”CoClass gör Svenska Kyrkans fastighetsregister effektivt”

Henrik Engqvist, projektledare nationellt fastighetsstöd, Svenska Kyrkan:

"Ett fastighetsbestånd i balans och en effektiv fastighetsförvaltning, det är dit vi ska!"

År 2014 inrättade Kyrkokansliet i Uppsala en nationell samordningsfunktion för fastighetsstöd. Syftet är att stötta de tretton regionala stiftskanslierna i deras arbete att i sin tur hjälpa de cirka 700 lokala enheterna inom Svenska Kyrkan att få en effektivare lokalförsörjning och fastighetsförvaltning.

- Det krävs en intern styrsignal som sätter obligatoriska ramar, men som samtidigt tar hänsyn till regionala och lokala olikheter och självbestämmande, för att få en förändring till stånd. Därför beslutade Kyrkomötet i november 2016 att församlingar och pastorat ska få bättre redskap som förenklar och förbättrar arbetet inom fastighetsområdet. Ett viktigt sådant redskap, och en förutsättning för att nå hela vägen, är ett gemensamt fastighetsregister”, säger Henrik Engqvist – projektledare på enheten för fastighetsstöd, vid Kyrkokansliet.

Mellan januari och april 2017 har ett förberedande arbete genomförts i projektform vid Kyrkokansliet för att kartlägga de övergripande förutsättningarna för det kommande arbetet. I maj 2017 formaliserades ett genomförandeprojekt för den nationella nivåns del av arbetet. I projektet deltar också representanter från samtliga tretton stift.

- Att använda branschstandard, CoClass, som bas för att dela in och kategorisera vårt innehav är en förutsättning för att på sikt arbeta mer professionellt. I registret kommer varje byggnad, bit mark och anläggning som ägs av Svenska kyrkan att ingå, säger Henrik.

En enhetlig nomenklatur gör att jämförelser och schabloner blir möjliga för Svenska Kyrkan.

- Att vi faktiskt jämför äpplen med äpplen. Fastighetsregistret kommer att ge oss en överblick av vårt fastighetsinnehav. Det möjliggör i sin tur analys och jämförelser av detsamma, i såväl nutid och historiskt som i en prognostiserad framtid. På så vis kan vi säkerställa att vi på både kort och lång sikt fattar så goda beslut som möjligt. Bakgrunden är att vi måste minska de ständigt ökande kostnaderna kopplade till vår fastighetsförvaltning. Det färdiga registret kommer även att kunna kopplas till andra informations- och IT-system som ytterligare kan effektivisera det dagliga arbetet inom fastighetsområdet, säger Henrik.

Fastighetsregistret är ett gemensamt projekt där varje inmatat innehåll, såväl skjul som kyrka, är lika viktigt. Den nationella projektgruppen tillhandahåller strukturen för nomenklaturen, CoClass, IT-stöd och ett rekommenderat arbetssätt kring det – men det är församlingarna och pastoraten, med stöd från stiften, som ger det liv genom att tillsammans fylla det med innehåll.

Under perioden maj till december 2017 kommer den nationella projektgruppen att ta fram vilket system Svenska Kyrkan ska använda, vad systemet ska innehålla, samt en rekommendation på hur systemet ska användas.

De tretton regionala stiftskanslierna, församlingar och pastorat (cirka 700 lokala enheter) kommer att kunna börja kartläggning och inventering av grunddata under hösten 2017 när det obligatoriska innehållet i fastighetsregistret preciserats. Under våren 2018 sker pilot, utbildningsinsatser samt fortsatt inventering och under hösten 2018 sker inregistrering ute i församlingarna.

Besök CoClass