Internet explorer 11 kommer att slutas supportas här på byggtjanst.se. Vi rekommenderar att byta till en modernare webbläsare. Exempel Chrome, Edge eller Firefox

Byggteknik / Konstruktion / Stål

Handbok för tillämpning av SS-EN 1090-2. SBI Pub...

Handboken beskriver tillverkning, montering och kontroll av stålkonstruktioner enligt standarden SS-EN 1090-2:2018, Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 2, stålkonstruktioner. Handboken följer i princip kapitelindelningen i standarden. Utöver den t...

Läs mer
bok

1 450 kr

Handbok i rostskyddsmålning

Många konstruktioner och detaljer av stål behöver ett kvalificerat korrosionsskydd för att klara omgivningens påfrestningar och därigenom uppfylla krav på funktion, säkerhet och utseende. Detta skydd åstadkoms vanligen genom rostskyddsmålning, en metod som har vid...

Läs mer
bok

700 kr

Korrosionsskydd av stål i betongkonstruktioner

Av: Göran Camitz

”Korrosionsskydd av stål i betongkonstruktioner” beskriver skyddsmetoder som kan sättas in för att förhindra fortsatta angrepp i en betongkonstruktion där stålarmeringen eller annat ingjutningsgods redan har utsatts för korrosionsskador. Handboken tar också upp hu...

Läs mer
bok

695 kr

Allmänna föreskrifter för stålkonstruktioner

Av: Ove Lagerqvist, Björn Uppfeldt

Syftet med vägledningen är att hjälpa konstruktörer att ställa relevanta och och väl avvägda krav med fokus på säkra och kostnadseffektiva stålkonstruktioner. För att underlätta för både konstruktören och stålentreprenören är vägledningen uppbyggd efter rubrikerna...

Läs mer
bok

295 kr

Återbruk av stål i bärande konstruktioner. Handb...

Av: Wylliam Husson, Ove Lagerqvist

Handbok MVR BS04:2021 – Återbruk av stål i bärande konstruktioner består av två delar. Del 1 – Vägledning ger bakgrundsbeskrivningar, förklaringar och stöd till enskilda företag att utveckla egna rutiner för bestämning av återbrukade stålkomponenters väsentliga eg...

Läs mer
bok

595 kr

Beräkningssamling stålbyggnad. SBI Publ 199

Av: Erik Forsgren

Stålbyggnadsinstitutets beräkningssamling för Stålbyggnad omfattar 24 beräkningsexempel. Exemplen är tänkta som stöd för konstruktörer, stålbyggare och andra intresserade och ger utförlig vägledning i många vanligt förekommande dimensioneringssituationer. Exemplen...

Läs mer
bok

490 kr

Fästdon och förband i stålkonstruktioner. SBI Pu...

Handboken är en branschstandard för fästdon och mekaniska förband i stålkonstruktioner och ger rekommendationer för kvalitetssäkring av fästelement. Dessutom ges rekommendationer för utformning och montering av förband och för kontroll. Såväl skruvförband i stålko...

Läs mer
bok

590 kr

Stabilisering genom skivverkan. SBI Publ 190. Ut...

Av: Torsten Höglund

Handboken ”Stabilisering genom skivverkan” visar hur skivor av trapetsprofilerad plåt fungerar i olika typer av byggnader. Enkla rektangulära hallbyggnader såväl som mer komplicerade och oregelbundna byggnader behandlas. Ritningsexempel och beräkningsexempel ingår...

Läs mer
bok

590 kr

Stålkonstruktion enl eurokoderna 2019

Av: Börje Rehnström, Carina Rehnström

Detta kompendium tar upp dimensioneringsmetoder för stålkonstruktioner med hjälp av partialkoefficientmetoden enligt eurokoderna. Det grundar sig främst på de delar av ”Eurokod 3 Dimensionering av stålkonstruktioner” som berör allmänna regler och regler för byggna...

Läs mer
bok

275 kr

Att konstruera med stål - Modul 11: Bärförmåga v...

Av: Peter Karlström

Modul 11 - Brand, behandlar metoder för att beräkna bärförmågan vid brand för stålkonstruktioner och samverkanskonstruktioner i stål och betong. Innehållet speglar till stor dimensioneringsmetoderna i Eurokod 3, men ger även allmän information om stålets egenskape...

Läs mer
bok

390 kr