Arbetsmiljö

Alla titlar

the_fast_guide_to_accessibility_design_6148861

The Fast Guide to Accessibility Design

New in the architectural series (previous published in this series: The Fast Guide to Architectural Form) is The Fast Guide to Accessibility Design. Written by Baires Raffaelli, this book explores ways to create a project that focuses on accessibilit...

Pris: 195 kr + moms

sakerhet_6097409

Säkerhet - Tysta boken / 5-pack

En bilderbok om säkerhet - tydlig för alla oavsett språk. Informationsbilder om säkerhet på bygget som når ut till alla oavsett språk - I boken visas tydligt med bilder på hur man jobbar säkert på byggarbetsplatsen...

Pris: 125 kr + moms

rehabilitering_och_arbetsmiljo_6144070

Rehabilitering och arbetsmiljö

När en arbetstagare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av sjukdom eller olycksfall aktualiseras olika rättsregler som skyddar arbets­tagaren från att förlora sin anställning...

Pris: 413 kr + moms

arbetsmiljo_2020_6039803

Arbetsmiljö 2020

Arbetsmiljö 2020 redovisar hela arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen i aktuell lydelse 1 januari 2020 och innehåller ett 20-tal av Arbetsmiljöverkets mer allmänna arbetsmiljöföreskrifter...

Pris: 115 kr + moms

ebr_halsa_miljo_sakerhet_6014064

EBR Riskhantering i arbetsmiljö. HMS-U22:19

Avsikten med handboken är att säkerställa att riskhantering som utförs bidrar till en säker arbetsmiljö och bidrar till effektivitet inom företaget genom hög framdrift, leveranssäkerhet och avkastning...

Pris: 650 kr + moms

arbetsmiljoansvar_och_straffansvar_6096824

Arbetsmiljöansvar och straffansvar

I en viss situation kan det vara en person som har arbetsmiljöansvaret och en annan som straffas. Den här skriften beskriver skillnaden mellan arbetsmiljöansvar och straffansvar.

Pris: 60 kr + moms

sa_forbattras_verksamhetens_6096823

Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö

Vägledningen innehåller råd och rekommendationer som är till hjälp när du ska följa föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Skriften är uppdelad i två delar: Introduktion med överblick och sammanhang Vägledning med råd och rek...

Pris: 120 kr + moms

ett_engagemang_for_alla_6039729

Ett engagemang för alla

Guiden ger konkreta tips för ökad tillgänglighet, beskriver olika typer av funktionsnedsättningar och delar erfarenheter från andra organisationer.

Pris: 108 kr + moms

lagom_krav_pa_arbetsmiljon_6080007

Lagom krav på arbetsmiljön

Sedan 2008 finns möjlighet för arbetsgivaren att överklaga Arbetsmiljöverkets beslut till förvaltningsdomstol. Studien i boken redovisar vilka krav Arbetsmiljöverket kan ställa på arbetsgivare och var gränserna går för arbetsgivarens rättsliga arbets...

Pris: 379 kr + moms

checklista_for_bra_arbetsmiljoarbete_6053601

Checklista för bra arbetsmiljöarbete

Skriften är ett praktiskt verktyg för alla som arbetar med arbetsmiljöfrågor och är en hjälp för att klara certifieringskraven i ISO 450001. Läsaren får också konkreta tips på utvecklingsmöjligheter för arbetsmiljöarbetet.

Pris: 595 kr + moms

praktisk_affarsekonomi_6039675

Praktisk affärsekonomi. För chefer och entreprenörer

Praktisk affärsekonomi ger kunskaper, metoder, råd och verktyg för att förbättra en verksamhets lönsamhet. Boken går igenom balans- och resultaträkning, betydelsen av en väl genomtänkt budget och rätt urval av nyckeltal...

Pris: 255 kr + moms

arbetsmiljo_i_praktiken_6116216

Arbetsmiljö i praktiken. Handbok för chefer

Boken tar avstamp i arbetsmiljölagen, förklarar bland annat det systematiska arbetsmiljöarbetet och tar även upp flera av arbetsmiljöverkets föreskrifter...

Pris: 311 kr + moms

beteendebaserd-sakerhet-vinnare-arets-bok-2018

Beteendebaserad säkerhet. Handbok för byggbranschen

VINNARE ÅRETS BOK 2018!"En pedagogiskt upplagd bok som reder ut varför vi gör som vi gör och hur vi borde tänka vad gäller säkerhet. I en ingenjörsdriven bransch styrd av ekonomi och hårda fakta, ger boken ett nytt och vidare perspektiv med fokus på ...

Pris: 342 kr + moms

arbetsmiljo_handbok_for_chefer_skyddsombud_6039662

Arbetsmiljö - handbok för chefer och skyddsombud

Boken ger en samlad och inte alltför komplicerad bild av vad som gäller. Boken gör inte anspråk på att täcka in hela det arbetsmiljömässiga området och fokuserar på de vardagliga, praktiska arbetsmiljöfrågorna.

Pris: 374 kr + moms

ss_iso_45001_2018_6053598

SS-ISO 45001:2018 Ledningssystem för arbetsmiljö

En organisation ansvarar för sina arbetstagares hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, liksom för andra personer som kan påverkas av organisationens verksamhet. I ansvaret ingår att främja och skydda såväl fysisk som mental hälsa, dvs...

Pris: 1 575 kr + moms

skyddsombudsratt_6068188

Skyddsombudsrätt. Utg 5

Skyddsombudsrätt ger en översikt över arbetsmiljörätten. Den tar upp frågor om företagshälsovård, arbetsskador och rehabilitering samt arbetsmiljöbrott...

Pris: 400 kr + moms

asbest_i_bostader_6587183

Asbest i bostäder

Det finns fortfarande mycket asbest kvar i byggnader byggda före 1982. Med skriften vill SABO sprida kunskap om de krav som finns i lagstiftningen för hantering av asbest...

Pris: 150 kr + moms

handbok_for_byggarbetsmiljosamordnare_6279010

Handbok för byggarbetsmiljösamordnare. Utg 3

Genomgripande förändringar i denna tredje utgåvaHandboken ger varje aktör en praktisk inblick i sina skyldigheter för att det sammantaget ska lyckas att skapa en säker och bra arbetsplats under såväl byggtiden som under det framtida brukandet...

Pris: 498 kr + moms

marksanering_6096821

Marksanering

Boken ger hjälp och vägledning för att åtstadkomma en säkrare arbetsmiljö vid arbeten i förorenade områden. Den beskriver riskerna som är förknippade med marksanering och hur man i undersöknings-, projekterings- och entreprenadskedet kan minska dessa...

Pris: 250 kr + moms

den_organisatoriska_och_sociala_arbetsmiljon_6096820

Organisatorisk och social arbetsmiljö - en vägledning

Ordinarie pris: 120 kr + momsDet systematiska arbetsmiljöarbetet är grunden för allt arbetsmiljöarbete i Sverige. I det ingår såväl den fysiska, organisatoriska om sociala arbetsmiljön...

Pris: 95 kr + moms

25 av 30