Tillbaka

65 miljarder skäl att satsa på förbättrad kommunikation i kortversion

Svensk Byggtjänst har undersökt och följt upp vad bris­tande kommunikation i produktion och förvaltning egentligen kostar för svensk byggsektor.  Det handlar allt som allt om 65 mil­jarder kronor som kan sparas årligen genom förbättrad kommunikation.

Nu delar Svensk Byggtjänst med sig av sammanfattningen av problematiken. Vi beskriver ett antal förslag som leder till förbättrad kommunikation och ökad produktivitet. Industrialiserat byggande genom innovation och standardisering är en del av lösningen. Klassificering och innovationsdriven upphandling är vägar som leder dit. En viktig del av lösningen är CoClass, byggbranschens gemensamma språk. Hur, när och varför CoClass överbryggar kommunikationsmissförstånd finns också förklarat i rapporten som du hittar här.

Det här är CoClass – byggbranschens gemensamma språk

Med CoClass har byggbranschen äntligen fått sitt gemensamma språk, som liksom det mänskliga språket ska överbrygga kommunikationsmissförstånd. Tack vare CoClass  ska alla parter i byggprocessen kunna tala med varandra kring byggnadsverk enligt samma klassifikationssystem.

Det viktigaste för att förstå CoClass är att det fungerar precis som ett språk, om alla kallar en spade för en spade så undviks missförstånd.

Det nya språket CoClass kan ge stora besparingar tack vare att samma begrepp och terminologi används för:

  • Alla aktörer
  • Alla skeden
  • Alla programvaror
  • Alla informationsleveranser

I all byggd miljö genom hela livscykeln består varje varje byggnadsverk av ett antal objekt. Varje objekt är en informationshållare, och dess detaljeringsgrad ökar i takt med att ny information läggs till ju längre fram i processen man kommer.

Vad klassificeras i CoClass?

Allt i ett bygge!

Tack vare CoClass blir allt klassificerat, från flygplatsen i sin helhet till armaturen i ankomsthallen. Alla unika beståndsdelar finns med och de kan fritt kombineras och byggas ihop efter behov. Varje del kan beskrivas med hjälp av egenskaper som till exempel kulör och materialval. Egenskapernas värde används för att ställa krav, utforma, utföra och följa upp. Delarna kan kompletteras med aktiviteter som behövs för drift och underhåll.

Därför revolutionerar CoClass byggandet

1. Slipp att räkna om gång på gång!

Det saknas en bra kommunikationsstruktur i byggbranschen. Ett gemensamt standardiserat språk är nyckeln till att inte behöva börja om och räkna om gång på gång i överföringen mellan olika steg i byggprocessen och inför varje projekt. Varje byggprojekt är unikt men i alla finns processer, moment och komponenter som kan standardiseras, med ett gemensamt språk, alltså när alla kallar en spade för en spade kan repetiterbarhet och förbättringar uppnås.

2. Spara pengar!

År 2007 och 2014 fördyrade bristande kommunikation produktionen i större byggprojekt i Sverige med cirka 13 procent. Med dagens byggvolym innebär det en total kostnad på cirka 42 miljarder per år. Till detta kommer de cirka 23 miljarder som kan sparas i förvaltningen. God kommunikation ger besparingar!

3. Täppa till informationsglapp!

Det är i glappet mellan processerna som den stora utmaningen med informationsöverföring finns. CoClass täpper till det glappet.

Objektets information följer med mellan de olika processerna i ett obrutet informations flöde. Tydligheten ökar och risken för misstag blir mindre.

Dessutom finns tydlig affärsnytta genom att:

- Produktiviteten ökar när informationsöar knyts ihop

- CoClass effektiviserar livscykelanalyser och klimatdeklarationer

- CoClass öppnar upp för funktionsupphandlingar

- De mindre aktörerna kommer in i matchen

-Det blir lättare att samarbeta och finna nya affärsmöjligheter genom informationsutbyte med andra branscher.

I vilket steg i byggprocessen används CoClass?

CoClass används genom hela byggprocessen, från första upphandling via planering och produktion till förvaltning och rivning.

Vem vinner på att använda sig av CoClass?

Alla i branschen vinner på ökad tydlighet och minskade kostnader. De som tjänar mest på förbättrad kommunikation är byggherrar, entreprenörer och fastighetsägare .

Läs mer om undersökningen som visar att 65 miljarder kronor kan sparas genom bättre kommunikation genom att ladda ner rapporten

Lär dig mer:

65-miljardersrapporten

Utbildningar

CoClass studio

Utdrag från branschens röster om CoClass

Flutura Gashi BIM­ & datasamordnare hos mjukvaruleverantören AEC:

”Vår mjukvara AEC Savoir har en databas där man hela tiden kan komma åt rätt beteckning på ett smidigt sätt. När beteckningen uppdateras i molnet så säkerställs det att informationen som jag har i någon del av byggnaden, så som ett fönster eller element, är korrekt och att beteckningen går ut till alla som arbetar med projektet. ”

Jan-Anders Jönsson, ansvarig för miljöberäkningar Anavitor-konceptet, försäljning och kundansvar hos mjukvaruleverantören Anavitor:

”Vi har en applikation för livscykelanalyser (LCA). CoClass löser flera problem. Den stora vinsten är tid, och tid är pengar. ”

Per Erlandsson, seniorkonsult hos mjukvaruleverantören Symmetri, en del i Addnode­koncernen:

”CoClass är ett sätt att kommunicera hela vägen genom processen med en och samma standard!”

Ulf Ström, strategisk rådgivare på TCG som bygger informationsmodeller och IT-­stöd för affärsprocesser:

”Den stora vinsten med CoClass är att få ett gemensamt språk. Både datorer och människor behöver gemensamma ord och begrepp för att kommunicera med varandra på ett korrekt och begripligt sätt.”

Maria Älfblom, Business Area Manger CAD/BIM och Tekla­-ansvarig på WSP

” Vi är förberedda och rustade för att även med automatik fylla i CoClass-koder, när beställarna så önskar”

Mats Svensson, kompetenssamordnare för geoteknik inom Tyréns

”I stadsutvecklingsprojektet Nyhamnen i Malmö har man implementerat CoClass. Koderna har där använts för att klassificera olika volymer baserat på hur förorenad jorden är. ”

Stefan Granberg, Manager på Trimble Solutions Gothenburg AB

”Med CoClass har vi lättare att utbyta informationen med helt andra branscher och det blir ännu mer intressant – för magin uppstår när branscherna möts”!

Johan von Schantz, Tidigare IT-­direktör på Region Stockholm:

” CoClass faller väl samman med vår digitala strategi och vårt funktions- och livscykeltänkande. Detta är ett gemensamt språk och system för samhällsbyggnadssektorn, som ger oss möjlighet att ta kloka beslut inför ny- och ombyggnationer”

Nyfiken på att läsa mer om CoClass? Klicka här!

nullSvensk Byggtjänst9 Feb 2021