AI för optimering av industriellt byggande


 

– Med AI och Big Data skapas helt nya möjligheter att industrialisera och optimera byggprocessen. Robotiken medför även fördelar för människorna – till exempel kan humanoida robotar och exoskelett i verksamheten hjälpa till att minska många av riskerna i arbetet.

Det menar Claudia Olsson, internationell expert på digitalisering och den ena huvudtalaren på Årets Bygge 2018.

Hon är VD på konsultbolaget Exponential AB, som hon grundade efter att ha arbetat med Singularity University på NASA Ames. Hon har tidigare haft uppdrag för svenska regeringen, FN och flera internationella ledande företag och organisationer. Claudia är också nyligen utsedd till ”Young Global Leader” av World Economic Forum. En titel som tidigare innehafts av bland andra Mark Zuckerberg, Niklas Zennström och Daniel Ek. I denna roll kommer hon bland annat att delta i internationella konferenser, samtal och projekt kopplade till hur teknikutvecklingen påverkar människa och samhälle.

Buzz Aldrin som lärare

Claudia, som är 34 år, är civilingenjör i industriell ekonomi från KTH och civilekonom med fokus på internationell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. I Sydkorea och Japan har hon bland annat gjort research kring robotik. Och under tiden på Singularity University på Nasas campus i Kalifornien var hennes lärare bland andra Larry Page, Ralph Merkle och Buzz Aldrin.

– Exponential AB fokuserar på att hjälpa företag och myndigheter att lära om den allra senaste digitala tekniken och att förstå HUR man på bästa sätt tar vara på möjligheterna som denna skapar, berättar Claudia.

Detta blir även utgångspunkten för hennes inslag på Årets Bygge. Här kommer hon att fokusera på vilka nya digitala tekniker som är viktigast för byggsektorn, och hur aktörerna kan anpassa sitt ledarskap och sina organisationer för att bäst ta tillvara på den digitala utvecklingen.

Blockkedjetekniken medför nya möjligheter

Ett av Exponentials uppdrag de senaste åren var att ta fram en rapport om den så kallade blockkedjetekniken för Entreprenörsskapsforum/Näringspolitiskt Forum.

Blockkedjan lanserades genom den första tillämpningen, kryptovalutan Bitcoin, år 2008.

Blockkedjan är i grunden en slags decentraliserad databas, som finns tillgänglig i ett stort antal noder samtidigt.

Allt som någonsin skett i termer av transaktioner i databasen, sparas och kan verifieras.

– Detta kan tillämpas på många olika sätt i samhället och näringslivet – man kan på nya sätt registrera och följa transaktioner och reducerar misstag och avsaknad av transparens, menar Claudia.

AI för optimering av industriellt byggande

– AI – artificiell intelligens – ger möjligheter att analysera byggprocessen och optimera denna. Men då krävs att man samlar in och hanterar stora mängder data som kan analyseras. Jag är övertygad om att AI och Big Data erbjuder en stor framtidspotential för byggsektorn, där man kommer kunna förstå såväl materialanvändning som byggnadsprocesser än mer på djupet och finna sätt att optimera dessa, säger Claudia.

Humanodia robotar kan öka säkerhet

Inom robotiken utvecklas nu även humanoida robotar, det vill säga robotar med mänskliga egenskaper, vilket gör dem lika flexibla som människorna i arbetet.

– Inom byggsektorn kan detta innebära att humanoida robotar så småningom kan ta över arbetsuppgifter som innebär säkerhetsrisker. Det kan också betyda att styrka inte blir avgörande för om man kan hantera en uppgift eller inte, vilket skapar mer lika förutsättningar för medarbetare med olika fysiska förmågor.

Allt mer automatiserade byggnader

Robotik och automatisering kommer även i allt högre grad påverka utformningen av och installationerna i våra byggnader, menar Claudia.

– Smarta hem och arbetsplatser kommer att omfatta allt fler automatiserade tjänster och funktioner, där hemmen bidrar till friskvård eller utbildning till exempel. Detta kommer att ställa nya krav på byggbranschen vad gäller utformning och installationer. Här kommer säkert allt fler nya aktörer att se intressanta möjligheter, menar Claudia.

Vår omvärld visar vägen till nya lösningar

Claudia tror också att den accelererande forskningen inom bland annat bioteknik erbjuder nya möjligheter för byggsektorn.

– Med digitaliserade forsknings- och utvecklingsmetoder kan vi än mer överföra naturens egen kunskap till exempelvis ny byggteknik, och kan testa oss fram i skapandet av nya material.

– Det finns väldigt mycket kvar för oss att lära. Till exempel kan vi via rymdforskning få insikter kring nya material och tillverkning, och från naturen kan vi lära hur djur och växter reglerar värme och ventilation. Det är därför viktigt att vi vågar söka ny kunskap och lära mellan olika discipliner.

Ny kompetens är avgörande

Claudia menar att samhället och näringslivet behöver satsa på livslångt lärande och kontinuerligt utveckla kompetensen hos medarbetare och medborgare för att verkligen tillgodogöra sig de möjligheter som den nya tekniken medför.

– Utbildning är en nyckel till vår framtida konkurrenskraft. Jag bidrar till detta område genom vårt bolag Exponential AB som utbildar styrelser och ledningar kring digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Därtill har vi startat en ny executive utbildning på Handelshögskolan i Stockholm, Decoding X, där chefer från olika branscher möts och lär sig om hur man agerar som ledare i en digital och föränderlig värld. Jag har även grundat Swedish for Professionells som hjälper utländska talanger att lära sig svenska och integreras i svenskt arbetsliv. Vi har bland annat svenskkurser som vi erbjuder direkt på arbetsplatserna och även workshops i hur svensk kultur och näringsliv fungerar – något som behövs i allra högsta grad inom byggbranschen som rekryterar mycket kompetens från utlandet.

– Att hitta och locka talanger och utveckla ny kompetens är förstås en ledarfråga. Detta är något som ledningarna i alla organisationer bör fokusera på – det är avgörande för utvecklingskraften, säger Claudia, som ser fram emot att möta den svenska byggsektorn på Årets Bygge.

– Hur vi utformar, bygger och förvaltar samhället är ju av allra största betydelse för hur väl vi ska lyckas att skapa en långsiktigt hållbar värld.

Arrangörer och sponsorer Årets Bygge 2018