Byggteknik / Konstruktion / Stål

Stålkonstruktion enl eurokoderna 2019

Av: Börje Rehnström, Carina Rehnström

Detta kompendium tar upp dimensioneringsmetoder för stålkonstruktioner med hjälp av partialkoefficientmetoden enligt eurokoderna. Det grundar sig främst på de delar av ”Eurokod 3 Dimensionering av stålkonstruktioner” som berör allmänna regler och regler för byggna...

Läs mer
bok

275 kr

Handbok i rostskyddsmålning

Många konstruktioner och detaljer av stål behöver ett kvalificerat korrosionsskydd för att klara omgivningens påfrestningar och därigenom uppfylla krav på funktion, säkerhet och utseende. Detta skydd åstadkoms vanligen genom rostskyddsmålning, en metod som har vid...

Läs mer
bok

700 kr

Handbok för tillämpning av SS-EN 1090-2. SBI Pub...

Handboken beskriver tillverkning, montering och kontroll av stålkonstruktioner enligt standarden SS-EN 1090-2:2018, Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 2, stålkonstruktioner. Handboken följer i princip kapitelindelningen i standarden. Utöver den t...

Läs mer
bok

1 450 kr

Beräkningsexempel Stålbyggnad. SBI Publ 200

Av: Torsten Höglund, Bo-Gert Lundgren

Beräkningsexempleni boken baseras på samlade erfarenheter från uppförda byggnader. Beräkningsexemplen svarar på vanligt förekommande frågeställningar om hur eurokoder och andra standarder ska tillämpas. Beräkningsexemplen belyser och vägleder konstruktörer, stålby...

Läs mer
bok

2 200 kr

Handbok för tillämpning av SS-EN 1090-4 & 5. SBI...

Handboken behandlar standarden SS-EN 1090-4 och 5 och följer i princip kapitelindelningen i standarden. SS-EN 1090-4 innehåller, förutom föreskrivna krav på utförande, även punkter där krav ställs på att tilläggsinformation specificeras för en egenskap, en metod e...

Läs mer
bok

1 090 kr

Handbok TR-stål/N. Material, utförande och kontr...

Av: Göran Alpsten

”Handbok TR-stål/N” är en vidareutveckling av ett kurskompendium och behandlar material, utförande och kontroll av stålkonstruktioner av normal art i byggnadsverk. Med ”Normal art” menas sådana konstruktioner som är belastade med huvudsakligen statisk last, utan s...

Läs mer
bok

2 085 kr

Höghållfast stål - Dimensionering och utförande

Användning av höghållfast stål inom byggbranschen kan möjliggöra stora besparingar av vikt, koldioxidutsläpp och kostnader. En reducerad vikt kan i sin tur ge kostnadsbesparingar i grundläggning, svetsning, tillverkning, transport och montage. På grund av dessa fö...

Läs mer
bok

790 kr

Allmänna föreskrifter för stålkonstruktioner

Av: Ove Lagerqvist, Björn Uppfeldt

Syftet med vägledningen är att hjälpa konstruktörer att ställa relevanta och och väl avvägda krav med fokus på säkra och kostnadseffektiva stålkonstruktioner. För att underlätta för både konstruktören och stålentreprenören är vägledningen uppbyggd efter rubrikerna...

Läs mer
bok

295 kr

Beräkningssamling stålbyggnad. SBI Publ 199

Av: Erik Forsgren

Stålbyggnadsinstitutets beräkningssamling för Stålbyggnad omfattar 24 beräkningsexempel. Exemplen är tänkta som stöd för konstruktörer, stålbyggare och andra intresserade och ger utförlig vägledning i många vanligt förekommande dimensioneringssituationer. Exemplen...

Läs mer
bok

490 kr