Byggteknik / Byggnadsfysik / Fukt

Provläs
Fukthandbok. Praktik och teori. Utg 4

Av: Jesper Arfvidsson, Lars-Erik Harderup, Ingemar Samuelson

Fukthandbok ger dels rena sakuppgifter såsom konstruktionsanvisningar, beräkningsformler och vissa materialdata dels möjlighet för läsaren att kunna identifiera var fuktproblem kan förekomma. I denna den fjärde utgåvan har teoriavsnitten utökats med beskrivning av...

Läs mer
bok

810 kr

E-bok
E-BOK Fukthandbok. Praktik och teori. Utg 4

Av: Jesper Arfvidsson, Lars-Erik Harderup, Ingemar Samuelson

Denna version av boken Fukthandbok är den fjärde utgåvan av standardverket. Utgåva fyra har uppdaterats med beräkningsexempel, nya material- och klimatdata samt beskrivande beräkningsmodeller. Boken nyttjas ofta av projektörer, byggherrar, leverantörer, konstruktö...

Läs mer
E-bok

810 kr

E-bok
E-BOK Fukt. BVL 9. Utg 3

Av: Lars-Olof Nilsson

Denna tredje utgåva av Byggvägledning 9 Fukt är uppdaterad med hänsyn till ändringarna i avsnitt 6 Hygien, hälsa och miljö i BBR 21 (BFS 2014:3) som gäller från den 1 juli 2014 och som efter en övergångsperiod ska tillämpas fullt ut från den 1 juli 2015. BBR 22 (B...

Läs mer
E-bok

499 kr

Provläs
Fukt. Byggvägledning 9. En handbok i anslutning ...

Av: Lars-Olof Nilsson

Denna tredje utgåva av Byggvägledning 9 Fukt är uppdaterad med hänsyn till ändringarna i avsnitt 6 Hygien, hälsa och miljö i BBR 21 (BFS 2014:3) som gäller från den 1 juli 2014 och som efter en övergångsperiod ska tillämpas fullt ut från den 1 juli 2015. BBR 22 (B...

Läs mer
bok

499 kr

Bygga för ett framtida ändrat klimat

Det blir alltmer uppmärksammat i bygg- och samhällsbyggnadssektorn att de klimatförändringar som är att vänta kommer att påverka våra byggnader, infrastruktur och samhällsviktiga funktioner. I denna rapport samlas och ges exempel på praktiskt tillämpbar kunskap ti...

Läs mer
bok

250 kr

SP R 2009:11 Beväxning på målade träfasader

Av: Jan Ekstedt, Alf Karlsson

Rapporten redovisar på ett populärt sätt vetenskapliga fakta om mikroorganismer levnadsbetingelser och betydelse för estetisk och funktionell påverkan. Skriften innehåller också rekommendationer för behandling av ytor som fått beväxning av mikroorganismer.

Läs mer
bok

75 kr

Vandrande fukt Strålande värme. Så fungerar hus

Av: Carl-Eric Hagentoft

Denna populärvetenskapliga bok ger på ett lustfyllt sätt insikter i byggnadsfysik - läran om värme, luft och fukt i byggnadens klimatskal, vilket består av byggnadens tak, väggar, fönster och grund. I "Vandrande fukt Strålande värme" förklaras hur och varför byggn...

Läs mer
bok

526 kr