Nu börjar arbetet med nya AMA Funktion

Nu inleder Svensk Byggtjänst arbetet med att utveckla en helt ny del i referensverket AMA. Den blir inriktad på funktionskrav för upphandling av totalentreprenader. 

– Första upplagan av AMA Funktion är planerad att lanseras under första kvartalet år 2020. Den bidrar till att införa ett helt nytt mindset i byggprocessen – med livscykeltänkande som utgångspunkt. AMA Funktion blir en viktig del i utvecklingen mot en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess, säger Jan-Olof Edgar, AMA-chef på Svensk Byggtjänst.

Referensverket AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) används sedan länge vid utformning av upphandlingsunderlag och tekniska beskrivningar för utförandentreprenader inom hus- och anläggningsbyggnad samt installationer.

Entreprenadformen utförandeentreprenad innebär att man vanligen använder AB (Allmänna Bestämmelser) som kontrakt mellan parterna. Redan 1974 utkom ABT (Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenad), men hittills har det saknats hjälpmedel för att utforma förfrågningsunderlag med renodlade funktionsbeskrivningar. Istället har det vid totalentreprenader upprättats ”rambeskrivningar” baserat på en traditionell AMA.

När man tillämpar funktionskrav vid upphandling krävs bland annat att beställaren lägger fast vilka funktionskrav och vilka kravnivåer som ska gälla för det specifika objektet. Men dessa funktionskrav är idag ofta relativt otydliga, vilket leder till en bristande kommunikation mellan beställaren och entreprenören.

”AMA Funktion kan utveckla branschen”
Nu har Svensk Byggtjänst påbörjat arbetet med AMA Funktion. Den blir anpassad för total- och funktionsentreprenader och fokuserar på funktionskrav – istället för utförandekrav.

– Detta är mycket viktigt utifrån ett entreprenadjuridiskt ansvarsperspektiv, menar Jan-Olof Edgar.

– Om beställaren specificerar tekniska lösningar, så måste beställaren också ta ansvar för lösningen. Med AMA Funktion blir gränsdragningen renodlad mellan parterna, och entreprenörer kan tävla med olika lösningar utifrån sin tekniska kompetens. Det gör det mer intressant för dem att investera i egna tekniska plattformar. AMA Funktion kan därmed driva på utvecklingen i branschen.

Metod för tydlig kravställning
– Idag är det många beställare som hoppar över kravställandet på funktioner. Det innebär i princip att de hoppar över projekteringen och istället föreskriver material och varor med produktnamn eller andra produktrelaterade specifikationer med tillägget ”eller likvärdigt”. Det är som regel inte tillåtet enligt föreskrifterna i LOU, LUF eller LUK, förklarar Jan-Olof Edgar.

– AMA Funktion innebär att vi skapar en branschmetodik där specificering av funktionskrav blir en naturlig del av produktbestämningsprocessen. Och funktionskraven kan sparas ända in i förvaltningsprocessen!

– En ”funktionsbeskrivning” är beställarens kravdokument. Den traditionella tekniska beskrivningen blir entreprenörens tekniska lösning som svar på funktionskraven, menar Jan-Olof Edgar.

Bygger på CoClass
AMA Funktion kommer att struktureras efter det nya klassifikationssystemet CoClass.

CoClass är från början anpassat för att kunna uttrycka funktionskrav. Det finns till exempel en byggdelstabell som kallas ”funktionella system”. Funktionskrav ska dock kunna ställas på många olika nivåer – för byggnadsverk, utrymmen och byggdelar. Allt beroende på behov av detaljering. AMA Funktion kommer att stödja upprättande av till exempel rumsfunktionsprogram (RFP).

Start i januari med erfaren projektledning
Arbetet med att ta fram nya AMA Funktion påbörjas i januari 2018.

Projektledare för arbetet blir Bo Samuelsson, som är en ledande expert inom AMA. Han har bland annat tidigare varit chef för AMA på Svensk Byggtjänst.

I projektgruppen ingår även projektägaren Jan-Olof Edgar och biträdande projektledaren Julie Gunnarsson. Jan-Olof är produktchef AMA på Svensk Byggtjänst. Han är även en av BIM-pionjärerna i Sverige och en drivande kraft i utvecklingen av CoClass. Julie Gunnarsson har varit projektledare för hela utvecklingsprocessen av CoClass och jobbar idag bland annat med implementeringen av systemet i Svenska kyrkans upprättande av ett nationellt fastighetsregister.

Två etapper
Den första etappen av projektet beräknas pågå under cirka fem månader och syftar till att få fram en prototyp, genomföra tester inom både hus- och anläggningsbyggnad inklusive installationer samt förankra AMA Funktion i branschen.

Den andra etappen kommer att omfatta verifiering av funktionskraven, utveckling av beskrivningstekniken och utformning av en första skarp version. Denna ska sedan ut på en omfattande remiss i branschen, och därefter ska slutliga korrigeringar och kompletteringar göras. Den andra etappen beräknas löpa från sommaren 2018 till slutet av 2019.

Parallellt kommer Svensk Byggtjänst utveckla ett IT-stöd för upprättande av funktionsbeskrivningar baserat på CoClass. Dessutom tar man fram ett omfattande kursmaterial kring hur ett förfrågningsunderlag utformas för total- och funktionsentreprenader.

50-tal experter involveras
Sammantaget involveras ett 50-tal experter och konsulter i projektet. På Svensk Byggtjänst kommer det att finnas två huvudutredare. En bred tvärfacklig kompetens fogas till projektet genom olika arbetsgrupper och speciella utredare.

Första presentation på Nordbygg
En intern kick off för projektet äger rum i januari 2018 och den första externa presentationen av det inledande arbetet kommer att ske på AMA-konventet som arrangeras den 12 april på mässan Nordbygg 2018 på Stockholmsmässan i Älvsjö.

– Det är oerhört spännande att påbörja arbetet med nya AMA Funktion i samverkan med en lång rad skickliga medarbetare och experter, säger Jan-Olof Edgar.

– Det blir en process där vi via arbetsgrupper och remisser bjuder in hela branschen att skapa ett viktigt verktyg för upphandling av total- och funktionsentreprenader. Plus verktyg för beställare att dokumentera sina funktionskrav i mallar baserade på erfarenhetsåterföring från förvaltning, avslutar Jan-Olof Edgar.

MyNewsdesk