Varför behövs projektet?

Dyrt med tolkningsfel och missförstånd

En omfattande undersökning från Svensk Byggtjänst visar att bristande kommunikation fördyrar större byggprojekt i Sverige med cirka 13 procent. Med dagens byggvolym innebär det en total kostnad på cirka 40 miljarder kronor per år.

Bristfällig information från planering, projektering och produktion ger dessutom upphov till omfattande problem och merkostnader i förvaltning och vid rivning.

Hela branschen och de enskilda företagen i alla led skulle kunna spara stora belopp om det fanns en tillförlitlig och obruten informationskedja genom hela byggprocessen.

Trafikverket om projekt BSAB 2.0

Trafikverket har regeringens uppdrag att driva effektiviseringen av anläggningsbranschen vilket innebär att detta är en högt prioriterad fråga. Johan Asplund, Bitr. projektledare för införandet av BIM på Trafikverket, om behovet av den branschstandard som nu ska arbetas fram:

  • Trafikverket eftersträvar informationskontinuitet genom hela processen - utredning om investering/reinvestering, projektering, produktion och förvaltning.
  • Vid all form av dokumentation (text, avbildningar i ritning/modell etc.) av vår byggda miljö så refererar man till hela eller delar av miljön. Dessa delar behöver därför enhetliga benämningar med tydliga definitioner för undvika oklarheter och missförstånd
  • En gemensam struktur- och begreppsmodell blir den röda tråden genom våra samtliga informationsmängder (ritningar, modeller, tekniska beskrivningar m.fl.)

Johan menar också att det finns stora fördelar med att hela branschen delar en gemensam struktur och begreppsmodell:

  • Beställare får information strukturerad på samma sätt oavsett vilka parter som deltar i processen för varje byggnadsverk
  • Beställare behöver inte utveckla/underhålla sina egna system
  • Leverantörer behöver inte utbilda/använda olika system beroende på vilken beställare man har uppdrag åt

Samverkansforum - för statliga byggherrar och förvaltare - om projektet

Samverkansforum bildades 2001 med uppdraget att utveckla byggherre- och förvaltarrollen genom förbättrad samverkan inom statlig verksamhet.  Lars Lidén, Utvecklingschef på Specialfastigheter och ordförande för Samverkansforums ledningsgrupp om behovet av den branschstandard som nu ska arbetas fram:

Genom Samverkansforum initierades det samarbete som har kallats BIM i Staten och där Akademiska hus, Fortifikationsverket, Riksdagsförvaltningen, Statens fastighetsverk och Specialfastigheter gemensamt utverkat ett ramverk kring arbetet med BIM i byggande och förvaltning. En av de viktigaste frågorna vi identifierat i det arbetet är att utveckla en gemensam struktur- och begreppsmodell och att den modellen bör vara gemensam för branschen.

 

Svensk Byggtjänst om projekt BSAB 2.0

Helena Dahlberg, Produktchef AMA/BSAB på Svensk Byggtjänst:

”En bra, genomtänkt och tydlig teoretisk grund är precis vad som behövs för att vi enklare ska kunna pussla in alla objekt som finns i den byggda miljön in i det nya BSAB. Det är många objekt och egenskaper som ska benämnas och placeras på ett konsekvent sätt. Det nya BSAB ska stå på stadig grund och vara verklighets- och behovsanpassat. En tydlig struktur med vedertagna begrepp som man inte behöver vara klassifikationsexpert för att förstå och använda.

BSAB 2.0 är till stor del ett förändringsprojekt. Vi kommer att behöva acceptera nya och ändrade begrepp och anamma att en effektiv förvaltning är vårt gemensamma slutmål.”