Bakgrund och fördjupning

Omfattande undersökningar från Svensk Byggtjänst visar att bristande kommunikation årligen fördyrar byggproduktion och förvaltning med cirka 60 miljarder kronor. 

Hela branschen och de enskilda företagen i alla led skulle alltså kunna spara stora belopp om det fanns ett tillförlitligt och effektivt gemensamt språk för hela byggsektorn. Med andra ord ett klassifikationssystem som är digitalt och gäller all byggd miljö genom hela processen från idé till rivning. Ett system som är en väsentlig vidareutveckling och modernisering av BSAB.

Mot denna bakgrund föddes branschprojekt BSAB 2.0.

En föregångare var Fokus I som startades våren 2012 av Svensk Byggtjänst och NCC. I detta utvecklingsprojekt kring BSAB och BIM, utvärderades möjligheten till en branschgemensam digital informationsstruktur med hjälp av BSAB. Projektet delfinansierades av SBUF och ledde till ”Slutrapport Fokus I – BIM med BSAB” i september 2013.

Ytterligare ett mycket viktigt arbete blev SBUF-projektet ”BIM Standardiseringsbehov” som slutrapporterades i juni 2013 BIM standardiseringsrapport.

Som ett led i Trafikverkets ambition att samverka brett med övriga parter i byggande och förvaltning inleddes sedan under hösten 2014 ett nära samarbete med Svensk Byggtjänst och BIM Alliance Sweden genom en styrgrupp. Gruppens uppgift var att ta fram riktlinjer för arbetet och tillse att relevanta synpunkter från hela branschen lyfts fram.

Detta arbete ledde till att projektet BSAB 2.0 startade i januari 2015. Inledningsvis utgjorde det en del av Trafikverkets utvecklingsarbete Anpassat regelverk, som utöver ett antal tekniska arbetsgrupper tillsatte en systematikgrupp och en extern referensgrupp. Detta har bland annat resulterat i det principdokument för klassifikation som ligger till grund för BSAB 2.0.

Systematikgruppen har tagit fram riktlinjer för klassificering och egenskapsbeskrivning. Den har sedan bistått med utbildning och rådgivning, och granskat resultatet från arbetsgrupperna.

Det faktiska utredningsarbetet har bedrivts i ett antal arbetsgrupper, inriktade på olika typer av tekniska system. Grupperna är små och operativa, med företrädare för byggherrar, entreprenörer, projektörer och förvaltare. Deras arbete förankras genom ett intensivt remissförfarande.

I syfte att maximera förankringen i branschen tillsattes tre utökade arbetsgrupper. Dessa fungerar som en första remissinstans, och ska söka efter synpunkter så brett som möjligt inom sitt kontaktnät i den egna organisationen och i andra sammanhang.

En samordningsgrupp ansvarar för att arbetsgrupperna arbetar efter samma direktiv, sammanställer materialet och rapporterar till styrgruppen.

Projektet har delats in i två faser där arbetsgrupperna primärt arbetat med en så heltäckande inventering som möjligt inom sina områden.

I den sekundära fasen har grupperna arbetat vidare med att samordna, komplettera, strukturera och klassificera med stöd av systematikgruppen.

Det slutgiltiga resultatet av projekt BSAB 2.0 remissas till hela sektorn under perioden den 16 juni till den 9 september 2016.

Hos Svensk Byggtjänst är det BSAB-rådet som granskar och formellt fastställer det nya systemet.

Läs mer i följande fördjupningar: