Navet för etikfrågor inom samhällsbyggnad

Just nu är hemsidan för Etikforum under uppbyggnad. Mer information och innehåll fylls på efter hand. 

Stöd och verktyg

Genom att samla verktyg från olika aktörer inom samhällsbyggnad vill vi ge dig stöd för att hantera etikfrågor i din vardag. Klicka på den etiska pelare som du är mest intresserad av för att läsa mer.

Inspiration från branschen

I samhällsbyggnadssektorn finns många inspirerande initiativ som bidrar till korruptionsbekämpning, sund konkurrens och mångfald. Under varje etisk pelare hittar du goda exempel från hela branschen.

Tre etiska pelare

Etikforum är en samlingsplats för hela sektorns arbete med etik. Forumet delas in i områdena korruptionsbekämpning, mångfald och sund konkurrens.  

Korruptions-bekämpning

Att väsentligt minska alla former av korruption och mutor är en del av FN:s globala mål för hållbarhet. Det ses därmed som en grundläggande faktor för hållbara samhällen. 

Mångfald

Vår sektor ska spegla samhället och inkludera människor oavsett faktorer som kön, etnicitet, ålder eller sexuell läggning.

Sund konkurrens

Att konkurrensutsätta verksamheter är ett framgångsrikt sätt att driva utveckling, innovation och förbättring. En förutsättning för att uppnå detta är dock att all konkurrens är sund.

Etiska regler och ÖMK

ÖMK

ÖMK - Överenskommelse för att motverka mutor och korruption är det viktigaste stödet branschen kan erbjuda när det gäller korruptionsbekämpning. Överenskommelsen ger konkret och praktisk hjälp för att göra rätt genom exempel och etisk vägledning.

Etiska regler

De etiska reglerna syftar till att få samhällsbyggnadssektorns aktörer att uppträda och handla på ett sådant sätt att sektorn utgör en respekterad del av svenskt näringsliv.