Tillbaka

Därför behövs AMA Funktion

Svensk Byggtjänsts AMA Funktions-experter bjöd den 15 september 2022 på webbinarium med möjlighet till direktchatt. Frågor och svar listas längre ned på sidan.

Johanna Brolin, produktägare för AMA Funktion, berättade om nyttan och AMA-chefen Christian Sterner redde ut hur AMA Funktion påverkat AMA i stort. Klas Eckerberg förklarade hur AMA Funktion hjälpt branschens digitalisering och Svensk Byggtjänsts hållbarhetschef Maria Hernroth berättade om möjligheten att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar och hur AMA Funktion fungerat som ett stöd till det. Vi fick även reda på hur olika yrkesgrupper kan påverkas av AMA Funktion.

    
Del 1 – Frågor & Svar från webbinariet "Därför behövs AMA Funktion" 15 september 2022


Vilka är de största fördelarna med att använda AMA Funktion?

Funktionsbeskrivningen är ett dokument där alla inkopplade i projektet har möjlighet delta under framtagandet av beskrivningen. Det underlättar för kommunikation mellan de olika deltagarna, minskar risken för fel och gör det effektivare att jobba tillsammans.

Hur kommer man igång rent praktiskt med AMA Funktion?

Vår avsikt är att det ska gå att starta relativt enkelt själv med hjälp av verktyget och böckerna. Böckerna AMA Funktion 22 och Beskrivningshandboken 22 ger en bra grund för att lära sig mer. Vår tekniska säljare hjälper till vid behov.

Vi kommer att skicka ut information när det kommer nya utbildningstillfällen som till exempel webbinarium eller e-utbildningar. Den som är anmäld till vårt nyhetsbrev får vet i god tid när och vad som kommer från oss härnäst.

Hur hittar man E-utbildningen?

E-utbildningen finns på www.byggtjanst.se  och tar ca 30 minuter att genomföra.De som redan har ett konto hos oss loggar in och går till fliken Utbildningar under Mina sidor. Om man saknar konto skapar man det enkelt på vår webbsida eller kontaktar vår kundservice.

Finns det något exempel på vad kravmallarna innehåller?

Kravmallarna innehåller råd och anvisningar till hjälp för de som bygger funktionsbeskrivningar. De tre kravmallarna innehåller förslag på strukturer som anpassas utifrån varje projekt. Strukturerna gäller hela byggnadsverket, både inomhus och utomhus, byggnad och anläggning. 

Måste man använda kravmallar?

Nej det måste man inte. Att starta med en tom kravmall innebär att du kan starta igång en funktionsbeskrivning för vilket bygg- och anläggningsprojekt som helst.

För vilka projekt fungerar det att använda AMA Funktion? Går det att använda för mark- och anläggningsuppdrag eller VA- uppdrag som till exempel pumpstationer och tryckstegringsstationer?

AMA Funktion fungerar för hela branschen och går att använda för alla typer av bygg- och anläggningsprojekt. I nuläget har vi tagit fram tre kravmallar, flerbostadshus, äldreboende och förskola tillsammans med samarbetspartners. Vår förhoppning är att nya kravmallar kommer att utvecklas tillsammans med er i branschen. Vi undersöker var det finns störst behov och var en ny kravmall kan komma att göra mest nytta. Vår förhoppning är att bredda antalet kravmallar på anläggningssidan, men även för fler byggnader. Har ni önskemål om att undersöka möjligheten att utveckla en ny kravmall är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Är AMA Funktion främst för nyproduktion eller även för ROT?

AMA Funktion fungerar för nyproduktion, ombyggnad och tillbyggnad. Funktionsbeskrivningen anpassas helt och hållet utifrån projektets förutsättningar.

Vad är CoClass?

CoClass är ett branschgemensamt klassificeringssystem som är framtaget för att en helt digital process och bygger på nationell standard. I CoClass får objekt olika ID som gör att det är möjligt att koppla data till varje enskild del i ett byggnadsverk. CoClass fungerar parallellt med BSAB, det andra klassifikationssystemet som används för AMA. CoClass är skapat för att fungera både nationellt och internationellt och finns på både på svenska och engelska.

Vad är AMA Funktions relation till ABT?

ABT lägger grunden för relationen mellan beställare och entreprenör. AMA Funktion används för att skapa en funktionsbeskrivning och underlag för vad som ska genomföras.

Är AMA funktions ett verktyg/system som körs i molnet eller kan jag köra det i vår egen IT miljö? Om AMA Funktion är molnbaserat, går det att använda på en myndighet som inte tillåter det?

AMA Funktion är molnbaserat vilket innebär att det går att använda var du än sitter och jobbar. För att komma åt verktyget loggar du in på www.byggtjanst.se och går vidare till mina tjänster. För de kunder som inte tillåter molnbaserade verktyg försöker vi hitta en lösning i varje enskilt fall.

Vilka är den största fördelen med att använda AMA Funktion inom förvaltning?

Eftersom AMA Funktion bygger på CoClass är det möjligt att skapa en helt digital process som går att ta vidare med in i förvaltningen. Alla information finns på en plats vilket gör det möjligt att få en översyn projektet och föra över information till andra system som används i förvaltningen.

    
Del 2 – Frågor & Svar från webbinariet "Därför behövs AMA Funktion" 15 september 2022

Hur förhåller sig AMA Funktion (Kravmallar) till CoClass Studio (Exempelmallar)?

AMA Funktion används främst för att skapa beskrivningar för upphandlingar med fokus på funktion. Verktyget är en hjälp till att ta fram en funktionsbeskrivning som sen blir en del av förfrågningsunderlaget i upphandlingen.

CoClass Studio används främst av till exempel BIM-samordnare och kalkylatorer. Exempelmallarna är skapade primärt i syfte att på ett enkelt sätt beskriva olika typer av byggnadsverk. Det är även möjligt att ta fram underlag för klimatdeklarationer i CoClass Studio.

Kravmallarna i AMA Funktion är mer omfattande och används för att ge en så komplett grund som möjligt för den som vill ställa krav på ett projekt inför upphandling av en totalentreprenad.

Vad har AMA Funktion med kravens innehåll att göra? Finns det en mission att ställa "hållbara" krav enligt vissa politiska preferenser?

I verktyget AMA Funktion tar du fram din funktionsbeskrivning genom att bygga strukturer av objekt där du sedan väljer vilka krav du vill ställa. Det finns råd- och anvisningstexter till hjälp i kravmallarna som du har möjlighet att använda dig av i din beskrivning. Vilken typ av krav du vill ställa, och på vilken nivå gällande till exempel hållbarhet, bestämmer den som är beställare av beskrivningen.

Hur kan AMA Funktion användas för el- och telebranschen?

AMA Funktion är framtaget för att kunna användas brett i branschen, något som möjliggörs av att AMA Funktion är baserat på CoClass. I framtagandet av AMA Funktion har sakkunniga internt från Svensk Byggtjänst medverkat tillsammans med externa experter från till exempel el- och telebranschen.

Beträffande hur anbud ska kunna utvärderas; i ett komplext projekt är det väldigt många krav. Måste varje krav utvärderas i upphandlingen?

AMA Funktion gör det möjligt för beställaren att på ett tydligt sätt beskriva vilka krav som ska uppfyllas, och hur de ska verifieras. Förhoppningsvis kan det leda till en öppen dialog mellan parterna, under anbudstiden och när kontrakt väl är undertecknat. Vilka krav som ska ingå i anbudsvärderingen styrs av beställarens prioriteringar.

Det är upp till varje beställare att formulera vilka utvärderingskriterier, poängsättningsmodeller etc. som gäller i den aktuella upphandlingen. Det är ingen principiell skillnad mellan funktionsbeskrivningar baserade på AMA Funktion och andra traditionella beskrivningar. Anbudsutvärdering och poängsättning kan dock underlättas med AMA Funktion eftersom det finns en tydlig kravstruktur där varje krav har ett unikt löpnummer.

Låt oss säga att vi har ett nytt park- och anläggningsprojekt på totalentreprenad där vi "ritat färdigt projektet", då har vi ju redan bestämt "hur stora rummen är". Lämpar sig AMA Funktion ändå? Tanken är att upphandla på standardkontrakt ABT06.

AMA Funktion används för att tydliggöra de funktionella kraven för alla inblandade teknikområden och går absolut att använda även när det redan finns ritningar. Ritningen används till exempel för att visa gestaltningen.

I mark- och landskapsprojekt är det många mjuka värden i gestaltningen. Hur kan det fungera?

Beställaren kan ta hjälp av en landskapsarkitekt eller kräva att entreprenören gör det, för att lyfta fram de mjuka värdena. Kraven kan sedan skrivas ut som text, eller bifogas som ritningar eller illustrationer.

Det finns en risk att man har olika uppfattning om hur stort ett rum behöver vara för att rymma X antal personer. Hur hanterar man risken att användbarheten får stryka på foten vid upphandling där priset är en starkt styrande parameter? Finns det rekommendationer om ersättningsmodeller att kombinera AMA funktion med, eller funkar det lika bra med vilket som?

Syftet med AMA Funktion är att ge en samlad kravbild av vad som ska åstadkommas. Att ha en strukturerad funktionsbeskrivning att utgå från underlättar diskussioner och beslut kring alternativa lösningar och kostnader. Det är sedan upp till parterna att hitta det långsiktigt mest fördelaktiga resultatet.

I nuläget finns det inte några rekommendationer om ersättningsmodeller att kombinera med AMA Funktion.

Jag upplever det som väldigt vanligt att man idag handlar upp entreprenader på ABT men ändå bifogar långt gångna ritningar, i mitt fall landskapsgestaltning. Hur ser ni på det?

Som vi ser det så går det utmärkt att kombinera ritningar och illustrationer med funktionsbeskrivningen. I AMA Funktion ställs de tekniska kraven som entreprenören ansvarar för att lösa. Ritningar och illustrationer kan till exempel användas för att lyfta fram krav på gestaltning.

Hur kommer en handling framtagen i AMA Funktion att fungera i entreprenadbesiktningshänseende? Är det någon skillnad mot en traditionell handling grundad på ABT06 med rambeskrivning och ev. ritningar?

Det är inte någon skillnad mot en traditionell handling grundat på ABT06, AMA Funktion blir en del i förfrågningsunderlaget och sedan kontraktshandlingen.

Finns det en bra förklaring när det gäller dokumentationen och slutdokumentation?

I AMA Funktion är det möjligt att ställa krav på hur funktionskraven ska verifieras, samt vilka handlingar entreprenören ska ta fram. Det går att kräva fullständiga bygghandlingar.

Kravställning, fungerar den som vanligt vad gäller kvalitet, hållbarhet mm?

Det stämmer, i AMA Funktion fungerar kravställningen på samma sätt som för tekniska beskrivningar förutom att kraven ställs utifrån funktion i stället för krav på hur något ska utföras.

Var det så att AMA Funktion är en egen handling i FU? Var i handlingshierarkin läggs i så fall AMA funktion i FU? Hamnar den högre än ritningarna som är framtagna?

En funktionsbeskrivning hamnar på plats nummer 6 i enighet med ABT06 uppställning för ett förfrågningsunderlag. Det vill säga efter anbudshandlingarna men innan övriga handlingar.

I vanliga AMA-beskrivningsverktyget har ni arbetat in tex Trafikverkets kompletteringar och ändringar på koder. Har ni på något sätt arbetat in Trafikverkets mall för teknisk beskrivning för totalentreprenad?

Trafikverket är en viktig samarbetspartner för Svensk Byggtjänst och spelar en viktig roll i framtagandet av AMA. I nuläget finns inte Trafikverkets mall för teknisk beskrivning för totalentreprenad i AMA Funktion, men det finns inte heller något som utesluter att det skulle kunna bli så i framtiden.

Om man har en framtagen funktionsbeskrivning och sedan funktionsbilagor som beskriver funktioner i rum, är det lätt då att så in i AMA och kostar varje funktionsbeskrivning 5300 kr/år?

Om vi tolkat frågan rätt så undrar du om det går att föra över funktionsbeskrivningar till vårt beskrivningsverktyg för tekniska beskrivningar, det är inte möjligt i nuläget. Att undersöka en sådan lösning är däremot intressant för framtiden.

Gällande din fråga om kostnad så är licenserna för AMA Funktion och kravmallarna är inte kopplat till hur många funktionsbeskrivningar du tar fram. Det är möjligt att skapa en obegränsad mängd beskrivningar under tiden du har licenser för verktyget och mallarna.

Hur kan man använda AMA Funktion för kvalitetsarbete?

Det finns inte något hinder i att göra det, verktyget har dock inga specifika funktioner som stödjer till exempel egenkontroller i nuläget.

Innebär användning av AMA Funktion, en större utmaning för beställaren vid upphandling enligt LOU/LUF?

Vår förhoppning är att det ska bli tvärtom. Den samlade bild av vad som ska produceras, som uppnås med en funktionsbeskrivning, bör kunna göra det enklare att visa vilka värden som prioriteras. Det gör att man uppnår det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Genom att låta entreprenören välja tekniska lösningar, och eventuellt ansvara för drift och underhåll under en längre period, kan det bli lättare för beställaren att nå sina mål.

Hjälp med struktur enligt CoClass är också en kostnadsfråga då inga mallar eller exempel finns för, framför allt, elanläggningar och kraftanläggningar. Hur tänker ni där?

De kravmallar som finns idag är framtagna och gjorda tillsammans med samarbetspartners som själva har sett ett behov av att använda sig av mallarna för sina beskrivningar. Vår tanke är att fortsätta att utveckla kravmallarna på samma sätt, tillsammans med branschen där det finns störst behov.

Kravmallarna är framtagna tillsammans med branschen och vi har haft experter och intressenter inom respektive byggnadsverk till stöd för att ta fram mallarna. Svensk Byggtjänst uppdrag är att samla och förmedla kunskap till hela branschen och det görs genom bland annat referensgrupper som är med och tar fram till exempel AMA. Arbetet med att ta fram mallar för AMA Funktion kommer att ske på samma sätt, gemensamt med branschen.

Ser att ni erbjuder hjälp med att ta fram kravmallar. Vad är kostnaden för det och vem äger sedan kravmallen? Blir det i praktiken användaren som bekostar framtagandet av mallarna genom att ni, så att säga, kan sälja dem vidare?

Vi tar fram kravmallar utifrån branschens behov och intresse, tillsammans med branschen. Lite förenklat går det att säga att det blir en gemensam kostnad att ta fram varje AMA. Svensk Byggtjänst projektleder, förvaltar och tillgängliggör så att hela branschen har möjlighet att ta del av den samlade informationen som finns i AMA.

Kan en byggherre som vill använda AMA Funktion "dela ut" konton till sina konsulter eller krävs det att alla konsulter köper en licens för att kunna delta i projektet? Om ex. beställaren använder AMA Funktion måste alla andra använda den? Hur kommer att fungera om man inte har den?

I verktyget AMA Funktion så tilldelar beskrivningsägaren deltagarna olika roller. Beroende på vilken roll en person tilldelas så har den tillgång till olika funktionaliteter. En konsult som ska redigera, lägga till text och kommentera behöver ha en egen licens. Någon som enbart ska läsa och kommentera en funktionsbeskrivning behöver inte ha en egen licens.

Hur är AMA Funktion licensierat?

Användarlicensen är personlig.

Tittar ni på lösningar där AMA Funktion med tillhörande beskrivningsverktyg kan ingå i ett företagspaket tillsammans med alla andra AMA-familjer som redan ingår i ett företagspaket?

Användarlicensen är personlig. Kundens abonnemang på AMA Funktion kan omfatta fler än en licens. Varje, av Kunden anmäld användare, har eller erhåller ett användarnamn motsvarande dennes e-postadress.

Var hittar/beställer jag AMA Funktion 22?


Här kan du beställa det digitala verktyget AMA Funktion. Ett nytt digitalt verktyg för totalentreprenader utifrån nytta och behov.

Här kan du beställa AMA Funktion Kravmall Flerbostadshus
- ett komplement till din AMA Funktion-licens

Här kan du beställa AMA Funktion Kravmall Äldreboende
- ett komplement till din AMA Funktion-licens

Här kan du beställa AMA Funktion Kravmall Förskola
- ett komplement till din AMA Funktion-licens

Här kan du köpa tryckt bok eller e-bok AMA Funktion 22

nullSvensk Byggtjänst15 Sep 2022