CoClass-dagen 2022

Se hela webbinariet nedan.

CoClass-dagen var ett kostnadsfritt event som gick av stapeln den 30 november, 2022. Det riktade sig till alla som är intresserade av digital informationshantering inom samhällsbyggnadssektorn. Eventet var ett perfekt tillfälle för besökarna att hålla sig uppdaterade om de senaste händelserna och nyheterna kring CoClass. Du ser hela webbinariet här nedan!

Frågor och svar från webbinariet:


1. Varför valde ni att använda CoClass istället för BSAB vid utvecklingen av AMA Funktion?

SVAR: CoClass har funktion som indelningsgrund och är byggt för digital tillämpning vilket framtidssäkrar en ny produkt som AMA Funktion. CoClass har en mycket större bredd för att kunna klassificera hela den byggda miljön såväl inomhus som utomhus. CoClass innehåller även en tabell för egenskaper.

2. Kan man säga att AMA Funktion boken är att betrakta som en tillämpningsanvisning, det vill säga Byggtjänst sätt att tillämpa CoClass systematiken?

SVAR: Ja, till exempel vid upphandling konsulttjänster för projektering eller för att producera byggnads-, lokal- och rumsfunktionsprogram.  AMA Funktion kan även användas för att på ett systematiskt sätt dokumentera en beställarorganisations standardkrav.

3. Kan man använda AMA Funktion till något mer än upphandling av totalentreprenader?

SVAR: Ja, vid upphandling av projektering eller för att på ett systematiskt sätt bygga egna standardmallar för funktionskrav. Även möjligt att bygga upp egna mallar.

4. Hur hänger AMA Funktion ihop med övriga AMA familjen?

SVAR: AMA Funktion kompletterar snarare än överlappar. AMA Funktion används i tidiga skeden, innan man valt teknisk lösning, alternativt för renodlade totalentreprenader, vilket traditionella AMA saknar.

5. L.E.B System var tidigt ute att implementera CoClass tillsammans med Svenska kyrkan. Hur svårt är det för en kund som inte är svenska kyrkan att använda CoClass i Svenska Kyrkans system?

SVAR: L.E.B System är ett standardsystem, som lätt kan konfigureras utifrån kundens behov.

6. L.E.B System har ett system för fastighetsförvaltning, hur jobbar de med förvaltningsaktiviteter?

SVAR: I dagsläget är det AFF-koder som L.E.B System jobbar med.

7. I er första IT-lösning exponerade L.E.B System CoClass i front-end, medan de i den slutgiltiga lösningen använde klartextbeskrivning, vad fick dem att byta perspektiv?

SVAR: Det gjorde de för att underlätta för användaren då dessa inte var bekanta med CoClass.

8. Hur kommer det sig att PEAB lyckats så bra med sitt CoClass arbete?

SVAR: Genom att jobba med en tydlig namnsättning och rådgivarkrav.

9. Om PEAB fick önska något från beställarledet, vad skulle det då vara?

SVAR: PEAB klarar att leverera CoClass-klassificerade anläggningar och skulle önska att fler beställare efterfrågade CoClass.

10. Vad anser PEAB är den största utmaningen med att jobba med CoClass?

SVAR: PEAB tycker inte att det varit speciellt utmanande.

11. Vad är tipset till de personer som vill tillämpa CoClass för klimatkalkyler och andra miljöbedömningar?

SVAR: Att sätta sig in i CoClass och att använda CoClass Studio vid uppbyggnad av dessa. Det finns ett exempel för ett Attefallshus i CoClass Studio som man kan använda som grund.

12. Erbjuder CoClass klasser för framtagande av alla typer av miljöbedömningar?

SVAR: Bra fråga. Det korta svaret är att man kommer långt med nuvarande innehåll.

13. Vad ser Byggkatalogen för fördelar med CoClass?

SVAR: Arbetet med att klassificera produkterna med CoClass har varit enklare och tydligare än med BSAB.

14. Vad anser Byggkatalogen är den största utmaningen med att jobba med CoClass?

SVAR: Klassificeringsträdet är välstrukturerat och väldefinierat, men vissa koder (t ex Fast utrustning) är rätt övergripande och för Byggkatalogen kan det då bli många olika typer av produkter i samma. Manuell klassning kan vara personberoende.

15. Hur har Byggkatalogen gått tillväga när de implementerat CoClass i Byggkatalogen?

SVAR: Byggkatalogen utgick från arbetet med BSAB och en befintlig teknisk lösning. En person har ägnat några månader åt att klassa ca 3 000 produkter.

16. Det tål att frågas igen - vad är EGENTLIGEN CoClass Studio och vad kan man använda tjänsten till?

SVAR: Syftet med CoClass Studio är att kunna bygga upp en informationsstruktur för hur tillexempel ett hus är uppbyggt och vilka system som ingår i byggnaden.

17. Hur säkerställer jag att den struktur jag ska bygga blir rätt?

SVAR: Det viktigaste är att du bygger ”kompletta strukturer” dvs. att man bygger med funktionella och konstruktiva system samt komponenter. Du bör med andra ord inte enbart förlita dig på vissa tabeller.

18. Förklara så jag förstår - vad ÄR skillnaden mellan CoClass Studio och AMA Funktion?

SVAR: Den viktigaste skillnaden är att i AMA Funktion finns det färdiga så kallade kravmallar, som är en omfattande kravstruktur som fungerar som en checklista.  I AMA Funktion finns även kopplade egenskaper med olika fält för inmatning av funktionskrav med tillhörande rådstexter och ibland även förslagstexter. Det är olika syfte med produkterna, syftet med AMA Funktion är att upprätta funktionsbeskrivningar.

19. Har gör jag för att få tillgång till samtliga klasser i CoClass?

SVAR: I CoClass Studio kommer du åt samtliga klasser (tex typer) i CoClass (till skillnad från CoClass BAS). Alternativt genom att ansluta din programvara till CoClass databas med hjälp av API:et.

20. Hur ser förväntningarna ut på beställarledet?

SVAR: Tydligt på kravställning. Att branschen engagerar sig på kontinuerligt, vilken klassificering man ska använda sig av. Så kravställning från branschen.

21. Mappning mellan objekt och egenskaper visas, men är dessa endast för AMA funktion och därmed inte en del av CoClass? Går dessa kopplingar att läsa via API?

SVAR: Mappning är inte en del av CoClass, utan är en del av AMA Funktion. Atterfallshusmallen i CoClass Studio är ett urval exempel från de omfattande mallar som finns i AMA Funktion. Samtliga byggdelsstrukturer finns dock redovisade i boken AMA Funktion 22. Om det finns stort intresse från CoClass användare att använda AMA Funktions mallar i andra sammanhang, så kommer vi titta på fler sätt att distribuera dem.

22a. Vad är egentligen fördelen (gentemot en databaslösning) att kunna sätta ihop en "fullständig CoClass-sträng"?

SVAR: Det gör man bara om man behöver. Bäst är att varje led i den långa strängen är ett diskret värde, och man sätter ihop sammansatta koder för varje behov.

22b. Men när skulle man behöva? Även i en databas är varje värde såklart diskret.

SVAR: Strängen kan, som Kari visade under CoClass-dagen 2022, användas för olika aspekter: funktion, komposition, lokalisering och typ.

22c.Men det kan ju även värden i en databas. Jag vill verkligen försöka förstå värdet att skapa en sträng istället?

SVAR: Absolut! Det finns redan i flera CAD-program, till exempel Revit och Novapoint. Läs mer om referensbeteckningar på https://coclass.byggtjanst.se/about#about-coclass

23. Vilka åtgärder behövs om man använt en kodning som är borttagen i en ny version av CoClass?

SVAR: Vi försöker i det längsta att undvika att koder raderas. Några gånger har vi haft dubbletter, några gånger har vi helt enkelt gjort misstag. Men det har hänt mycket sällan.

24. Kommer CoClass påverka ritningsnumrering och lagernamn?

SVAR: Du kan redan nu använda CoClass för CAD-lagernamn. Senast utgåvan av SB11 heter CAD-lager med CoClass https://byggtjanst.se/bokhandel/projektering/projektering/cad-lager-med-coclass

Man kan också använda CoClass för ritningsnamn. Kolla in: https://www.sis.se/onlinetjanster/sis-bygghandlingar/

25. Fungerar CoClass API med BIMEYE redan i dagsläget? Har någon redan använt den kombinationen?

SVAR: BIMEye är på gång med det. Du får kolla med dem hur långt de har kommit. https://www.tribia.com/sv/kontakta-oss

26. Att skapa listor av text och koder; utgår ni från ritning eller gör man ritningen efteråt?

SVAR: Svaret är att det går att använda båda sätten. Om man bara har ett byggnads- eller verksamhetsprogram kan man använda CoClass Studio för att visa alla objekt som ska byggas.

27. Jag är inte CoClass användare än men är nyfiken på risken av det. En kod användas i projekteringsfas, men den inte finns i produktion eller förvaltningssystem längre. Hur hanterar man åt det?

SVAR: En av de bärande idéerna med CoClass är att stödja livscykelhantering av information. En byggobjekt behöver aldrig kodas om under sin livscykel. Samma kod gäller genom projektering, produktion samt förvaltning. Detta beror på att koderna är fria från teknisk lösning och endast anger avsedd funktion.  Teknisk lösning, materialkrav etc. anges istället som beskrivande egenskaper.

28. Är tanken att CoClass integreras med ritande arbete? I så fall; före, under eller efter? Via Bim? via andra program?

SVAR: Ja just det. Den som ritar kodar varje objekt med en CoClass kod. På så sätt kan till exempel modeller/ritningar kopplas till tekniska beskrivningar. För att information ska vara ”maskinläsbar” (maskin till maskin) måste den taggas upp med klassifikationskoder.

29. Vad innebar de olika versionerna av Coclass? (Äldre och nyare? eller annat?)

SVAR: Oftast handlar det om mindre justeringar och förbättringar. Ibland tillkommer någon klass eller egenskap och ibland handlar det om att rätta stavfel som exempel.

30. Vad finns det för spännande verktyg för att strukturellt sätta samman, och dokumentera, definitionerna till sin egen verksamhet?

SVAR: CoClass Studio och AMA Funktion.

CoClass Studio kan man använda som verktyg exempelvis för att arbeta med förvaltning, för att vet vad som finns i sina fastigheter. Då skulle man även kunna samarbeta med L.E.B. systems som har tagit fram Svenska Kyrkans fastighetsregister. 

Om man istället vill ha en kravmall på vilka krav man brukar ställa som minimum för sina projekt, kan man arbeta med AMA Funktion där man kan ha mallar för förfrågningsunderlag. 

31. Kommer VVS&KYLA AMA 22 att förändras till att ha CoClass?

SVAR: CoClass innehåller för varje klass en fastslagen branschgemensam definition. Detta är enormt viktigt inte minst vid entreprenadupphandlingar och har med entreprenadjuridik att göra. Parterna som ingått ett avtal måste vara överens om att man menar samma sak.  Detta brukar kallas för begreppsbestämningar i till exempel AMA-systemet.  CoClass fungerar även som ett synonymlexikon eftersom de flesta klasser har exempel på alternativa ord.

32. Vad är det för sortering i AMA Funktion? Inte alfabetiskt ser jag.

SVAR: Sorteringen i AMA Funktion är baserad på CoClass klasskoder och inte på klassrubriker. Detsamma gäller för sortering av egenskaper. I verktyget visas klasskoden när man för muspekaren över ett objekt.

33. Flernivåkoder är användbara i fler sammanhang än i AMA funktion. Har ni övervägt att tillgängliggöra relationerna som en del av själva systemet?

SVAR: Ja, vi tror att flernivåkoder kommer att kunna användas i många andra sammanhang än funktionsbeskrivningar med AMA Funktion. Om marknaden visar stort intresse, så kommer vi titta på fler sätt att distribuera dem.

34. Gällande EU:s mål om sammankoppling av data; skyddas den juridiska rätten till integritet inom EU:s "interoperability framework"? T.ex. vart sparas insamlad information + vilka bearbetar insamlat material+ i vilka syften i så fall).

SVAR: Väldigt bra fråga. Vi ber att få återkomma med svar här i texten inom någon dag.

35. Hur får vi in detta i våra verktyg i CAD, dvs Magicad för Autocad eller revit?

SVAR: Ta kontakt med mjukvaruleverantören som äger ert verktyg. De som redan har CoClass i sina mjukvaror hittar ni på https://coclass.byggtjanst.se/about#CoClass-in-software

36. What do I need to do, in order to gain access to the CoClass API?

ANSWER: Purchase a license (by contacting our Key-account Peter Söderquist.) Tel 076 - 844 01 03 or e-mail: peter.soderquist@byggtjanst.se

Then register an account on developer.byggtjanst.io/

37. How do I export my structure from CoClass Studio to a third party software?

ANSWER: In the CoClass API guid you find an example on how to do in order to request a structure.

38. Any major new development upcoming in CoClass Studio or CoClass API?

ANSWER: We continuously improve CoClass Studio and API. The highlight for new development is that we are investigating the possibility to ad own classes in CoClass Studio as well as exporting the via the API.

-------------------

Vill du veta mer om CoClass? Besök https://byggtjanst.se/tjanst/coclass

Har du frågar om CoClass - kontakta Svensk Byggtjänst kundservice: https://byggtjanst.se/kontakt

Tycker du att CoClass verkar vara intressant? Kontakta Key Account Manager Peter Söderquist på tel. 076 - 844 01 03 eller mejla på peter.soderquist@byggtjanst.se

CoClass – Sveriges nya klassifikationssystem för all byggd miljö genom hela livscykeln från planering till rivning – från Svensk Byggtjänst

 

nullSvensk Byggtjänst8 Dec 2022