Internationellt anpassat och översatt

Alla klassifikationssystem bygger på samma ISO-standard 12006-2, som till stor del är framtagen med svenska resurser, men varje land tolkar den utifrån sina kulturella förutsättningar. Sverige har en erkänd kompetens inom klassifikationsområdet, den nuvarande ISO-standarden byggde en gång i tiden på det svenska klassifikationssystemet som var först i världen.

Många länder inspireras av andras system och anammar de delar som täcker behoven i det egna landet. I BSAB 2.0 har det varit en grundförutsättning - att vända blicken utåt och ta intryck och lärdom av andra.

Klassifikationssystemet är:

  • Baserat på internationell standard för klassifikation och referensbeteckningar.
  • Länkat till ISO-standard för dataöverföring för komponenter och egenskaper.
  • Följer svensk tradition och praxis.
  • Objekt och beskrivningar finns på både svenska och engelska.

Projektet har varit mån om att det nya svenska klassifikationssystemet ska vara internationellt förankrat. Detta har lett till att CoClass – förutom att vara baserat på ISO 12006-2 – har kommit att anamma principerna i standardserien 81346, som är gemen­sam för IEC och ISO.

  • IEC 81346-2, som i en kommande version kommer att innehålla klassifikation av komponenter och utrymmen för såväl industriell verksamhet som för byggd miljö.
  • ISO 81346-12, en kommande ny standard som kommer att innehålla klassifikation av system för byggnadsverk.

De fyra tabeller som tas i dessa standarder fram följer principerna för byggklassifikation som beskrivs i ISO 12006‑2.

De erfarenheter som gjorts i projekt BSAB 2.0 har framförts till de internationella arbets­grupperna. Detta har, tillsammans med synpunkter från övriga deltagande länder, lett till att nya förslag till standarder har tagits fram, där ett flertal svenska förslag förts in. Bland annat kommer de typer av konstruktiva system som CoClass definierar finnas som en bilaga till 81346-12.

Båda förslagen kommer att genomgå internationell granskning under hösten 2016. För­hopp­ningen är att de nya standarderna fastställs under första halvåret 2017.

Vad gäller referensbeteckningar, som används för att identifiera objekt i sitt sammanhang, så följer CoClass de principer som beskrivs i SS-EN 81346-1:2010. Den är sedan länge etablerad inom framför allt process- och kraftindustri, men har också en ökande användning inom svenskt byggande och förvaltning, bland annat för Nya Karolinska Solna.

Sammantaget innebär detta att CoClass till övervägande del kommer att vara identisk med internationell standard. Någon fullständig överensstämmelse kommer det dock inte att bli. CoClass innehåller tabeller för byggnadsverkskomplex och byggnadsverk, som inte finns på internationell nivå. Det kommer också finnas behov av svenska kompletteringar av byggdelstabellerna, helt enkelt för att behoven kan skilja sig åt, och att en fullständigt enhetlig syn därför inte går att få på internationell nivå.

Tabellen för egenskaper har ingen direkt internationell motsvarighet, men kommer att presenteras bland annat inom buildingSMART i förhoppningen att den på sikt kan ligga till grund för internationell samordning eller standardisering. En potentiell kanal för detta är bSDD (buildingSMART Data Dictionary).