CoClass - det nya digitala klassifikationssystemet för all byggd miljö

CoClass – ett nytt digitalt språk som kan spara miljarder!

CoClass är det nya svenska klassifikationssystemet för all byggd miljö, med potential att för all framtid förändra bygg- och fastighetsbranschen. CoClass innehåller alla delar av vår byggda miljö, från stort till smått.

Besök CoClass

CoClass värden:

Digitalt – platshållare för digital information
Gemensamt – samma språk och samma struktur
All byggd miljö – täcker alla delar av den byggda miljön
Hela livscykeln – planering, program, projektering, produktion, förvaltning och rivning
Internationellt – baserat på internationella standarder
Framtidssäkert – öppna och kombinerbara strukturer, baserade på funktion

Svensk Byggtjänsts undersökningar visar att bristande kommunikation fördyrar byggproduktion och förvaltning med cirka 60 miljarder årligen. Den främsta orsaken till fördyringar uppges vara otydliga underlag och handlingar som missuppfattas. CoClass kan till stor del bidra till att lösa detta problem.

CoClass blir en bärande del i den fortsatta digitaliseringen av bygg- och förvaltningsprocessen.
CoClass blir en bärande del i den fortsatta digitaliseringen av bygg- och förvaltningsprocessen.

Digitala informationshållare

Varje byggnadsverk består av ett antal objekt. I en digital struktur skapas objekten redan i tidiga skeden – i konceptfasen - och följer sedan med hela vägen, under hela livscykeln. I CoClass är varje objekt en informationshållare. Mängden information som finns i hållaren, och dess detaljeringsgrad, ökar ju längre in i livscykeln man befinner sig.

Den standardiserade kodningen gör det lätt att bygga informationsmodeller anpassade efter behov.

Gemensamt språk

Med CoClass får alla parter tillgång till ett gemensamt språk, det vill säga samma begrepp och terminologi i alla skeden, hos alla parter, i alla programvaror och i alla informationsleveranser. Med ett gemensamt språk blir kommunikation och kravställning tydligare, vilket leder till färre missförstånd och tvister. Med ett branschgemensamt språk finns heller inte behov av interna klassifikationssystem som skall underhållas.

All byggd miljö

Med CoClass kan vi nu täcka in hela den byggda miljön som planeras, gestaltas och utformas:
– Byggnader
– Vägar
– Järnvägar, tunnelbana, spårväg
– Flygplatser, hamnar
– Broar, tunnlar
– Mark och landskap
– Tekniska installationer
– Mediaförsörjning

Hela livscykeln

Genom att CoClass täcker behoven i hela livscykeln från planering till rivning, ser vi en rad fördelar för alla aktörer i bygg- och förvaltningsprocessen. För byggherren innebär en gemensam struktur och begreppsmodell att det i BIM-processen blir enklare att ställa krav i tidiga skeden och att få informationen strukturerad på ett likartat sätt oavsett vilka parter som deltar i processen för ett byggnadsverk. För projektörer och entreprenörer innebär det nya klassifikationssystemet att man inte behöver lära sig och anpassa arbetet efter olika system beroende på beställare.

Internationellt

I en alltmer globaliserad värld är naturligtvis CoClass internationellt anpassat. Systemet är tvåspråkigt (svenska och engelska) och bygger på internationella standarder för klassifikation och referensbeteckningar.

Framtidssäkert

Sist men inte minst – CoClass består av öppna strukturer som fokuserar på funktion. Det innebär att man kan införa nya tekniska lösningar utan att behöva skapa nya koder och tabeller. Varje tabell kommer vara versionshanterad med tydliga rutiner för hanteringen.

Läs mer om hur CoClass kan tillämpas redan idag:

CoClass – så togs det fram

Under nästan två år arbetade drygt 150 specialister i ett 15-tal grupper med utvecklingen av CoClass i det branschgemensamma projektet BSAB 2.0. Projekt BSAB 2.0 initierades av ledande offentliga byggherrar tillsammans med BIM Alliance och Svensk Byggtjänst. Läs mer om projektet »

Besök CoClass