CoClass - det nya digitala klassifikationssystemet för all byggd miljö

CoClass – ett nytt digitalt språk som kan spara miljarder!

CoClass är det nya svenska klassifikationssystemet för all byggd miljö med potential att för all framtid förändra bygg- och fastighetsbranschen. CoClass innehåller alla delar av vår byggda miljö från stort till smått. CoClass värden:

  • Digitalt
  • Gemensamt
  • All byggd miljön
  • Hela livscykeln
  • Internationellt
  • Framtidssäkert

CoClass är överenskomna benämningar, definitioner och beskrivningar av delarna i byggd miljö. CoClass hittar du på coclass.byggtjanst.se.

Svensk Byggtjänsts undersökningar visar att bristande kommunikation fördyrar byggproduktion och förvaltning med cirka 60 miljarder årligen. CoClass kan till stor del lösa detta problem.

CoClass genom livscykeln

CoClass beskriver delarna med hjälp av kod, benämning och relevanta egenskaper och är samtidigt en hållare för ytterligare information. I en digitaliserad process kopplar man information till varje del under hela livscykeln. Mängden information som finns i hållaren och hur detaljerad den är, ökar ju längre in i livscykeln man befinner sig. I ett tidigt skede kanske det bara finns ett övergripande krav på en generisk del – i projekteringsfasen sätts projekterad lösning - i produktionsfasen byts projekterad lösning till inköpt och installerad produkt – i förvaltningsfasen drivs och underhålls produkten.

Det räcker inte att jobba med CoClass och den digitala informationen under projekttiden för att få ut full effekt – det måste göras kontinuerligt från vaggan till graven. Digital, kontinuerlig informationshantering behöver bli normen.

Internationellt anpassat

CoClass har utifrån svenska behov anpassats till aktuella ISO- och ISO/IEC-standarder. Detta betyder att systemet kan bidra till internationaliseringen genom kopplingar till andra länders klassifikationssystem. CoClass kommer att översättas till engelska.

Hur du använder CoClass

När du tillämpar CoClass bygger du den struktur som är lämplig för behoven. Du får bitarna, men också friheten att bygga ihop dem på det sätt som ger önskad effekt.

Är du byggherre behöver du bestämma vilka informationsbehov du har i tidiga kravställande skeden och inte minst i förvaltningsfasen. Vilka frågor om delarna, och information kopplat till delarna, vill du kunna ställa till ditt förvaltningssystem över tid? Bestäm det och bestäm sedan kraven på informationsstrukturen – hur CoClass ska tillämpas.

I ett enklare sammanhang kanske det räcker med att koppla komponenter till ett byggnadsverk, i ett mera komplext kanske du vill använda dig av alla eller ett flertal tabeller.

Den kombinerade strukturen kommer att säga något mer om respektive bit än den gör i sig självt. Ett fönster kommer att veta att det sitter i en yttervägg, i en bostad, i ett bostadsområde. Krav som är satta på bostadsområdet ärvs ner till bostaden osv neråt i del-av-strukturen.

CoClass versionshantering

CoClass versionshanteras på tabellnivå. Den första officiella versionen av CoClass tabeller är i version 1.0.

CoClass och BSAB 96

CoClass kommer successivt att ersätta det nuvarande klassifikationssystemet BSAB 96. CoClass kommer att mappas mot BSAB 96 där så är möjligt.

CoClass och AMA

Vi utreder just nu hur AMA kommer att bli när den baseras på CoClass. Vi meddelar så snart vi är klara!

CoClass – så togs det fram

Under nästan två år arbetade drygt 150 specialister i ett 15-tal grupper med utvecklingen av CoClass i det branschgemensamma projektet BSAB 2.0. Projekt BSAB 2.0 initierades av ledande offentliga byggherrar tillsammans med BIM Alliance och Svensk Byggtjänst. Läs mer om projektet »

Om CoClass – från projekt BSAB 2.0