Sverige – ett föregångsland inom avtalsjuridik

För några år sedan var jag mentor åt en nybliven civilingenjör som börjat sitt första arbete efter examen från KTH. Det är nyttigt att börja arbeta. Han hade börjat på Golder Associates.

ab04_1260x630_kronika

 
Ett konsultföretag som grundades i Canada 1960 och har fortsatt växa till ett antal länder. Inklusive de nordiska länderna. Min adept berättade stolt vid ett tillfälle att han skulle få gå en projektledningskurs. Skoj, sa jag och undrade vilken omfattning den kursen hade. Han berättade då att det är en kurs som är likadan i företagets alla länder. Och den omfattar tre dagar. Utom i Sverige. Här är det två dagar. Anledningen är att vi i Sverige har en så enkel avtalsjuridik genom vårt AB-system. Jämfört med andra länder. Efter cirka 15 års arbete med olika internationella kontrakt, kan jag intyga det.

Man ska inte dra för stora växlar på denna händelse. Men den beskriver på ett tydligt sätt fördelar med att ha partsgemensamt framtagna Allmänna bestämmelser.

Allmänna bestämmelser 04, AB 04, är inte mer än ett häfte med sina 39 sidor, men den är en grundbult för avtalsskrivande inom hela den svenska bygg- och anläggningssektorn. Bestämmelserna är viktiga för såväl beställare som entreprenör i privat och offentlig verksamhet.

I vinter är det tio år sedan lanseringen. I en tid av ökad komplexitet i finansiering, projekt och samarbeten är detta standardavtal viktigare än någonsin för samhällsbyggnadssektorns aktörer.

De allmänna bestämmelserna tas fram och utvecklas av BKK, Byggandets Kontraktskommitté. Det är en ideell förening. Styrelsen utgörs av nio ordinarie ledamöter och nio suppleanter, varav fyra ordinarie ledamöter och fyra suppleanter från byggherre- respektive entreprenörsidan samt en ledamot och en suppleant från konsultsidan.

BKK:s huvuduppgift är att utveckla och förvalta AB 04 samt de övriga AB-dokumenten ABT 06 och ABK 09. För att uppfylla föreningens ändamål krävs en fortlöpande uppföljning av byggsektorns villkor och utveckling med inriktning mot att bland annat underlätta konkurrensupphandling med beaktande av pris, kvalitet, funktion och tid. Detta i syfte att begränsa uppkomsten av fel och brister genom bland annat bättre teknikområdessamordning, kvalitetssäkring och lämpliga regler för ansvar och garanti. Syftet är också att underlätta samordning av byggprocessen med brukarens huvudverksamhet och utveckla former för entreprenörsmedverkan även i förvaltningsskedet.

Att ha helhetssyn under hela processen – det är hållbart byggande.

I början av februari nästa år kommer det anordnas en konferens med anledning av att AB 04 fyller 10 år. Fokus under konferensen kommer att ligga på hur AB 04 utvecklats de senaste åren och om standardavtalet som en funktionell och modern produkt för en dynamisk bransch.

Ett forum kring rättsutveckling och branschpraxis.

Föreläsare är erfarna praktiker, entreprenadjurister, forskare samt representanter från branschens organisationer.

I förlängningen innebär en ökad förståelse för AB 04 en bättre kommunikation mellan entreprenör och beställare.

Ju tydligare avtal, desto färre tvister – det är bra samhällsbyggnad.