Rapport från Svensk Byggtjänsts intressentdialog

null

Genom en enkät och flera intervjuer har Svensk Byggtjänst lyssnat på 863 representanter från samhällsbyggnadssektorn, för att kartlägga var sektorn befinner sig när det gäller att möta krav på hållbar produktion. Svaren är sammanfattade i en rapport som tecknar en bekymmersam bild av läget.

Den enda hållbarhetsfråga som samtliga intressenter lyfter är klimatneutralitet. Hela 69 % av respondenterna i enkäten tycker att den frågan är allra viktigast. I dialoger och workshops betonas den av samtliga deltagare.

Däremot råder stor diskrepans mellan förväntningar på hållbarhet från de som finansierar, beställer, försäkrar och upphandlar byggprojekt samt vad de som bygger, äger och förvaltar det byggda prioriterar:

  • Endast 14 % av respondenterna i enkäten angav etik och anti-korruption som prioriterade hållbarhetsfrågor, medan finansmarknadens aktörer lyfter detta som mest kritiskt.
  • Byggentreprenörer förväntas ta ansvar för social hållbarhet i långa led av underentreprenörer, men själva uppfattar de den uppgiften som nästintill oöverstiglig.

Undersökningen gav också spännande bifynd som pekar på bristande förutsättningar att nå kraven – och på konsekvenserna av det:

  • Sektorns olika delar är ömsesidigt beroende av varandra, men det finns en utbredd upplevelse av oförmåga till samordning.
  • Det finns en hög medvetenhet om branschens stora klimatpåverkan och om det akuta läget, men när det gäller konkreta verktyg för att åstadkomma faktisk förflyttning råder stor osäkerhet.
  • De små företagen riskerar att slås ut eftersom de saknar resurser att ta sig an hållbarhetskraven – men om de slås ut får de stora aktörerna problem, eftersom branschen inte klarar av att hålla byggtakten utan de små aktörerna.
nullSvensk Byggtjänst3 Jun 2022