I många fall avgörs PBL genom avvägningar av tillämpning. Det gör att även den som är väl insatt kan ha svårt att förstå vilka grunder som ligger bakom olika beslut. Lagen har en lång historia med många komplicerade fall.

Varför finns PBL?

PBL ersatte byggnadslagen år 1987. Den nya lagen inriktade sig på planeringsprocessen. Grundsynen var att tillgodose ett sektoriellt intresse och lagstiftningen förtydligade ansvarsfördelningen mellan stat, kommun och övriga parter. År 2011 reviderades lagen och kom i en uppdaterad version med syfte att skärpa kontrollen över byggande och att möta nya miljö- och klimatkrav.

Läs mer och beställ PBL-handboken här

Tillämpningar från fall till fall

Beslutsgrunder för PBL kan vara svåra att sätta sig in i och förstå. I ett fall till exempel hade en byggherre byggt om ett garage till bostadsutrymme utan bygglov. Byggnadsnämnden tog ut sanktionsavgifter från byggherren för att ha gjort en tillbyggnad och förändrat garaget till ”väsentligt annat ändamål”. Byggherren överklagade och fick rätt enligt PBL. Genom att gå tillbaka och titta på gamla fall kan man få en ökad förståelse hur lagen tillämpas.

Ändringarna i PBL syftar till att skärpa kontrollen över byggande och att möta nya miljö- och klimatkrav.

Inget modernt påhitt

Regleringar för hur vi bygger har funnits sedan 1800-talet. Den första enhetliga planlagstiftningen kom med 1874 års byggnadsstadga. Då handlade det nästan uteslutande om brandrisk och krav på till exempel gatbredd för att underlätta brandbekämpning.

Urbanisering och kommunalt inflytande

I och med urbaniseringen och att allt fler valde att bosätta sig i städer, utvecklades nya krav för hur marken skulle användas. Ett ökat kommunalt inflytande under 1940-talet innebar att samhället fick allt större befogenheter över privata markägare. Kommunerna fick möjlighet att bestämma vad, var och när det skulle byggas. Syftet var att kommunerna skulle hjälpa till att styra nya bostäder till de mest lämpade platserna.

PBL-handboken reviderad upplaga 2016

Nancy Matsson och Carl-Gustaf Hagander är arkitekter och författare till boken. De beskriver PBL på ett lättbegripligt sätt och sätter lagen i sammanhang som förenklar för läsaren att förstå hur den tillämpas. ”För att förstå komplexiteten i plan- och bygglagen är det viktigt att gå till botten med hur den har vuxit fram – man måste börja från början för att förstå dagens system”, säger Carl-Gustav Hagander. Nu har boken kommit med en ny reviderad upplaga för att möta de krav lagen ställer på dagens byggande.

Läs mer och beställ PBL-handboken här