Hållbarhet /

Samhällsplanering

Litteratur inom samhällsplanering för byggbranschen, som belyser samhällsplanering från olika vinklar. Svensk Byggtjänst tillhandahåller böcker som exempelvis innefattar ämnen som forskning, processer, förhållningssätt, formande och utveckling av kommuner i Sverige idag. I kategorin Samhällsplanering återfinns till exempel böckerna Detaljplanehandboken, Samfälligheter och Ytterstaden.

Att bygga staden

Av: Petra Pertoft, Sofia Sandqvist

Allt som byggs i staden, byggs i relation till befintliga byggnader med dess kringliggande miljöer, lagar och regelverk. För en novis kan allt detta framstå som en nästan oöverstigligt komplex process. Den här boken visar hur både små som stora projekt kan ta sin ...

Läs mer
Bok

435 kr

Detaljplanehandboken. Utg 4

Av: Kristina Adolfsson, Sven Boberg

I boken beskriver författarna detaljplaneringen i dess helhet. Processen, förfarandet, handlingarna, bestämmelserna, rättsverkningar samt genomförande beskrivs ingående. Särskilda frågor behandlas i temaavsnitt om: Strandskydd, Buller, Skyddsvärda områden, Miljökv...

Läs mer
Bok

813 kr

Provläs

Gåturer. Metod för dialog och analys

Av: Suzanne de Laval

Boken ”Gåturer. Metod för dialog och analys” presenterar en kvalitativ utvärderingsmetod som bygger på att man studerar en miljö ”på plats” och noterar sina upplevelser. I metoden ingår också att man diskuterar sina erfarenheter tillsammans och att resultatet samm...

Läs mer
Bok

426 kr

Provläs

Infrastrukturguiden

Av: Magnus Brile

Infrastrukturguiden – handbok i projektledning beskriver hur och varför infrastrukturprojekt startas, och redogör för den generiska process som de flesta projekt går igenom. För att kunna bedriva ett projekt effektivt så krävs det å ena sidan ett gott arbetsklimat...

Läs mer
Bok

568 kr

Medborgardialog - om det svåra i att mötas

Medborgardialog ses idag som ett verktyg för demokrati och det praktiska handhavandet behöver fortsätta att utvecklas och fördjupas. Inom samhällsbyggandet ställs demokratins principer mot väggen. Vad som sker eller inte sker där är ett uttryck för makt och relati...

Läs mer
Bok

265 kr

Provläs

Städer för människor

Av: Jan Gehl

Arkitekten Jan Gehls bok Städer för människor sammanfattar 50 års forskning om stadsliv och samspel mellan staden och människan. Det som ger utveckling åt en stad, ger den liv och gör den attraktiv, är människans behov och upplevelse av stadsrummet. Om boken Städe...

Läs mer
Bok

520 kr

Designguide för smarta gator

Inom forskningsprojektet Smarta gator har det tagits fram en Designguide för smarta gator. Denna handbok är tänkt att användas av alla offentliga myndigheter och privata aktörer som utformar och utvecklar gator i Sverige, vilket är i synnerhet kommuner och konsult...

Läs mer
Bok

250 kr

Säkra städer

Av: Vania Ceccato

I de flesta städer - från minsta småstad i Sverige till megastäder som New York - finns miljöer där brott begås i större utsträckning än i andra. För att kunna förstå brottslighetens natur och agera både brottspreventivt och trygghetsskapande är det viktigt att ve...

Läs mer
Bok

354 kr

SEK hb 458 Laddning av elfordon

SEK Handbok 458 kompletterar gällande standarder med vägledning och förtydliganden och ger råd till dem som installerar eller påverkar beslut om installation av laddningsinfrastruktur för elfordon. Handboken behandlar inte laddning av elektriska industritruckar oc...

Läs mer
Bok

269 kr

BoTryggt 2030. Handbok

Av: Cornelis Uittenbogaard

Den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige har tillsammans med flera fastighetsägare, en rad branschorganisationer, företag och kommuner utarbetat en handbok vid namn BoTryggt2030 för planering av säkra och trygga livsmiljöer. BoTryggt 2030 är en konkr...

Läs mer
Bok

745 kr