlingar av exempelvis entreprenörer som jobbar med underhåll av spårvärlden om Trafikverket och trafikförvaltningen använder samma begrepp. Speciellt i pendeltågstrafiken där Trafikverket har ansvaret för spåret fram till växeln intill depåerna och trafikförvaltningen för spår inom depåerna. SLL trafikförvaltningen och Trafikverket använder samma entreprenör och med gemensam begreppsväld blir det tydligare i dialog med entreprenören.

Ordning för digital hantering

Johan von Schantz ser därmed stora effektiviseringsvinster med det nya klassifikationssystem med gemensamma begrepp som projektet BSAB 2.0  ska mynna ut i. Han menar också att projektet och det nya systemet är särskilt värdefullt med tanke på den digitala utvecklingen:

-Projektering av nya anläggningar görs mer och mer i 3D och BIM-modeller. Med utökad digital hantering behövs mer ordning och reda på information för att strukturerat kunna använda den i olika databaser. Och i och med projekt BSAB 2.0. blir enhetlig dokumenthantering prioriterat hos oss och branschen i övrigt.

Säkerställa informationshierarkier

-Det övergripande syftet med trafikförvaltningens deltagande i projektet BSAB 2.0 är att säkerställa att informationshierarkier kring den typ av infrastruktur som vi är ensamma om att äga och förvalta hanteras på ett för oss bra sätt, säger Johan von Schantz.

-När det nya klassifikationssystemet är färdigt behöver vi utveckla vår interna cad-manual så det blir tydligt för våra konsulter hur de skall tagga information vid projektering. Med enade begrepp kan informationen sedan ganska enkelt föras över till förvaltningssystemen. De arbetsorder avseende underhållsinsatser som skapas kan också bygga på samma standardbegrepp.

Likställa begreppen

Johan von Schantz pekar på att stora spårburna kollektivtrafiksystem innehåller delar som traditionellt tillhör olika branscher, till exempel husbyggnad, anläggning, järnväg och IT. Inom dessa branscher benämns idag aktiviteter - som i princip är samma sak - på olika sätt.

-Till exempel att laga något kallas ibland ”reparation” och ibland för ”avhjälpande underhåll” men det betyder samma sak! Jag hoppas att man ska kunna enas om begrepp, vad som ingår och vad som menas. Vi vill ha standardiserade sökbara begrepp som projektörer förstår.

Visionen: klickbara BIM-modeller

Johan von Schantz vision är att man har digitala BIM-modeller som är klickbara.

-Genom att till exempel klicka på en vägg i modellen kunde man då få fram vad den består av. BIM-modellerna skulle finnas rätt placerade i geometrin med exakta positioner och med korrekta fastighetsgränser. All information som behövs skulle också finnas kopplad till modeller av byggnader och anläggningar.

-Det hela börjar med att vi enas om vad allt kallas för och hur systemen principiellt byggs upp – genom att göra det kan vi tillsammans spara mycket tid och stora summor pengar inom all samhällsbyggnad i hela landet!