”Börja använda CoClass där det ger störst nytta!”

Victor Gerdevåg, IT-samordnare på Specialfastigheter och ordförande i Samverkansforums nätverk för BIM.– Med CoClass skapas förutsättningarna för ett gemensamt digitalt språk för hantering av byggnadsinformation. En strukturerad hantering av byggnadsinformation effektiviserar både produktions- och förvaltningsprocesser, säger Victor Gerevåg, IT-samordnare på Specialfastigheter och ordförande i Samverkansforums nätverk för BIM.

Gemensamma begrepp och nomenklatur ger Specialfastigheter och Samverkansforums medlemmar möjligheten att tydligt beskriva beståndsdelar, egenskaper och funktioner i en byggnad eller annan byggd miljö. Relevant detaljeringsnivå kravställs inom respektive förvaltningsorganisation.

– Specialfastigheter arbetar för utvecklingen av en processorienterad organisation. Som ett led i arbetet har vi kartlagt våra processer- och informationsflöden i workshops tillsammans med hela organisationen. Vår ”kompass” är ett viktigt stöd i vårt arbete kring ständiga förbättringar och har också möjliggjort en certifiering i informationssäkerhet (ISO 27001), säger Victor.

Kartlagda processer och informationsflöden har även möjliggjort en omfattande systemkonsolidering för Specialfastigheter.

- I vårt nya fastighetssystem utgör fastighetsregistret och dess nomenklatur ryggraden vid vilken vi sedan kopplar olika funktioner för att stödja våra processer.

Specialfastigheter har, via Samverkansforum och andra nätverk, åtagit sig att implementera CoClass på sikt. Samverkansforums medlemmar ämnar verka i övriga nätverk genom att informera om värdet av det gemensamma språket och sprida CoClass tillämpningsexempel.

- Specialfastigheters eget tillämpningsexempel står hitintills att finna i det arbete vi bedriver kring leveransspecifikationer i överlämnadeskedet mellan projekt och förvaltning. Vi har upprättat en hållbar leveransspecifikation baserad på nomenklaturen i CoClass och ämnar återanvända den metodiken utifrån flera perspektiv, t ex vid strategisk planering av inköp och vid köp och försäljning av fastigheter, säger Victor.

Specialfastigheters fastighetsbestånd är förhållandevis statiskt varpå utmaningen för de blir att hantera befintliga byggnader.

– Min utblick för CoClass är att förvaltande företag och organisationer inom såväl industri som fastighetsbranschen skulle kunna utbyta definitioner och grupper av objekt och egenskaper och därmed bli en bättre kravställare. Behöver vi verkligen uppfinna hjulet på nytt? undrar Victor.

Besök CoClass

Foto: Johan Sandlund