Etiska regler

I vår sektor finns behov av gemensamma spelregler och praktisk vägledning gällande etiska frågor. Det var bland annat därför som branschen tog fram Överenskommelse för att motverka mutor och korruption (ÖMK):

Som ett komplement till ÖMK och den normgivande Näringslivskoden togs ett antal etiska regler fram av det tidigare Etiska rådet. Reglerna syftar till att få samhällsbyggnadssektorns aktörer att uppträda och handla på ett sådant sätt att sektorn utgör en respekterad del av svenskt näringsliv.

Reglerna ska leda till sund konkurrens och likabehandling av företag eller annan aktör, oberoende av storlek. De ska också stimulera samhällsbyggnadssektorns aktörer att uppfylla samhällets förväntningar på den goda organisationen, bland annat avseende miljö, arbetsmiljö, mångfald och kvalitet. Samhällsbyggnadssektorns aktörer ska sträva efter att vara attraktiva arbetsplatser som skapar långsiktiga värden för kund och samhälle.

Samhällsbyggnadssektorns etiska regler

Antikorruption

  • Aktör ska inta en strikt hållning till s.k. kontakt- och relationsskapande åtgärder i form av t.ex. otillbörliga gåvor eller resor.
  • Samarbetet med övriga parter inom ramen för ett uppdrag skall präglas av korrekta affärsrelationer, tydliga avtal och ömsesidig respekt.

Mångfald

  • I samhällsbyggnadssektorn ska råda nolltolerans för alla former av diskriminering.
  • Aktör ska verka för mångfald och erbjuda inkluderande arbetsplatser.

Sund konkurrens

  • Aktör får inte anlita eller samarbeta med oseriösa aktörer. Svartarbete och i övrigt oskäliga arbetsvillkor ska aktivt motverkas.
  • Aktör ska inte åta sig uppdrag som strider mot allmän rättsuppfattning, eller på annat sätt kan anses oacceptabelt.
nullSvensk Byggtjänst5 Jan 2023