”BIM och öppen budget skapar kostnadskontroll för beställare och leverantör”

Värmländska entreprenadföretaget Byggdialog använder BIM i samtliga sina projekt, alltid i kombination med partnering som arbetssätt.
– En modell med all information lättillgänglig och nära samverkan mellan beställare och entreprenör ger alla parter koll på kalkylerna, säger Magnus Linder, produktionschef Byggdialog.

Sannerudsskolan
  

Byggentreprenören ByggDialog gör en BIM-modell för varje byggprojekt som företaget ansvarar för. Det handlar om såväl ombyggnation som nyproduktion av skolor, kommersiella lokaler, villor eller flerbostadshus.

BIM skapar mervärde i fyra huvudområden, enligt Magnus Linder, produktionschef på ByggDialog:

  • Tidigt skede – visualisering
  • Projektstadiet – mängdning
  • Produktion – samordning
  • Slutbesiktning – kommunikation kring överlämning

För att BIM ska kunna fungera som arbetsmetod är det viktigt att de inblandade har kunskap om hur de ska använda modellen.

Användandet av BIM i tidiga skeden är utbrett och väldokumenterat. Ju längre fram i byggprocessen vi kommer, desto färre erfarenheter finns det att utgå från. Men ByggDialog har tagit BIM längre än många andra i produktionsskedet:

– Utöver den viktiga tillämpningen att visualisera tänkt slutresultat och föra dialog med verksamheten, så är BIM för oss en fråga för entreprenör och underentreprenörer, främst de ledande montörerna, berättar Magnus Linder.

Sparar timmar

Den största besparingen i själva entreprenaden ligger i att antalet timmar nedlagt i projektet blir mindre.

– I produktionsstadiet undviker vi kollisioner mellan olika installationer, både sådana som är skråöverskridande och sådana som inte är det. Misstag, som till exempel en installation som går i betongstommen, upptäcks tidigare tack vare BIM-modellen, berättar Magnus.

– Vid kollision av installationer som upptäcks i modellen måste någon göra om. Att rätta till fel innan de har blivit utförda i praktiken är värdefullt för alla parter.

Mängdning underlättas

Byggdialog länkar ihop BIM-modellen med sitt eget kalkylprogram. BSAB-koderna finns med i modellen redan från början.

– Mängdningen underlättas då det finns stora möjligheter att plocka mängder direkt i modellen. Det går att skicka modellen till återförsäljaren och få rätt antal istället för att projektören ritar och plockar själv. Samma information går rätt in i vårt kalkylprogram och i beskrivningarna och det minskar felkällorna om det till exempel sker förändringar i ett sent skede, säger Magnus Linder.

Partnering tydliggör vinst

ByggDialog har valt att arbeta med partnering i alla sina byggprojekt. Det innebär att en del av den offererade summan är fast, och resten är rörlig.

– Vi arbetar med levande budget, alla besparingar kommer kunden till godo och vår beställare har full insyn, vilket han eller hon inte har i en totalentreprenad, säger Magnus Linder.

Partnering har kommit att bli vanligt i just Värmland, men intresset för samverkansformen sprider sig i Sverige. En artikel om partnering i VVS-forum nr 11 2014 visar att flera projekt sparar runt 5-10 procent på budgeterad kostnad, och med BIM blir vinsten ännu högre.

Fastighetschef Lars Nilsson på Landstinget Värmland berättar för VVS-forum att hans organisation har ändrat sitt arbetssätt för att bli en mer aktiv och delaktig beställare. Han ser att den arbetsberedning som partnering stimulerar till, ger enorma kvalitetsvinster hos alla i produktionsledet.

Kvaliteten påverkas positivt

Sandra Hagstrand är fastighetschef på Kils kommun. Kil har bland annat beställt två skolor av Byggdialog, där partnering och BIM använts. Hon håller med om att slutprodukten blir bättre med detta förfaringssätt:

– Det kräver mer engagemang från oss som beställare med de positiva effekterna överväger definitivt. Vi kan vara med och påverka olika val under produktionen och vi får en större insikt i vårt eget projekt. Besparingarna som görs kommer även oss till godo.

– Dessutom har kommunen kunnat använda visualiseringar i BIM i kommunikationen med anställda, barn och föräldrar. Det gör vi för att ge dem möjlighet till delaktighet, skapa intresse och för att förklara vad vi bygger, säger Sandra Hagstrand.

Läs mer om partnering i Värmland i VVS-forum

Effektiva litteraturtips