Allmänna villkor

Här kan du läsa mer om Svensk Byggtjänsts Allmänna villkor.

1. TILLÄMPLIGHET

Dessa allmänna villkor (”Villkor”) gäller för samtliga köp- och licensavtal som kunden i egenskap av privatperson eller företag (”Kunden”), sluter med Aktiebolaget Svensk Byggtjänst, organisationsnummer 556033-9938 (”Byggtjänst”) vid beställning via www.byggtjanst.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”) eller på annat sätt via Byggtjänst.

Genom att lägga en beställning hos Byggtjänst accepterar Kunden dessa Villkor och förbinder sig därigenom att följa dessa. Om dessa Villkor inte accepteras, får Kunden inte köpa, installera eller på något sätt använda produkterna/tjänsterna. Dessa Villkor ska även gälla för de av Kunden anslutna användarna.

Kompletterande villkor för AMA Beskrivningsverktyg finns under avsnitt 15.

Kompletterande villkor för AMA Funktion finns under avsnitt 16.

2. AVTAL, BESTÄLLNING OCH BEHÖRIGHET

Ett avtal om köp, för vilket dessa Villkor tillämpas, ingås först när Byggtjänst skriftligen bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från Byggtjänst. I enskilda fall kan Byggtjänst neka en beställning.

I samband med att Kunden lägger en beställning skapas beroende på produkt och köpkanal ett kundkonto på Webbplatsen.
  
Endast litteratur och e-böcker är tillgängliga för privatpersoner.

För vissa abonnemangstjänster kan Kunden sedan teckna särskilda licenser. Användarlicensen är personlig. Varje av Kunden anmäld användare erhåller ett användarnamn motsvarande dennes e-postadress samt väljer ett unikt personligt lösenord. Kunden får använda Tjänsten för högst det antal unika användare som anges i beställningen. Vid köp av abonnemangstjänst erhåller Kunden en icke-exklusiv rätt att utnyttja tjänsten enbart i sin egen verksamhet. Kunden får således inte kopiera programvara som ingår i tjänsten eller låta annan än behörig användare använda tjänsten. Det ankommer på Kunden att utan dröjsmål meddela Byggtjänst om viss användare inte längre är behörig att använda tjänsten. Sådan begäran kan endast göras av den som enligt beställningen är behörig att företräda Kunden i frågor som rör dessa Villkor.

3. PRISER OCH AVGIFTER

Kunden ska betala den ersättning som vid var tid anges på Webbplatsen, om inte annat anges nedan eller överenskommits på annat sätt. Priser anges exklusive moms samt andra skatter och pålagor såsom porto.

För litteratur till företagskunder tillkommer en avgift om 100 SEK vid order under 300 SEK (undantaget köp via Webbplatsen).

4. LEVERANS, FAKTURERING OCH GILTIGHETSTID

4.1. AMA Beskrivningsverktyg och AMA Funktion

Betalning ska ske årsvis i förskott. Vid utebliven betalning äger Byggtjänst rätt att omedelbart stänga av Kunden från tjänsten. Tjänsten förlängs med ett (1) år om ingen uppsägning sker från någon av parterna. Uppsägning ska ske skriftligen senast trettio (30) dagar innan tjänstens upphörandedatum.

4.2. Litteratur

Litteratur för företagskunder: Följesedel bifogas levererad litteratur, faktura skickas separat till angiven fakturaadress.

Litteratur för privatkunder: Följesedel bifogas levererad litteratur. Byggtjänst godkänner endast kortköp via Webbplatsen som betalningsmetod för privatkunder.

4.3. E-böcker

Leverans av e-böcker sker genom att de görs tillgängliga för nerladdning på Mina sidor omedelbart efter köp. E-böckerna kan laddas ner inom 30 dagar, i form av en upphovsrättsligt skyddad fil, till en dator eller läsplatta. Maximalt tre nedladdningar per e-bok kan göras. Fil som vid ett senare tillfälle raderats eller på annat sätt förlorats ersätts ej. Köp och användning av e-böcker får endast ske för enskilt bruk och icke-kommersiellt syfte. Digitala böcker får inte vidareupplåtas och/eller vidareförsäljas eller kopieras (med undantag för kopiering för privat bruk).  

4.4. E-bokhyllan

Tjänsten E-bokhyllan är en abonnemangstjänst som ger tillgång till ett urval e-böcker.
Böckerna publiceras i epub och går inte att ladda ned eller att skriva ut. Innehållet i E-bokhyllan uppdateras regelbundet och Byggtjänst förbehåller sig rätten att när som helst lägga till eller ta bort en titel. Noteringar som Kunden gjort i en titel finns kvar så länge kunden har tjänsten dock, avseende upphävda titlar, i maximalt tre år efter att en titel upphävts.

4.5. Byggjura

Tjänsten är en abonnemangstjänst som ger tillgång till information från publikationerna AB 04, ABT 06, ABK 09, AB 92, ABT 94 från Byggandets Kontraktskommitté (BKK), 300 frågor och svar samt Rättfallsguiden från Svensk Byggtjänst i en digital tjänst. Svensk Byggtjänst förbehåller sig rätten att lägga till eller ta bort innehåll närsomhelst. I de fall information tas bort som är en väsentlig del av tjänsten måste användaren informeras om borttagandet minst 3 månader i förväg och då har användaren rätt att i förtid säga upp abonnemanget.

Anteckningar, bokmärken och annan information användaren tillför tjänsten finns kvar så länge användaren har ett aktivt abonnemang. I de fall den av användaren tillförd information är kopplad till information i tjänsten så finns användarens information kvar så länge användaren har ett aktivt abonnemang och den kopplade informationen finns kvar i tjänsten.

4.6. Litteraturbevakningstjänsten

Tjänsten gäller för företagskunder tills vidare fram till eventuell skriftlig uppsägning. Fakturering sker vid varje leveranstillfälle.

4.7. Abonnemang

  • Titelabonnemang, Prenumerationer, Onlinetjänster och Nyttjanderätter: Faktureras efter slutet avtal enligt vid var tid gällande prislista. Abonnemangen gäller tills vidare fram till eventuell skriftlig uppsägning. Skriftlig uppsägning ska vara Byggtjänst tillhanda senast på fakturan angivet förfallodatum.

    Vid första köptillfället föreligger ingen ångerrätt. Fakturering sker därefter årsvis.
     
  • Medverkan i Byggkatalogen: Faktureras efter slutet avtal.

  • Abonnemang Bygginfo: Abonnemanget gäller tills vidare i enlighet med skriftlig bekräftelse fram till eventuell skriftlig uppsägning. Uppsägningstiden är ett (1) helt kalenderkvartal. Fakturering sker enligt gällande prislista kvartalsvis i förskott.

    Det är inte tillåtet att via kommunikationsverktyg dela föreläsningen med personer eller kontor som inte omfattas av villkoren för det aktuella abonnemanget. Att spela in ett informationsmöte är detsamma som att framställa ett exemplar av föreläsningen. Det innebär att tillstånd krävs för att få spela in och för att få använda inspelningen. Inspelningen kan endast användas på det sätt man skriftligen överenskommit med Svensk Byggtjänst.

4.8. Utbildning, kurser och seminarier

Avbokning
Kursanmälan är bindande. Avbokning kan ske 2 veckor före kursstart utan kostnad. Därefter debiteras halva avgiften. Vid återbud senare än 1 vecka innan kursstart debiteras hela avgiften. Avbokning ska ske skriftligt (e-post). Platsen kan överlåtas till en annan deltagare, meddela oss detta så snart som möjligt.

Inställda kurser
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen (fram till en vecka innan kursstart) vid för få anmälningar. Vi reserverar oss för inställda kurser och förändringar i kursprogram som ligger utanför vår påverkan. Blir kursen inställd på grund av detta betalas kursavgiften tillbaka. Deltagarens eventuella utlägg utöver det ersätts inte.

5. ÅNGERRÄTT, RETUR OCH BYTESRÄTT

Kunder som är företag har varken ångerrätt eller bytesrätt, förutom Kunder som har Litteraturbevakningstjänsten. Returrätten gäller dock ej den bok/böcker som beställs i samband med själva tecknandet av Litteraturbevakningstjänsten.
Kunder som är privatpersoner har ångerrätt och returrätt endast för böcker. Genom att acceptera dessa Villkor, godkänner Kunden att ångerrätten och bytesrätten inte omfattar övriga produkter såsom digitala eller nedladdningsbara produkter, då de på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas.

Ångerrätten för böcker gäller i 14 kalenderdagar från mottagandet av de beställda böckerna. Om privatkund vill utöva sin ångerrätt måste kunden kontakta Byggtjänsts kundservice inom de 14 dagarna per e-post, i övrigt gäller Konsumentköplagen avseende reklamationer för privatkund. Vid reklamation ska kontakt även tas med kundservice per e-post. Kontaktuppgifter till kundservice finns på Webbplatsen. För företagskunder gäller motsvarande ångerrätt endast för böcker inom ramen för Litteraturbevakningstjänsten.

Returer av böcker (från Kund som är privatperson eller Kund som är företag och har Litteraturbevakningstjänsten) måste ske till den adress som anges av Byggtjänst utan dröjsmål och senast inom 14 dagar efter datumet då Kunden lämnat meddelande. Kunden står för fraktkostnad/porto.

Vid eventuell retur ska boken returneras tillsammans med följesedel till:
Brevförsändelse (upp till 2 kg) skickas med Posten.
Paket (vikt överstigande 2 kg) skickas som Företagspaket (ej Postpaket)

Försändelsen skickas till:
Svensk Byggtjänst
Lundåsvägen 10-12
763 30 Hallstavik

Böckerna måste vara omsorgsfullt förpackade för returleveransen så att de inte skadas. Vi rekommenderar att originalförpackningen används. Om böckerna har använts eller blivit vårdslöst förpackade eller hanterade, bär Kunden ansvaret för att kompensera för den eventuella värdeminskningen hos de returnerade produkterna, upp till hela priset för sådana produkter.

När Kunden har utövat sin ångerrätt återbetalar Byggtjänst den summa företaget har fått betalt för produkterna. Återbetalningen behandlas senast inom 14 dagar från mottagandet av Kundens meddelande och görs med samma betalningsmetod som Kunden använde vid beställning av produkterna. Byggtjänst har rätt att vänta med återbetalningen till dess att Byggtjänst har tagit emot de returnerade produkterna.
Byggtjänst erbjuder inga byten.

6. ÄNDRING OCH PRISJUSTERINGAR

Byggtjänst har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa Villkor när som helst.
Sådana eventuella ändringar och/eller tillägg träder i kraft när Kunden godkänt dem eller senast trettio (30) dagar efter att uppgifter om villkorsändringar på ett tydligt sätt kommunicerats på Webbplatsen. Vid väsentliga ändringar tillsänds Kunden information om ändringarna via den e-postadress som Kunden uppgivit till Byggtjänst vid registrering av användarkonto (eller annan sådan e-postadress som lämnats till Byggtjänst).

Kunden har alltid rätt att avsluta sitt avtal med Byggtjänst i det fall denne inte samtycker till sådana väsentliga villkorsändringar som avses i punkten ovan, förutsatt att Kunden lämnar meddelande därom inom 30-dagarsfristen. Om en Kund/användare fortsätter att använda Byggtjänsts produkter eller tjänster efter att ändringar eller tillägg trätt i kraft, anses Kunden bunden av de nya eller ändrade villkoren.

För samtliga produkter gäller att Byggtjänst förbehåller sig rätten att ändra avgiften för kommande avtalsperiod om förutsättningarna har förändrats eller av annan anledning inte överensstämmer med föregående års avgift.

7. BETALNING OCH DRÖJSMÅL

Betalning ska vara Byggtjänst tillhanda senast på fakturan angivet förfallodatum. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta med vid varje tidpunkt gällande referensränta + 8 % samt ev. kostnader för betalningspåminnelser, inkassokostnader med mera.

8. AVSTÄNGNING / UPPSÄGNING

Underlåter Kunden att betala i tid, äger Byggtjänst rätt att så länge underlåtenheten består avstå från att utföra sina tjänster, med bibehållen ersättning. Byggtjänst äger rätt att säga upp avtal med omedelbar verkan vid Kundens obestånd eller om Kunden bryter mot bestämmelser tecknade i avtal med Byggtjänst.

9. PROGRAMVARA OCH TEKNISK PLATTFORM

Byggtjänst ansvarar ej för eventuella brister och begränsningar i Kundens operativsystem och datormiljö. För erhållande av optimal funktionalitet av Byggtjänsts produkter förutsätts att Kunden har den standard och tekniska plattform som stöds av Byggtjänst.

10. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Byggtjänst äger samtliga immateriella rättigheter i av Byggtjänst framtagna och utgivna produkter och tjänster samt däri ingående programvaror. Part som lämnar material för publicering ansvarar för att publiceringen inte innebär intrång på någon annans upphovsrätt eller på något annat sätt strider mot gällande lagar. Digitala verk exponerade på Byggtjänsts webbplats skyddas av upphovsrättslagen, URL.
Byggtjänst ansvarar för att Kundens nyttjande av produkten eller tjänsten inte kränker annans upphovsrätt, patent eller annan immateriell rättighet. Byggtjänst ska hålla Kunden skadeslös för intrång i tredje mans rättigheter avseende produkten eller tjänsten.

Kunden ansvarar på motsvarande sätt för att Kundens hantering av material inom ramen för användningen av tjänsten inte kränker annans upphovsrätt, patent eller annan immateriell rättighet.

11. PERSONUPPGIFTER

Kunden, för det fall denna är ett företag, är personuppgiftsansvarig och Byggtjänst är personuppgiftsbiträde. Genom att acceptera dessa Villkor, blir Kunden bunden av Personuppgiftsbiträdesavatal (Bilaga 1 nedan), i det fall överföring av personuppgifter sker och inget separat personuppgiftsavtal har tecknats.

12. MARKNADSFÖRING

Kunden och/eller användarna av tjänsterna/produkterna kan komma att få information via e-postadress, telefon och brev om produkter, kampanjer, specialerbjudanden och annan information om Byggtjänsts produkter eller tjänster som Byggtjänst anser kan vara av intresse för Kunden.

13. ANSVARSBEGRÄNSNING

Parterna är inte i något fall ansvariga för uteblivet eller försenat genomförande som förhindrar, avsevärt försvårar eller oskäligt betungar fullgörandet av detta Avtal beroende på orsak eller omständighet utanför parternas kontroll inklusive, men utan begränsning till, krig, sabotage, myndighetsåtgärd, bränder eller översvämningar.

Om part som drabbas av hinder eller försening enligt vad ovan sagts ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från vite och andra påföljder.

Finner part att omständighet som omnämns i denna punkt, ska detta utan uppskov skriftligen meddelas den andre parten.
Skulle skadeståndsansvar uppstå ska, såvida uppsåt eller grov vårdslöshet inte föreligger, parts skadeståndsansvar vara begränsat till direkt skada till ett sammanlagt belopp om 15 procent av årsavgiften för tjänsten. Part svarar inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust inklusive andra partens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man. Byggtjänst ansvarar inte i något fall för förlust av data eller för Kundens användning av Byggtjänsts produkter eller tjänster.

14. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

Dessa Villkor styrs av och tolkas i enlighet med svensk lag, såvida inget annat stipuleras enligt tvingande lag.

Tvist som uppstår i anledning av dessa Villkor ska avgöras av svensk allmän domstol.
Vid eventuell tvist med privatpersoner har Byggtjänst som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Informationen går att finna via denna länk: http://www.arn.se.

Om det uppstår en tvist mellan en kund och en näringsidkare om en köpt produkt eller tjänst, kan parterna gemensamt välja att försöka lösa tvisten utanför domstol genom en alternativ lösning (ADR / ODR-förfarande) . Kunden hittar vidare information och instruktioner via denna länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

15. SÄRSKILDA VILLKOR AVSEENDE AMA BESKRIVNINGSVERKTYG

Nedan angivna villkor ska gälla såsom tillägg till ovan nämna. Vid eventuell konflikt ska villkoren i denna punkt 15 ha tolkningsföreträde framför övriga bestämmelser i Villkoren.

15.1. Tillhandahållande av tjänsten

Byggtjänst tillhandahåller Kunden beskrivningsverktyget i samband med mottagen beställning (”Tjänsten”). Byggtjänst får anlita underleverantör för fullgörande av hela eller delar av tjänsten och andra åtaganden enligt dessa Villkor.
Byggtjänst får tillhandahålla hela eller delar av Tjänsten från annat land under förutsättning att Byggtjänst uppfyller dessa Villkor.

Byggtjänst får utan föregående underrättelse till Kunden göra ändringar i Tjänsten eller tillhandahållandet av denna. För den händelse sådan ändring innebär väsentlig olägenhet för Kunden, äger Kunden rätt att senast vid ändringens ikraftträdande säga upp avtalet till upphörande vid dagen för ändringens ikraftträdande. Kunden äger dock inte rätt till sådan uppsägning för den händelse ändringen sker av säkerhetsskäl.

15.2. Lagring av data

Byggtjänst åtar sig att lagra Kundens data. Denna skyldighet upphör tre månader efter avtalets upphörande.

15.3. Säkerhetskopiering

Byggtjänst tar dygnsvis backup på Kundens data. Varje backup sparas i 30 dagar.
Byggtjänst kan mot ersättning enligt vid var tid gällande prislista exportera Kundens data till Kunden i form av Word/Excel. Enskilda dokument kan av Kunden själv flyttas på motsvarande sätt.

För återskapande av data på Kundens begäran som ej kan hänföras till tekniskt fel i tjänsten, debiteras Kunden enligt gällande prislista. Sådant återskapande kan ske maximalt 30 dagar bakåt i tiden.

15.4. Support

Byggtjänst erbjuder support via telefon och mail under helgfria vardagar mellan kl. 08.00 och 16.00. Fel anses rapporterat när det har registrerats i det av Byggtjänst nyttjade felhanteringssystemet.

16. SÄRSKILDA VILLKOR AVSEENDE AMA FUNKTION

Nedan angivna villkor ska gälla såsom tillägg till ovan nämna. Vid eventuell konflikt ska villkoren i denna punkt 16, avseende AMA Funktion, gälla före övriga bestämmelser i Villkoren.
 
16.1. Tillhandahållande av tjänsten
Byggtjänst tillhandahåller Kunden AMA Funktion i samband med mottagen beställning (”Tjänsten”). Byggtjänst får anlita underleverantör för fullgörande av hela eller delar av tjänsten och andra åtaganden enligt dessa Villkor.
Byggtjänst får utan föregående underrättelse till Kunden, göra ändringar i Tjänsten eller tillhandahållandet av denna. För den händelse sådan ändring innebär väsentlig olägenhet för Kunden, äger Kunden rätt att senast vid ändringens ikraftträdande säga upp avtalet till upphörande vid dagen för ändringens ikraftträdande. Kunden äger dock inte rätt till sådan uppsägning för den händelse ändringen sker av säkerhetsskäl.
 
16.2. Lagring av data
Byggtjänst åtar sig att lagra Kundens data. Denna skyldighet upphör tre månader efter avtalets upphörande.
 
16.3. Säkerhetskopiering
Byggtjänst tar dygnsvis backup av systemet. Varje backup sparas i 30 dagar och kan återställas i ett katastrofläge.
Byggtjänst kan mot ersättning enligt vid var tid gällande prislista exportera Kundens data till Kunden. Enskilda dokument kan av Kunden själv tas ut via pdf-filer.
 
16.4 Behörighet
Kunden ansvarar för att via verktyget tillhandahålla behörighet till projekt och beskrivningar.
 
16.5 Uppladdat material
Kunden ansvarar för att upphovsrätt av allt uppladdat material följs enligt gällande lagstiftning.
 
16.6 Support
Byggtjänst erbjuder support via telefon, e-post och formulär under helgfria vardagar mellan kl. 08.00 och 16.00. Fel anses rapporterat när det har registrerats i det av Byggtjänst nyttjade felhanteringssystemet. I den mån det kan anses skäligt, ska Kunden samarbeta med Byggtjänst i ärenden som rör möjliga fel.

_____________________________

BILAGA 1 – PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

1 INLEDNING

1.1 Inom åtagandena som följer av de Allmänna Villkoren (nedan ”Huvudavtalet”) kommer AB Svensk Byggtjänst (nedan ”Byggtjänst”) att behandla personuppgifter samt annan information för Kundens räkning.

1.2 Med anledning av Huvudavtalet ingår Parterna detta personuppgiftsbiträdesavtal (nedan ”Avtal)” för att reglera förutsättningarna för Byggtjänsts behandling av och tillgång till personuppgifter tillhöriga Kunden. Avtalet gäller för samtliga mellan parterna tecknade avtal där Byggtjänst är personuppgiftsbiträde till Kunden och Avtalet gäller så länge Byggtjänst behandlar personuppgifter för Kundens räkning.

2 DEFINITIONER

2.1 Om inte omständigheterna tydligt utvisar annat ska definition som används i Avtalet, och som inte är definierade häri, ha motsvarande definition som följer av Dataskyddsförordningen (2016/679).

3 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

3.1 Kunden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för Huvudavtalet.

3.2 Byggtjänst är att betrakta som personuppgiftsbiträde åt Kunden. I egenskap av personuppgiftsbiträde ansvarar Byggtjänst för att utföra all behandling av personuppgifter åt Kunden i enlighet med Avtalet, personuppgiftslagen, personuppgiftsförordningen, Datainspektionens föreskrifter och allmänna råd och eventuella ändringar utbyten eller förlängningar av lagar, förordningar och dylikt samt i enlighet med instruktioner som lämnas av Kunden eller dataskyddsmyndighet från tid till annan avseende personuppgiftsbehandlingen.

3.3 Förutom i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lagstiftning, får Byggtjänst inte använda eller behandla personuppgifter för något annat ändamål än de Kunden har definierat eller lämnat Byggtjänst instruktioner om. Byggtjänst äger inga rättigheter i personuppgifterna och åtar sig att förvara personuppgifter konfidentiellt. Byggtjänst får inte, under eller efter avtalstiden, avslöja, överföra eller ge tillgång till eller lämna för behandling av personuppgifter till eller för någon tredje part annat än vad som överenskommits med Kunden. Överföring av personuppgifter till underleverantörer som godkänts av Kunden inom ramen för detta Avtal är tillåtna. Byggtjänst får inte röja personuppgifter eller använda data som härrör från personuppgifter för sina egna syften.

3.4 Byggtjänst kommer att behandla personuppgifter genom lagring, bearbetning, test, samt radering. Byggtjänst kan även komma att behandla personuppgifter i anslutning till felavhjälpning och felsökning i samband med supporttjänster i anslutning till tjänsten, för statistikändamål och för utskick av nyheter och erbjudanden som är relevanta för användarna av tjänsten. Kategorier av registrerade är Kundens anställda och konsulter och de kategorier av personuppgifter som behandlas är förnamn, efternamn, e-post, Licens ID, Kund ID, IP-nummer samt eventuellt anställningsnummer.

3.5 Om Byggtjänst anser att Byggtjänst inte har tillräckliga instruktioner eller annan information avseende hur behandlingen av personuppgifter för Kundens räkning ska ske ska Byggtjänst tillse att inhämta sådan instruktion eller information från Kunden.

3.6 På Kundens begäran ska Byggtjänst bistå Kunden med att genomföra konsekvensbedömning avseende Byggtjänsts behandling av personuppgifter och att samråda med tillsynsmyndigheterna innan behandling sker i de fall konsekvensbedömningen visar en hög risk.

4 SÄKERHET

4.1 Byggtjänst ska vid var tid tillämpa och upprätthålla lämpliga organisatoriska, operativa, administrativa, fysiska och tekniska åtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig, obehörig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, avslöjande eller åtkomst så att all behandling sker i efterlevnad av lagar och Kundens rimliga skriftliga instruktioner, särskilt om behandlingen innefattar överföring av uppgifter i ett nätverk.

Dessa åtgärder säkerställer en säkerhetsnivå som är anpassad till de risker som behandlingen och kategorier av de uppgifter som ska skyddas med hänsyn till den senaste tekniken och kostnaden för genomförandet.

4.2 Byggtjänst ska begränsa tillgången till personuppgifter till sådan behörig och lämpligt utbildad personal som behöver få tillgång eller kännedom om personuppgifterna, och som är bundna av lämpliga sekretesskrav. Byggtjänst ska även genom tekniska och organisatoriska åtgärder tillse att Kundens personuppgifter inte behandlas för andra ändamål än vad som omfattas av Kundens instruktioner och att Kundens personuppgifter behandlas separat från data och uppgifter som härrör från Byggtjänsts övriga kunder.

4.3 Byggtjänst ska följa eventuella beslut från Datainspektionen eller annan behörig myndighet avseende de personuppgifter som behandlas för Kundens räkning. Byggtjänst ska vidare tillåta behörig myndighet att genomföra tillsyn av den behandling som sker.

4.4 Kunden ska ges möjlighet att kontrollera att Byggtjänst efterföljer de åtgärder som följer av Avtalet. Om Kunden anser att Leveratantören brister i något avseende vad gäller behandlingen av personuppgifter ska Byggtjänst omedelbart efterfölja de eventuella instruktioner som Kunden ger för att Byggtjänst ska uppfylla sina åtaganden enligt Avtalet.

5 ANLITANDE AV UNDERLEVERANTÖR

5.1 Byggtjänst ges en allmän rätt att anlita underleverantörer för fullgörande av Kundens behandlingar av personuppgifter under Avtalet. De underleverantörer som används vid tidpunkten för Avtalets undertecknande och dess plats för behandling är beskrivna på: Biträden. Byggtjänst kommer att informera Kunden genom ovan länk om eventuella planer för att anlita nya underleverantörer, eller ersätta underleverantörer, så att Kunden ges möjlighet att göra invändningar mot sådana förändringar senast 30 dagar innan förändringen.

5.2 I de fall Byggtjänst anlitar en underleverantör, för behandling av personuppgifter för Kundens räkning, ska Byggtjänst och underleverantören ingå ett skriftligt avtal som ålägger underleverantören samma skyldigheter som anges i Avtalet.

5.3 Byggtjänst ansvarar, i alla avseenden, för underleverantören som för sig själv.

6 ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJELAND

6.1 Byggtjänst och dess eventuella underleverantörer får överföra och behandla personuppgifter i ett land utanför EES utan Kundens på förhand skriftliga godkännande, under förutsättning att lagstadgade krav på behandlingen av personuppgifter utanför EES-länderna efterlevs.

6.2 Om Byggtjänst anlitar en underleverantör med innebörden att personuppgifter överförs till tredjeland, ska Byggtjänst för Kundens räkning ingå ett tilläggsavtal med underleverantör baserat på standardavtalsklausuler. I förekommande fall ska Byggtjänst anses handla med stöd av fullmakt, samt på begäran tillhandahålla Kunden en underskriven kopia av tilläggsavtalet.

7 BEGÄRAN OM INFORMATION

7.1 I de fall en registrerad, myndighet eller annan tredje man begär information från Byggtjänst avseende behandling av personuppgifter som tillhör Kunden ska Byggtjänst hänvisa till Kunden.

7.2 Om myndighet begär ut sådana uppgifter som följer av punkt 7.1 ska Byggtjänst omedelbart meddela Kunden om begäran och Byggtjänst och Kunden ska i samråd komma överens om lämpligt tillvägagångssätt.

7.3 Byggtjänst får i andra fall än vad som följer av punkt 7.1 och 7.2 ovan endast lämna ut information till registrerad eller tredje part om Byggtjänst har fått skriftlig instruktion att göra så från Kunden eller sådan skyldighet stadgas i lag.

8 SJÄLVUTVÄRDERING OCH REVISION

8.1 En gång per år under avtalstiden kan Kunden begära en granskning av Byggtjänsts säkerhetsdokumentation och/eller en skriftlig rapport från Byggtjänsts självutvärdering avseende Byggtjänsts efterlevnad av Avtalet och tillämpliga lagar.

8.2 Kunden (eller en oberoende tredje part för Kundens räkning) har rätt att med tjugo (20) arbetsdagars skriftligt varsel till Byggtjänst genomföra en revision/inspektion av Byggtjänsts och dess underleverantörers behandling av personuppgifter enligt en överenskommen revisionsplan. Om en sådan revision visar att tjänsterna under Avtalet är i bristande överensstämmelse med detta Avtal eller lagar, ska Byggtjänst vidta alla nödvändiga åtgärder, på sin egen bekostnad, för att säkerställa att tjänsterna utförs i enlighet med gällande bestämmelser. Kunden har rätt att genomföra en ny revision för att kontrollera genomförandet av sådana åtgärder.

8.3 Kunden är ansvarig för kostnader hänförliga till revisionen. Om en revision skulle visa att Byggtjänst väsentligt brutit mot något åtagande i detta Avtal ska Byggtjänst kompensera Kunden för Kundens skäliga kostnader som uppstått i samband med revisionen.

9 HANTERING AV DATAINTRÅNG

9.1 I händelse av en personuppgiftsincident eller vid myndighetsförfarande mot Byggtjänst med avseende på dennes behandling av personuppgifter, ska Byggtjänst underrätta Kunden med ett skriftligt meddelande omedelbart efter att Byggtjänst blivit medveten om detta, och under inga omständigheter senare än inom tjugofyra (24) timmar. Byggtjänst ska med Kundens förhandsgodkännande arbeta för att skyndsamt lösa frågan och förhindra ytterligare förluster. Byggtjänst ska vidare lämna sådana underrättelser till individer eller myndigheter med den information som krävs enligt tillämpliga lagar. På Kundens begäran ska Byggtjänst också tillhandahålla lämpliga korrigerande tjänster till individer.

10 REGISTRERADES RÄTTIGHETER

10.1 På begäran av Kunden och för att Kunden ska kunna efterleva tillämpliga lagar, ska Byggtjänst (i) omedelbart ge Kunden en kopia av individernas personuppgifter i konkret form och/eller maskinläsbar form; (ii) omgående rätta, blockera eller radera enskilda personuppgifter; (iii) utan dröjsmål tillhandahålla Kunden sådan information och samarbete avseende behandlingen av personuppgifter inom ramen för Avtalet som Kunden rimligen kan begära; och (iv) ge individer vars personuppgifter bearbetas sådan information om behandlingen som Kunden rimligen kan begära. Byggtjänst äger rätt till skälig ersättning för åtgärder som vidtas enligt denna punkt.

11 ANSVAR OCH ERSÄTTNING

11.1 Byggtjänst ska ersätta Kunden för direkt skada som denne åsamkas med anledning av Byggtjänsts behandling av personuppgifter i strid med Avtalet.

11.2 Om ansvar för skada och kränkning av den personliga integriteten som en behandling i strid med Avtalet ger upphov till blir aktuellt har Kunden, i egenskap av personuppgiftsansvarig, rätt att få tillträde till Byggtjänsts lokaler, datorutrustning, handlingar och andra dokument samt annat som Kunden skäligen finner erforderligt för bedömningen av Byggtjänsts utförande av uppdraget som följer av Avtalet.

11.3 Byggtjänst totala ansvar gentemot Kunden för den skada som uppstått under eller i samband med behandling av Kundens personuppgifter under Huvudavtalets giltighetstid, oavsett om skada uppstått enligt bestämmelserna i detta Avtal eller i Huvudavtalet eller i samband med annan överenskommelse, fel (eller försummelse), lagbrott eller på annat sätt, ska inte under några omständigheter överstiga de avgifter som betalas av Kunden under ett kalenderår.

11.4 Kunden ska ersätta Byggtjänst för åtgärder som Byggtjänst vidtar avseende behandling av personuppgifter i enlighet med Avtalet, så som att bistå med.

11.5 För det fall konflikt uppstår mellan de ansvarsbegränsningar som anges i Huvudavtalet och de ansvarsbegränsningar som anges i detta Avtal, med anledning av behandling av Kundens personuppgifter, ska de begränsningar som anges i detta Avtal anses ha företräde

12 RADERING AV DATA

12.1 Vid uppsägning eller upphörande av Avtalet eller när ändamålet med behandlingen är uppfylld, ska Byggtjänst tillse att alla personuppgifter raderas från Byggtjänsts hårdvara (inklusive lagringsmedia), programvara och databaser som används av Byggtjänst för behandling av personuppgifter, och Byggtjänst ska tillse och ansvara för att dess underleverantörer följer dessa instruktioner. Om Kunden vill att Byggtjänst ska återlämna personuppgifterna ska Kunden skriftligen informera Byggtjänst om det i skälig tid innan Avtalet är avslutat. Byggtjänst har rätt till skälig ersättning för sådant arbete som följer av återlämningen.

13 ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

Part har inte rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet utan den andra Partens skriftliga i förväg lämnade godkännande.

14 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

14.1 Om inget annat följer av Huvudavtalet ska punkterna 14.2–14.3 gälla för tvist som uppstår i anledning av Avtalet.

14.2 Svensk lag ska tillämpas på Avtalet.

14.3 Tvist som uppstår i anledning av Avtalet ska avgöras av svensk allmän domstol.